Bhaja Govindam Stotra Lyrics - Adi Sankaracharya

Bhaja Govindam Stotra Lyrics in English. Written by Adi Sankaracharya (Adi Sankara Bhagvat Pada). Bhaja Govindam or Bhajagovindam is a very popular Hindu devotional Sanskrit Stotra (devotional song) composed by Adi Sankaracharya. This popular 8th century philosophical hymn was written by for the common man. In Bhaja Govindam Adi Shankara teaches common man that devotion to Govinda (or God) is a significant part of general spirituality. Bhaja Govindham is considered as a good summary of Adi Sankara’s Advaita Vedanta.

Bhaja Govindam comprises of 27 verses. Apart from the verses beginning with the words “Bhaja Govindam”, Shankaracharaya is believed to have sung 12 other verses, hence the title "Dvadasamanjarika-Stotra" (which literally means a bunch of twelve verse-blossoms). Shankara’s 14 disciples were believed to have added one verse each. These 14 verses were together called "Chaturdasa-manjarika-Stotra" (A hymn which is a bunch of fourteen verse-blossoms). 

Bhaja Govindam Video Song by MS Subbulakshmi Amma is given after the Lyrics of Stotra

Bhaja Govindam Stotra Lyrics - By Adi Sankaracharya

Bhaja Govindam, Bhaja Govindam,
Govindam Bhaja Mooda Mathe,
Samprapthe Sannihithe Kale,
Nahi Nahi Rakshathi Dookrunj Karane (Bhaja Govindam…..)

Dhinamapi Rajani, Sayam Pratha,
Sisira Vasanthou Punarayatha,
Kala Kreedathi Gachat Yayu,
Sthadapi Na Munjathyasa Vayu (Bhaja Govindam…..)

Agre Vahni, Prashte Bhanu,
Rathrou Chibuka Samirpitha Janu,
Karathala Biksha Taru Thala Vasa
Sthadhapi Na Munjathyasapasa. (Bhaja Govindam…..)

Yavadvitho Parjana Saktha,
Sthavannija Parivaro Raktha
Paschat Jeevathi Jarajjara Dehe,
Varthaam Prucchathi Ko Apina Gehe. (Bhaja Govindam…..)

Jatilo Mundee Lunchitha Kesa,
Kaashayambara Bahu Krutha Vesha,
Pasyannapi Cha Na Pasyathi Lokaa
Hyudhara Nimittam Bahu Krutha Soka. (Bhaja Govindam…..)

Bagavat Geetha Kinchid Adheetha,
Gangaajalalava Kanikaa Peetha,
Sukrudhapi Yasya Murari Samarcha,
Tasya Yama Kim Kuruthe Charchaam. (Bhaja Govindam…)

Angam Galitham Palitham Mundam,
Dasanaviheenam Jatham Thundam,
Vruddho Yathi Gruheetha Dhandam,
Tadapi Na Munjathyaasa Pindam (Bhaja Govindam…)

Balasthavat Kreedasaktha,
Stharunasthavath Tharunee Saktha,
Vrudha Staavath Chintha Magna,
Parame Brahmani Kopi Na Lagna (Bhaja Govindam…)

Punarapi Jananam Punarapi Maranam,
Punarapi Janani Jatare Sayanam,
Iha Samsaare Khalu Dusthare,
Krupayaa Pare Pahi Murare. (Bhaja Govindam…..)

Punarapi Rajani, Punarai Divasa,
Punaraip Paksha, Punarapi Maasa,
Punarapyayanam, Punarapi Varsham,
Tadapi Na Munjityasaamarsham. (Bhaja Govindam…..)

Vayasi Gathe Ka Kama Vikara,
Shushke Neere Ka Kaasaara,
Nashte Dravye Ka Parivaara,
Gnathe Tathwe Ka Samasaara. (Bhaja Govindam…)

Naree Sthana Bhara Nabhi Nivesam,
Mithyaa Mayaa Mohaavesam,
Ethan Mamsavasaadhi Vikaram,
Manasi Vichinthaya Vaaram Vaaram. (Bhaja Govindam….)

Kasthwam Ko Aham Kutha Ayatha?
Kaa Me Janani Ko Me Thatha.
Ithi Paribhavaaya Sarvamasaaram,
Viswam Tyakthwa Swapna Vichaaram. (Bhaja Govindam….)

Geyam Githa , Nama Sahasram,
Dhyeyam Sri Pathi Roopamajasram,
Neyam Sajjana Sange Chittam,
Dheyam Deenajanaaya Cha Vitham (Bhaja Govindam….)

Yavajjevo Nivasathi Dehe,
Kusalam Thaavath Prucchathi Gehe,
Gathavathi Vaayou Dehaapaaye,
Baryaa Bhibyasthi Tasmin Kaye. (Bhaja Govindam…..)

Sukhadha Kriyathe Ramaa Bhoga,
Paschatdandha Sarere Roga,
Yadyapi Loke Maranam Saranam,
Tadapi Na Munchathi Papacharanam. (Bhaja Govindam…..)

Radhyaa Charpata Virachita Kkandha,
Punyaapunya Vivarjitha Padha.
Naaham Nathwa Naayam Loka,
Stadhapi Kimartham Kriyathe Soka. (Bhaja Govindam…..)

Kuruthe Gangaa Sagara Gamanam,
Vrutha Paripaalana Madhava Dhaanam,
Gnana Viheena Sarvamathena,
Mukthin Na Bhavathi Janma Sathena. (Bhaja Govindam…..)

Yoga Ratho Vaa Bhogaratho Vaa,
Sanga Ratho Vaa Sanga Viheena,
Yasya Brahmani Ramathe Chittam,
Nandathi Nandathi Nandathyeva. (Bhaja Govindam….)

*********************************************

Bhaja Govindam – Dwadasha Panjarika Stotra Lyrics Sankara Bhagvat Pada

Bhaja Govindam, Bhaja Govindam,
Govindam Bhaja Mooda Mathe,
Samprapthe Sannihithe Kale,
Nahi Nahi Rakshathi Dookrunj Karane. (Bhaja Govindam…..)

Arthamanartham Bhavaya Nithyam,
Naasthi Thatha Sukalesa Sathyam,
Puthraadhapi Dhana Bhaajam Bheethi,
Sarvathraisha Vihithaareethi. (Bhaja Govindam…..)

Kaa Thee Kanthaa Kasthe Puthra,
Samsoroya Matheeva Vichitram,
Kasya Twam Ka Kutha Aayatha,
Sthathwam Chinthya Yadhidham Braatha (Bhaja Govindam…..)

Maa Kuru Dhana Jana Yowana Garwam,
Harathi Nimishoth Kaala Sarvam,
Maamaya Midhamakilam Hithwa,
Brahmapadam Twam Pravisa Vidhitwa (Bhaja Govindam…..)

Kaamam Krodham Lobham Moham,
Tyakthwaathmanam Bhavaya Koham,
Atma Jnana Viheenaa Mooda,
Sthepachyanthe Naraka Nigooda (Bhaja Govindam…..)

Sura Mandhira Tharu Moola Nivaasa,
Sayya Bhoothala Majinam Vaasa,
Sarvapariguha Bhoga Thyaaga,
Kasya Sukham Na Karothi Viraaga (Bhaja Govindam…..)

Sathrou Mithre Puthre Bandhou,
Maa Kuru Yathnam Vigraha Sandhou,
Bhava Sama Chitta Sarvathra Twam,
Vaanchasya Chiraadhyadhi Vishnu Twam. (Bhaja Govindam…….)

Twayi Mayo Chaanya Traiko Vishnur
Vyartham Kupyasi Sarva Sahishnu,
Sarwasaminnapi Pasyaathmaanam,
Sarvathrothsyuja Bhedaajnananm. (Bhaja Govindam…..)

Praanayamam Prathyaaharam,
Nithyaa Nithya Viveka Vichaaram,
Jaapyasametha Samadhi Vidhaanam,
Kurvavadhaanam Mahadhava Dhaanam. (Bhaja Govindam…)

Nalinee Dhalagatha Jalamathi Thralam,
Tadwadjjevtha Mathisaya Chapalam,
Viddhi Vyaadhibhimaana Grastham,
Lokam Sokahatham Cha Samastham (Bhaja Govindam…)

Kaa The Ashtaadasa Dese Chinthaa,
Vaathula Thava Kim Naasthi Niyanthaa.
Yasthaam Hasthe Sudhrude Nibaddham,
Bhodayathi Prabhavadhi Viruddham (Bhaja Govindam…)

Satsangathwe Nissamgathwam,
Nissamgathwe Nirmohathwam,
Nirmohathwe Nischala Thatwam,
Nischala Tathwe Jeevan Mukthi (Bhaja Govindam…)

Gurucharanaambuja Nirbhara Bhaktha,
Samsarada Chirabhava Mukthaa,
Sendriya Maanasa Niyamaadevam,
Drakshyasi Nija Hrudayastham Devam (Bhaja Govindam…)

Dwadasa Pancharikaamaya Esha.
Sishyaanaam Kadhithohyuapadesha,
Yeshaam Chithe Naiva Viveka.
Sthe Pachyanthe Narakamanekam (Bhaja Govindam…)
Comments

 1. Hare Krishna!
  While searching for the meaning of Bhaja Govindam, I came across your blog. I had visited your blog previously. Keep the good work and spread Lord Vishnu's greatness to the world.

  I have a query. As mentioned in your blog and many other sites, Bhaja Gonvindam has 27 verses. In MS Subhalakshmi's song, she didn't sing the entire verses. Could you let me know where I can find the full Bhaja Govindam Stotra?

  Thank you.
  Hari Bol.

  ReplyDelete

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *