ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟಕಮ್ - అన్నపూర్ణ స్తోత్రం Annapoorna Ashtakam Kannada Lyrics

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟಕಮ್ - అన్నపూర్ణ స్తోత్రం - ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ Annapoorna Ashtakam Kannada Lyrics or Annapurna Stotram by hindu devotional blog. ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್. 

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟಕಮ್

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌನ್ದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ

ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ ।  

ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 1॥


ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಮ್ಬರಾಡಮ್ಬರೀ

ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಮ್ಬಮಾನ ವಿಲಸತ್ ವಕ್ಷೋಜಕುಮ್ಭಾನ್ತರೀ ।

ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರುವಾಸಿತಾ ರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 2॥


ಯೋಗಾನನ್ದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥನಿಷ್ಠಾಕರೀ

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಕರೀ ।

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮಸ್ತವಾಂಛಿತಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 3॥


ಕೈಲಾಸಾಚಲಕನ್ದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಉಮಾ ಶಂಕರೀ

ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥಗೋಚರಕರೀ ಓಂಕಾರಬೀಜಾಕ್ಷರೀ ।

ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಕಪಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 4॥


ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯ ವಿಭೂತಿವಾಹನಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡೋದರೀ

ಲೀಲಾನಾಟಕಸೂತ್ರಭೇದನಕರೀ ವಿಜ್ಞಾನದೀಪಾಂಕುರೀ ।

ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶಮನಃ ಪ್ರಸಾದನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 5॥


ಉರ್ವೀ ಸರ್ವಜನೇಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ

ವೇಣೀನೀಲಸಮಾನಕುನ್ತಲಧರೀ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನೇಶ್ವರೀ ।

ಸರ್ವಾನನ್ದಕರೀ ಸದಾಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 6॥

www.hindudevotionalblog.com

ಆದಿಕ್ಷಾನ್ತಸಮಸ್ತವರ್ಣನಕರೀ ಶಮ್ಭೋಸ್ತ್ರಿಭಾವಾಕರೀ

ಕಾಶ್ಮೀರಾ ತ್ರಿಜಲೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಲಹರೀ ನಿತ್ಯಾಂಕುರಾ ಶರ್ವರೀ ।

ಕಾಮಾಕಾಂಕ್ಷಕರೀ ಜನೋದಯಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 7॥


ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಚಿತ್ರರತ್ನರಚಿತಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸುನ್ದರೀ

ವಾಮೇ ಸ್ವಾದುಪಯೋಧರಾ ಪ್ರಿಯಕರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ।

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಕರೀ ಸದಾಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 8॥


ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾನಲಕೋಟಿಕೋಟಿಸದೃಶಾ ಚನ್ದ್ರಾಂಶುಬಿಮ್ಬಾಧರೀ

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿಸಮಾನಕುಂಡಲಧರೀ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕವರ್ಣೇಶ್ವರೀ ।

ಮಾಲಾಪುಸ್ತಕಪಾಶಸಾಂಕುಶಧರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 9॥


ಕ್ಷತ್ರತ್ರಾಣಕರೀ ಮಹಾಽಭಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ

ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಕರೀ ಸದಾ ಶಿವಕರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಧರೀ ।

ದಕ್ಷಾಕ್ರನ್ದಕರೀ ನಿರಾಮಯಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ

ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾಽನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ 10॥


ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದಾಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ।

ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 11॥

www.hindudevotionalblog.com

ಮಾತಾ ಮೇ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವೀ ಪಿತಾ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।

ಬಾನ್ಧವಾಃ ಶಿವಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಮ್ ॥ 12॥


॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥


ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟಕಮ್ - అన్నపూర్ణ స్తోత్రం Annapoorna Ashtakam Kannada Lyrics

--

Annapurana Ashtakam Malayalam Lyrics

Goddess Annapurna Mantra Lyrics

More Mantras in Kannada Language

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *