സൂര്യാഷ്ടകം ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം Adi Deva Namastubhyam Malayalam Lyrics

സൂര്യാഷ്ടകം ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം Suryashtakam or Adi Deva Namasthubhyam malayalam lyrics by  hindu devotional blog. Surya Ashtakam is the prayer to the Sun God to give health and mokhsa.

സൂര്യാഷ്ടകം 

ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മമ ഭാസ്കര

ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോസ്തുതേ


സപ്താശ്വരഥമാരൂഠം പ്രചണ്ഡം കശ്യപാത്മജം

ശ്വേതപദ്മധരം ദേവം തംസൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം


ലോഹിതം രഥമാരൂഠം സര്‍വലോക പിതാമഹം

മഹാപാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം


ത്രൈഗുണ്യംച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരം‌

മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം


ബൃംഹിതം തേജഃപുഞ്ചം ച വായുമാകാശ മേവച

പ്രഭും ച സര്‍വലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം


ബന്ധുക പുഷ്പസങ്കാശം ഹാരകുണ്ഡല ഭൂഷിതം

ഏക ചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

www.hindudevotionalblog.com

തം സൂര്യം ജഗത് കര്‍താരം മഹാ തേജഃപ്രതീപനം

മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം


തം സൂര്യം ജഗതാം നാഥം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമോക്ഷദം‌

മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം‌


ഫലശ്രുതി

സൂര്യാഷ്ടകം പഠേന്നിത്യം ഗ്രഹപീഡാപ്രണാശനം
അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ദരിദ്രോ ധനവാന്‌ ഭവേത്‌ 
ആമിഷം മധുപാനഞ്ച യ കരോതി രവേർദ്ദിനേ
സപ്തജന്മ ഭവേദ്രോഗീ ജന്മജന്മദരിദ്രതാ
സ്ത്രീതൈലാമധുമാംസാനി യസ്ത്യജേതു രവേർദ്ദിനേ
ന വ്യാധിശ്ശോകദാരിദ്ര്യ സൂര്യലോകം ഗച്ഛതി

ഇതി ശ്രീ സൂര്യാഷ്ടകം സംമ്പൂർണ്ണം

Suryashtakam Adi Deva Namastubhyam Malayalam Lyrics


Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *