कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली Kubera Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics

श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics by hindu devotional blog- Kuber Ashtottara Shatanamavali or Kuber Ashtothram is the 108 names mantra of Lord Kuber or Kubera - the Hindu god of wealth. 

श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली

ॐ कुबॆराय नमः ।

ॐ धनदाय नमः ।

ॐ श्रीमदॆ नमः ।

ॐ यक्षॆशाय नमः ।

ॐ गुह्यकॆश्वराय नमः ।

ॐ निधीशाय नमः ।

ॐ शंकरसखाय नमः ।

ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।

ॐ महापद्मनिधीशाय नमः ।

ॐ पूर्णाय नमः ॥ १० ॥


ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः ।

ॐ शंखाख्य निधिनाथाय नमः ।

ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः ।

ॐ सुखछाप निधिनायकाय नमः ।

ॐ मुकुंदनिधिनायकाय नमः ।

ॐ कुंदाक्यनिधिनाथाय नमः ।

ॐ नीलनित्याधिपाय नमः ।

ॐ महतॆ नमः ।

ॐ वरनित्याधिपाय नमः ।

ॐ पूज्याय नमः ॥ २० ॥


ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः ।

ॐ इलपिलापतयॆ नमः ।

ॐ कॊशाधीशाय नमः ।

ॐ कुलॊधीशाय नमः ।

ॐ अश्वरूपाय नमः ।

ॐ विश्ववंद्याय नमः ।

ॐ विशॆषज्ञानाय नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ नळकूभरनाथाय नमः ।

ॐ मणिग्रीवपित्रॆ नमः ॥ ३० ॥


ॐ गूढमंत्राय नमः ।

ॐ वैश्रवणाय नमः ।

ॐ चित्रलॆखामनप्रियाय नमः ।

ॐ ऎकपिंकाय नमः ।

ॐ अलकाधीशाय नमः ।

ॐ पौलस्त्याय नमः ।

ॐ नरवाहनाय नमः ।

ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः ।

ॐ राज्यदाय नमः ।

ॐ रावणाग्रजाय नमः ॥ ४० ॥

www.hindudevotionalblog.com

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः ।

ॐ उद्यानविहाराय नमः ।

ॐ सुकुतूहलाय नमः ।

ॐ महॊत्सहाय नमः ।

ॐ महाप्राज्ञाय नमः ।

ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः ।

ॐ सार्वभ्ॐआय नमः ।

ॐ अंगनाथाय नमः ।

ॐ सॊमाय नमः ।

ॐ स्ॐयदिकॆश्वराय नमः ।

ॐ पुण्यात्मनॆ नमः ॥ ५० ॥


ॐ पुरूहतश्रीयै नमः ।

ॐ सर्वपुण्यजनॆश्वराय नमः ।

ॐ नित्यकीर्तयॆ नमः ।

ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः ।

ॐ यक्षाय नमः ।

ॐ परमशांतात्मनॆ नमः ।

ॐ यक्षराजॆ नमः ।

ॐ यक्षिणिविरुत्ताय नमः ।

ॐ किन्नरॆश्वराय नमः ।

ॐ किंपुरुषनाथाय नमः ॥ ६० ॥


ॐ खड्गायुधाय नमः ।

ॐ वशिनॆ नमः ।

ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः ।

ॐ वायुनामसमाश्रयाय नमः ।

ॐ धर्ममार्गैकनिरताय नमः ।

ॐ धर्मसंमुखसंस्थिताय नमः ।

ॐ नित्यॆश्वराय नमः ।

ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।

ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रीतालयाय नमः ।

ॐ मनुष्यधर्मण्यॆ नमः ॥ ७० ॥

www.hindudevotionalblog.com

ॐ सकृताय नमः ।

ॐ कॊशलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः ।

ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः ।

ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः ।

ॐ अश्वलक्ष्मीसदावासाय नमः ।

ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः ।

ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगॆहाय नमः ।

ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः ।

ॐ अखंडैश्वर्यसंयुक्ताय नमः ।

ॐ नित्यानंदाय नमः ॥ ८० ॥


ॐ सुखाश्रयाय नमः ।

ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।

ॐ निधिवॆत्रॆ नमः ।

ॐ निराशाय नमः ।

ॐ निरुपद्रवाय नमः ।

ॐ नित्यकामाय नमः ।

ॐ निराकांक्षाय नमः ।

ॐ निरुपाधिकवासभुवयॆ नमः ।

ॐ शांताय नमः ।

ॐ सर्वगुणॊपॆताय नमः ॥ ९० ॥

www.hindudevotionalblog.com

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सर्वसम्मताय नमः ।

ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः ।

ॐ सदानंद कृपालयाय नमः ।

ॐ गंधर्वकुलसंसॆव्याय नमः ।

ॐ सौगंधिक कुसुमप्रियाय नमः ।

ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः ।

ॐ निधिपीठसमाश्रिताय नमः ।

ॐ महामॆरुद्रास्तायनॆ नमः ।

ॐ महर्षीगणसंस्तुताय नमः ॥ (100)


ॐ तुष्टाय नमः ।

ॐ शूर्पणका ज्य़ॆष्ठाय नमः ।

ॐ शिवपूजारथाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ राजयॊगसमायुक्ताय नमः ।

ॐ राजशॆखरपूजयॆ नमः ।

ॐ राजराजाय नमः ।

ॐ कुबॆराय नमः ॥ (108)


॥ इति श्री कुबॆर अष्टॊत्तर शतनामावलिः संपूर्णम्‌ ॥

कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली Kubera Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics

Related Ashtottara Shatanamavali Mantras

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *