శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి Subramanya Swamy Ashtothram Lyrics in Telugu Language

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి - Sri Subramanya Ashtottara Shatanamavali lyrics in Telugu Language. Lord Subramanya also known as Skanda or Murugan or Kartikeya is considered to be the universal lord who blesses human beings and helps them to get rid of their sins. Below is the lyrics of Sri Subramanya Swamy Ashtothram in Telugu language. 

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి 

ఓం స్కందాయ నమః

ఓం గుహాయ నమః

ఓం షణ్ముఖాయ నమః

ఓం ఫాలనేత్ర సుతుయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః

ఓం పింగళాయ నమః

ఓం కృత్తికాసూనవే నమః

ఓం శిఖివాహాయ నమః

ఓం ద్విషద్బుజాయ నమః

ఓం ద్విషన్నేత్రాయ నమః


ఓం శక్తి ధారాయ నమః

ఓం పిశితాశ్రప్రభంజనాయ నమః

ఓం తారకాసుర సంహార్తే నమః

ఓం రక్షోబల విమర్ధనాయ నమః

ఓం మత్తాయ నమః

ఓం ప్రమత్తాయ నమః

ఓం ఉన్మత్తాయ నమః

ఓం సుర సైన్యసుర రక్షకాయ నమః

ఓం దేవసేనాపతయే నమః

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః


ఓం కృపాళవే నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం ఉమాసుతాయ నమః

ఓం శక్తి ధరాయ నామః

ఓం కుమారాయ నమః

ఓం క్రౌంచదారణాయ నమః

 ఓం సేనానియే నమః

ఓం అగ్ని జన్మనే నమః

ఓం విశాఖాయ నమః

ఓం శంకరాత్మజాయ నమః


ఓం శివస్వామినే నమః

ఓం గుణస్వామినే నమః

ఓం సర్వస్వామినే నమః

ఓం సనాతనాయ నమః

ఓం అనంతశక్తయే నమః

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః

ఓం పార్వతీప్రియ నందనాయ నమః

ఓం గంగాసుతాయ నమః

ఓం శరోద్భూతుయ నమః

ఓం ఆహుతాయ నమః

www.hindudevotionalblog.com

ఓం పావకాత్మజాయ నమః

ఓం జ్రుంభాయ నమః

ఓం ప్రజ్రుంభాయ నమః

ఓం ఉజ్రుంబాయ నమః

ఓం కమలాసనసంస్తుతాయ నమః

ఓం ఏకవర్ణాయ నమః

ఓం ద్వివర్ణాయ నమః

ఓం త్రివర్ణాయ నమః

ఓం సుమనోహరాయ నమః

ఓం చతుర్వర్ణాయ నమః


ఓం పంచవర్ణయ నమః

ఓం ప్రజాపతయే నమః

ఓం అహర్ఫతయే నమః

ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః

ఓం శమీగర్భాయ నమః

ఓం విశ్వరేతసే నమః

ఓం సురారిఘ్నే నమః

ఓం హరిద్ధర్ణాయ నమః

ఓం శుభకరాయ నమః

ఓం వటవే నమః


ఓం వటువేషబృతే నమః

ఓం పూషాయ నమః

ఓం గభస్థియే నమః

ఓం గహనాయ నమః

ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః

ఓం కళాధరాయ నమః

ఓం మాయాధరాయ నమః

ఓం మహామాయితే నమః

ఓం కైవల్యాయనమః

ఓం శంకరాత్మజాయ నమః

www.hindudevotionalblog.com

ఓం విశ్వయోనయే నమః

ఓం అమేయాత్మయ నమః

ఓం తేజోనిధయే నమః

ఓం అనామయాయ నమః

ఓం పరమేష్టినే నమః

ఓం పరబ్రహ్మాయ నమః

ఓం వేదగర్భాయ నమః

ఓం విరాత్సుతాయ నమః

ఓం పుళిందకన్యాభర్తాయ నమః

ఓం మహాసారస్వతావృత్తా యనమః


ఓం ఆశ్రితాఖిల ధాత్రే నమః

ఓం చోరాఘ్నాయ నమః

ఓం రోగనాశనాయ నమః

ఓం అనంత మూర్తయే నమః

ఓం ఆనందాయ నమః

ఓం శిఖిండికృత కేతనాయ నమః

ఓం డంభాయ నమః

ఓం పరమడంభాయ నమః

ఓం మహాడంభాయ నమః

ఓం వృషాకమయే నమః

www.hindudevotionalblog.com

ఓం కారనోపాత్తదేహాయ నమః

ఓం కారణాతీత విగ్రహాయ నమః

ఓం అనీశ్వరాయ నమః

ఓం అమృతాయ నమః

ఓం ప్రాణాయనమః

ఓం ప్రాణాయామ పరాయణాయ నమః

ఓం విరాద్దహంత్రే నమః

ఓం వీరఘ్నాయ నమః

ఓం రక్తాస్యాయ నమః

ఓం శ్యామకందరాయ నమః


ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః

ఓం గుహాయ నమః

ఓం ప్రీతాయ  నమః

ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః

ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః

ఓం వేదవేద్యాయ నమః

ఓం అక్షయఫలదాయ నమః

ఓం వల్లీదేవసేనా సమేతా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః


ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళి:


Subramanya Swamy Ashtothram Lyrics in Telugu Language

Related Mantras in Telugu Language

శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం

--

Related Murugan Mantras--

Comments

  1. Thanks for the lyrics very clear and easy to chant

    ReplyDelete

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *