Vande Mukunda Hare Malayalam Lyrics വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ

Vande Mukunda Hare Lyrics and Video Song from Malaya. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ is a beautiful melody Malayalam classical song from movie Devasuram. 

Music : MG Radhakrishnan
Singer : MG Radhakrishnan

വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൌരേ 

സന്താപ ഹാരി മുരാരേ..


ദ്വാപര ചന്ദ്രികാ ചർച്ചിതമാം

നിന്റെ ദ്വാരകാ പുരി എവിടേ....

പീലി തിളക്കവും കൊല കുഴല്‍ പാട്ടും 

അമ്പാടി പൈക്കളും എവിടേ....


ക്രൂര നിഷാദ ശരം കൊണ്ട് നീറുമീ 

നെഞ്ചിലെന്‍ ആത്മ പ്രണാമം

പ്രേമ സ്വരൂപനാം സ്നേഹ സധീര്ത്യന്റെ

കാൽക്കലെൻ കണ്ണീര്‍ പ്രണാമം....


മാപ്പു നല്‍കൂ മഹാമതേ 

മാപ്പു നല്‍കൂ ഗുണനിധേ

മാലകറ്റാന്‍ കനിഞ്ഞാലും 

ദയാവാരിധേ...

ഉദ്ധതനായ് വന്നോരെന്നില്‍ 

കത്തിനില്‍ക്കുമഹംബോധം

വര്‍ദ്ധിതമാം വീര്യത്താലെ 

ഭസ്മമാക്കി ഭവാന്‍...


നാരികുലമണി നാദവിനോദിനി 

നാനാലങ്കാരസമ്മോഹിനി 

അവളുടെയിംഗിതം സാധിതമാക്കാന്‍ 

പഴുതേ തുനിയും മൂഢനിവന്‍

കരുണാപൂരിത പുണ്യപതേ 

തിരുകൃപനേടീടാനടിപണിയാം

അപരാധങ്ങള്‍ പൊറുത്താലും 

അടിയനൊരഭയം തന്നാലും
Kiratha Ashtakam Lyrics - Kirathashtakam Stotra of Kirathamurthy Lyrics

Kiratha Ashtakam Lyrics - Kirathashtakam is the mantra dedicated to Lord Kiratha or Kirathamurthy. Kirata is the son of Lord Shiva and Goddess Parvathi devi, when they took form of hunters. 

Kiratha Ashtakam Lyrics

sriganesaya namah । kiratasastre namah ॥

atha kiratastakam ॥

pratyarthi-vrata-vaksahsthala-rudhirasurapanamatta pṛsatkam

cape sandhaya tisthan hṛdayasarasije mamake tapaham tam ।

pimbhottamsah saranyah pasupatitanayo niradabhah prasanno

devah payadapayat sabaravapurasau savadhanah sada nah ॥ 1॥


akhetaya vanecarasya girijasaktasya sambhoh sutah

tratum yo bhuvanam pura samajani khyatah kiratakṛtih ।

kodandaksurikadharo ghanaravah pinchavatamsojjvalah

sa tvam mamava sarvada ripuganatrastam dayavaridhe ॥ 2॥


yo mam pidayati prasahya satatam dehityananyasrayam

bhitva tasya riporurah ksurikaya satagraya durmateh ।

deva tvatkarapankajollasitaya srimatkiratakṛteh

tatpranan vitarantakaya bhagavan kalariputranjasa ॥ 3॥


viddho marmasu durvacobhirasatam santaptasalyopamaih

dṛptanam dvisatamasantamanasam khinno’smi yavadbhṛsam ।

tavattvam ksurikasarasanadharascitte mamavirbhavan

svamin deva kiratarupa samaya pratyarthigarvam ksanat ॥ 4॥


hartum vittamadharmato mama ratascorasca ye durjanah

tesam marmasu tadayasu visikhaistvatkarmukannihsṛtaih ॥

sastaram dvisatam kiratavapusam sarvarthadam tvamṛte

pasyamyatra purariputra saranam nanyam prapanno’myaham ॥ 5॥


yaksapretapisacabhutanivaha duhkhaprada bhisanah

badhante narasonitotsukadhiyo ye mam ripupreritah ।

capa-jya-ninadaistvamisa sakalan samhṛtya dustagrahan

gaurisatmaja daivatesvara kiratakara samraksa mam ॥ 6॥


drogdhum ye niratah tvamadya padapadmaikantabhaktaya me

mayachannakaḷebarasruvisadanadyaih sada karmabhih ।

vasyastambhanamaranadikusalaprarambhadaksanarin

dustan samhara devadeva sabarakara trilokesvara ॥ 7॥


tanva va manasa girapi satatam dosam cikirsatyalam

tvatpadapranatasya niraparadhasyapi ye manavah ।

sarvan samhara tan girisasuta me tapatrayaughanapi

tvamekam sabarakṛte bhayaharam natham prapanno’smyaham ॥ 8॥


klisto rajabhataistadapi paribhuto’ham khalairvyaribhih

canyairghoratarairvipajjalanidhau magno’smi duhkhaturam ।

ha ha kinkaravai vibho sabaravesam tvamabhistarthadam

vande’ham paradaivatam kuru kṛpanathartabandho mayi ॥ 9॥


stotram yah prajapet prasantakaranairnityam kiratastakam

sa ksipram vasagan karoti nṛpatinabaddhavairanapi ।

samhṛtyatmavirodhinah khalajanan dustagrahanapyasau

yatyante yamadutabhitirahito divyam gatim sasvatim ॥ 10।

iti kiratastakam sampurnam ॥

Kiratha Ashtakam Lyrics - Kirathashtakam Stotra of Kirathamurthy Lyrics
4 Important Shani Mantras in Malayalam Lyrics Language

Here are four important Lord Shani mantras in Malayalam language. These 4 Sani Dev mantras - Shani Gayatri, Shani Mantra, Shani Peedahara Stotram and Shaneeshvara Stotram - helps to remove all types of Shani Doshas. 


ശനി ഗായത്രി മന്ത്രം

കാകദ്ധ്വജായ വിദ്‌മഹേ

ഖഡ്‌ഗഹസ്‌തായ ധീമഹീ

തന്നോ മന്ദപ്രചോദയാത്‌


ശനി മന്ത്രം

ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ശനൈശ്വരായ നമഃ


ശനി പീഡാഹര സ്തോത്രം

സൂര്യപുത്രോ ദീർഘദേഹോ

വിശാലാക്ഷഃ ശിവപ്രിയഃ

ദീർഘചാര പ്രസന്നാത്മ

പീഡാം ഹരതു മേ ശനിഃ


ശനീശ്വര ശ്ലോകം

കോണസ്ഥേ പിംഗളോ ബഭ്രുഃ

കൃഷ്ണോ രൌദ്രോ അന്തകായമഃ

സൌരിഃ ശനൈശ്ചരോ മന്ദഃ

പിപ്പലാദേന സംസ്തുതഃ


4 Important Shani Mantras in Malayalam Lyrics LanguageShani Ashtottarashata Namavali Malayalam Lyrics Sani 108

 ശനി അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ - അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം Lord Shani Ashtottarashata Namavali Malayalam Lyrics


ഓം ശനൈശ്ചരായ നമഃ ॥

ഓം ശാന്തായ നമഃ ॥

ഓം സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദായിനേ നമഃ ॥

ഓം ശരണ്യായ നമഃ ॥

ഓം വരേണ്യായ നമഃ ॥

ഓം സര്‍വേശായ നമഃ ॥

ഓം സൌംയായ നമഃ ॥

ഓം സുരവന്ദ്യായ നമഃ ॥

ഓം സുരലോകവിഹാരിണേ നമഃ ॥

ഓം സുഖാസനോപവിഷ്ടായ നമഃ ॥ 10 ॥


ഓം സുന്ദരായ നമഃ ॥

ഓം ഘനായ നമഃ ॥

ഓം ഘനരൂപായ നമഃ ॥

ഓം ഘനാഭരണധാരിണേ നമഃ ॥

ഓം ഘനസാരവിലേപായ നമഃ ॥

ഓം ഖദ്യോതായ നമഃ ॥

ഓം മന്ദായ നമഃ ॥

ഓം മന്ദചേഷ്ടായ നമഃ ॥

ഓം മഹനീയഗുണാത്മനേ നമഃ ॥

ഓം മര്‍ത്യപാവനപദായ നമഃ ॥ 20 ॥


ഓം മഹേശായ നമഃ ॥

ഓം ഛായാപുത്രായ നമഃ ॥

ഓം ശര്‍വായ നമഃ ॥

ഓം ശതതൂണീരധാരിണേ നമഃ ॥

ഓം ചരസ്ഥിരസ്വഭാവായ നമഃ ॥

ഓം അചഞ്ചലായ നമഃ ॥

ഓം നീലവര്‍ണായ നമഃ ॥

ഓം നിത്യായ നമഃ ॥

ഓം നീലാഞ്ജനനിഭായ നമഃ ॥

ഓം നീലാംബരവിഭൂശണായ നമഃ ॥ 30 ॥


ഓം നിശ്ചലായ നമഃ ॥

ഓം വേദ്യായ നമഃ ॥

ഓം വിധിരൂപായ നമഃ ॥

ഓം വിരോധാധാരഭൂമയേ നമഃ ॥

ഓം ഭേദാസ്പദസ്വഭാവായ നമഃ ॥

ഓം വജ്രദേഹായ നമഃ ॥

ഓം വൈരാഗ്യദായ നമഃ ॥

ഓം വീരായ നമഃ ॥

ഓം വീതരോഗഭയായ നമഃ ॥

ഓം വിപത്പരമ്പരേശായ നമഃ ॥ 40 ॥


ഓം വിശ്വവന്ദ്യായ നമഃ ॥

ഓം ഗൃധ്നവാഹായ നമഃ ॥

ഓം ഗൂഢായ നമഃ ॥

ഓം കൂര്‍മാങ്ഗായ നമഃ ॥

ഓം കുരൂപിണേ നമഃ ॥

ഓം കുത്സിതായ നമഃ ॥

ഓം ഗുണാഢ്യായ നമഃ ॥

ഓം ഗോചരായ നമഃ ॥

ഓം അവിദ്യാമൂലനാശായ നമഃ ॥

ഓം വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണേ നമഃ ॥ 50 ॥


ഓം ആയുഷ്യകാരണായ നമഃ ॥

ഓം ആപദുദ്ധര്‍ത്രേ നമഃ ॥

ഓം വിഷ്ണുഭക്തായ നമഃ ॥

ഓം വശിനേ നമഃ ॥

ഓം വിവിധാഗമവേദിനേ നമഃ ॥

ഓം വിധിസ്തുത്യായ നമഃ ॥

ഓം വന്ദ്യായ നമഃ ॥

ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ ॥

ഓം വരിഷ്ഠായ നമഃ ॥

ഓം ഗരിഷ്ഠായ നമഃ ॥ 60 ॥

Shani Ashtottarashata Namavali Malayalam Lyrics Sani 108

ഓം വജ്രാങ്കുശധരായ നമഃ ॥

ഓം വരദാഭയഹസ്തായ നമഃ ॥

ഓം വാമനായ നമഃ ॥

ഓം ജ്യേഷ്ഠാപത്നീസമേതായ നമഃ ॥

ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ ॥

ഓം മിതഭാഷിണേ നമഃ ॥

ഓം കഷ്ടൌഘനാശകര്‍ത്രേ നമഃ ॥

ഓം പുഷ്ടിദായ നമഃ ॥

ഓം സ്തുത്യായ നമഃ ॥

ഓം സ്തോത്രഗംയായ നമഃ ॥ 70 ॥


ഓം ഭക്തിവശ്യായ നമഃ ॥

ഓം ഭാനവേ നമഃ ॥

ഓം ഭാനുപുത്രായ നമഃ ॥

ഓം ഭവ്യായ നമഃ ॥

ഓം പാവനായ നമഃ ॥

ഓം ധനുര്‍മണ്ഡലസംസ്ഥായ നമഃ ॥

ഓം ധനദായ നമഃ ॥

ഓം ധനുഷ്മതേ നമഃ ॥

ഓം തനുപ്രകാശദേഹായ നമഃ ॥

ഓം താമസായ നമഃ ॥ 80 ॥


ഓം അശേഷജനവന്ദ്യായ നമഃ ॥

ഓം വിശേശഫലദായിനേ നമഃ ॥

ഓം വശീകൃതജനേശായ നമഃ ॥

ഓം പശൂനാം പതയേ നമഃ ॥

ഓം ഖേചരായ നമഃ ॥

ഓം ഖഗേശായ നമഃ ॥

ഓം ഘനനീലാംബരായ നമഃ ॥

ഓം കാഠിന്യമാനസായ നമഃ ॥

ഓം ആര്യഗണസ്തുത്യായ നമഃ ॥

ഓം നീലച്ഛത്രായ നമഃ ॥ 90 ॥


ഓം നിത്യായ നമഃ ॥

ഓം നിര്‍ഗുണായ നമഃ ॥

ഓം ഗുണാത്മനേ നമഃ ॥

ഓം നിരാമയായ നമഃ ॥

ഓം നിന്ദ്യായ നമഃ ॥

ഓം വന്ദനീയായ നമഃ ॥

ഓം ധീരായ നമഃ ॥

ഓം ദിവ്യദേഹായ നമഃ ॥

ഓം ദീനാര്‍തിഹരണായ നമഃ ॥

ഓം ദൈന്യനാശകരായ നമഃ ॥ 100 ॥


ഓം ആര്യജനഗണ്യായ നമഃ ॥

ഓം ക്രൂരായ നമഃ ॥

ഓം ക്രൂരചേഷ്ടായ നമഃ ॥

ഓം കാമക്രോധകരായ നമഃ ॥

ഓം കലത്രപുത്രശത്രുത്വകാരണായ നമഃ ॥

ഓം പരിപോഷിതഭക്തായ നമഃ ॥

ഓം പരഭീതിഹരായ നമഃ ॥

ഓം ഭക്തസംഘമനോഽഭീഷ്ടഫലദായ നമഃ ॥

॥ ഇതി ശനി അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണം ॥


Hindu Mantra for Removing Bad Karma

Here is one powerful Mantra for Removing Bad Karma. Is there any Hindu mantra which helps to remove bad karma? If so what are the mantras to eradicate great sins? This is one of the main questions asked by thousands of devotees. 

 Before we post the mantra to get rid of bad karma, let us have a look at the theory of Karma as stated in Bhagavad Gita. According to Hindu scriptures, the theory of Karma is related to the concept of "re-birth" in Hinduism. It is believed that our deeds in our past life has great affect in our present life. For instance, take an example of two children - one born in an affluent family and one born in a poor family. The first one enjoys all happiness while the second child lives in difficulties and pains. How come these children's life has so much difference when they are yet to do any Karma? The fact is so simple, what one does in past life results in his/her sufferings/well being in rebirth. Only good deeds will help us remove all our bad karma in present or past lives. Doing good to people around us and chanting powerful mantras will surely help to eradicate our past sins. 

 Below is one Mantra for Removing Bad Karma 

Atri Putro Mahaa TejA Dattatreyo Mahaamunihi 

Tasya Smarana Maatrena Sarva Paapaihi Pramucchyathe 

This powerful Guru Dattatreya mantra helps to remove the pain and sufferings from past life. Chant this mantra daily for 108 times and seek the blessings of Guru Dattatreya

Hindu Mantra for Removing Bad Karma