ஆதித்ய ஹ்ருதயம் Aditya Hrudayam Lyrics Tamil Language

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் - சூரிய மந்திரம் Aditya Hrudayam Lyrics in Tamil language by hindu devotional blog. Aditya Hridayam is a powerful Surya mantra from Ramayana for healthy life. sage Agastya taught this mantra to Lord Rama during the battlefield to defeat Ravana. ஆதித்ய ஹ்ருதயம் பாடல் வரிகள். 

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் 

ஸங்கல்பம்

மம சிந்தித மனோரத - அவாப்த்யா்த்தம் ஆதித்ய !

ஹ்ருதயஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே !!

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் 

ததோ யுத்தபரிஶ்ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்த்திதம் !

ராவணம் சாக்ரதோ த்ருஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்த்திதம் !!  1


தைவதைஶ்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டு மப்யாகதோ ரணம் !

உபாகம்யா ப்ரவீத் ராமம் அகஸ்தியோ பகவாந்  ரிஷி  :  !!     2


ராம ராம மஹாபாஹோ ஶ்ருணு குஹ்யம் ஸநாதனம்  !

யேந ஸர்வாநரீந் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி   !!                  3


ஆத்தியஹ்ருதயம் புண்யம் ஸா்வ ஶ்த்ரு விநாஶநம் !

ஜயாவஹம் ஜபேந்நித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம் !!      4


ஸா்வமங்கள மாங்கள்யம் ஸா்வபாப ப்ரணாஶநம் !

சிந்தாஶோக ப்ரஶமனம் ஆயுா்வா்த்தந முத்தமம் !!          5


ரஶ்மிமந்தம் ஸமுத்யந்தம் தேவாஸூரநமஸ்க்ருதம்   !

பூஜ்யஸ்வ விவஸ்வந்தம் பாஸ்கரம் புநேஶ்வரம்    !!         6


ஸா்வதேவாத்மகோ ஹ்யேஷ :     தேஜஸ்வீ    ரஶ்மிபாவந  :  ! 

ஏஷ தேவாஸூரகணாந் லோகாந் பாதி கபஸ்திபி : !!        7


ஏஷ ப்ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவ   ஸ்கந்த :  ப்ரஜாபதி :  !

மஹேந்திரோ தநத :   காலோ யமஸ் ஸோமோ ஹ்யபாம்பதி : !!   8  


பிதரோ வஸவஸ்ஸாத்யா ஹ்யஶ்விநெள மருதோ மநு : ! 

வாயுா்வஹ்நி  :   ப்ரஜா ப்ராண :   ருதுகா்த்தா ப்ரபாகர : !!            9 


ஆத்திய :  ஸவிதா ஸூா்ய :   கக :   பூஷா கபஸ்திமாந்  !

ஸூவா்ணஸத்ருஶோ பாநு :   ஹிரண்யரேதா திவாகர : !!    10


ஹாிதஶ்வ : ஸஹஸ்ராா்ச்சி : ஸப்தஸப்திா் மரீசிமாந் !

திமிரோந்மதந :  ஶம்பு :   த்வஷ்டா மாா்த்தாண்ட   அம்ஶுமாந் : !!    11


ஹிரண்யகா்ப்ப : ஶிஶிர :  தபநோ பாஸ்கரோ ரவி : !

அக்நிகா்கப்போ  (அ) திதே  :   புத்ர :   ஶங்க :    ஶிஶிரநாஶந : !!     12

www.hindudevotionalblog.com

வ்யோமநாதஸ்தமோபேதீ   ருக்யஜுஸ்ஸாமபாரக : ! 

கநவ்ருஷ்டிரபாம் மித்ர :   விந்த்யவீதீ ப்லவங்கம : !!         13


ஆதபீ மண்டலீ ம்ருத்யு :  பிங்கல : ஸா்வதாபந !

கவிா்விஶ்வோ மஹாதேஜா : ரக்த : ஸா்வபவோத்பவ : !!      14


நக்ஷத்ர க்ரஹதாராணாம் அதிபோ விஶ்வபாவந : !

தேஜஸாமயி தேஜஸ்வீ   த்வாதஶாத்மந்  நமோஸ்துதே : !!       15


நம :  பூா்வாய கிரயே பஶ்சிமாயாத்ரயே நம : !

ஜ்யோதிா்கணாநாம் பதயே திநாதிபதயே நம : !!    16


ஜயாய ஜயபத்ராய ஹா்யஶ்வாய நமோ நம : !

நமோநம :   ஸஹஸ்ராம்ஶோ ஆதித்யாய நமோ நம : !!       17


நம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய நமோ நம : !

நம :  பத்மப்ரபோதாய மாா்த்தாண்டாய நமோ நம : !!           18


ப்ரஹ்மேஶாநாச்யுதேஶாய ஸுா்யாயாதித்யவா்ச்சஸே : !

பாஸ்வதே ஸா்வபக்ஷாய ரெளத்ராய வபுஷே நம :   !!              19


தமோக்நாய ஹிமக்நாய சத்ருக்நாயாமிதாத்மநே   !

க்ருதக்நக்நாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம : !!         20


தப்தசாமீகராபாய வஹ்நயே விஶ்வகா்மணே   !

நமஸ்தமோபிநிக்நாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே  !!           21


நாஶயத்யேஷ வை பூதம் ததேவ ஸ்ருஜதி ப்ரபு : !

பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வா்ஷத்யேஷ கபஸ்திபி  :   !!            22

www.hindudevotionalblog.com

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகா்தி பூதேஷு பாிநிஷ்ட்டித : !

ஏஷ சைவாக்நிஹோத்ரம் ச பலம் சைவாக்நிஹோத்ரிணாம் : !!     23


வேதாஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூநாம் பலமேவ ச : !

யாநி க்ருத்யாநி லோகேஷு ஸா்வ ஏஷ ரவி : ப்ரபு : !!              24


ஏநமாபத்ஸு ருச்சரேஷு காந்தாரேஷூ பயேஷு   ச  !

கீா்தயந் புருஷ :    கஶ்சித் நாவஸூததி ராகவ   !!                       25


பூஜயஸ்வைநமேகாக்ர :  தேவதேவம் ஜகத்பதிம்   !

ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு   விஜயிஷ்யஸி   !!         26


அஸ்மிந்   க்ஷணே   மஹாபாஹோ  :   ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி  !

ஏவமுக்த்வா ததாகஸ்த்யோ ஜகாம ச யதாகதம்    !!                  27


ஏதச் ச்ருத்வா மஹாதேஜா :    நஷ்டஶோகோபவத் ததா  !

தாரயாமாஸ ஸுப்ரீத :   ராகவ :    ப்ரயதாத்மவாந்  !!                   28


ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹா்ஷமவாப்தவாந்  ! 

 த்ரிராசம்ய ஶுசிா் பூத்வா தநுராதாய வீா்யவான்    !!                 29


ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகமத்  ! 

 ஸா்வயத்நேந மஹதா வதே தஸ்ய த்ருதோபவந்   !!                     30

www.hindudevotionalblog.com

அத ரவி ரவதந் நிரீக்ஷ்ய ராமம்

முதிதமநா  :   பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண : !

நிஶிசரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வா

ஸுரகணமத்யகதோ   வசஸ்த்வரேதி   !!            31


இத்யாா்ஷே ஸ்ரீமத்ராமாயணே வால்மீகியே !

ஆதிகாவ்யே யுத்தகாண்டே !

ஸப்தோத்தர ஶததம : !

ஸா்க்க : !

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் Aditya Hrudayam Lyrics Tamil Language


Aditya Hrudayam Stotra in Other Languages

Aditya Hridayam Stotra Kannada Lyrics

Aditya Hridayam Stotra in Hindi Lyrics

Aditya Hridayam Stotra Malayalam Lyrics

Aditya Hridayam Stotra English Lyrics

Aditya Hrudayam Lyrics Tamil Language


Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *