സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് കനകധാരാ സ്തോത്രം Kanakadhara Stotram Malayalam Lyrics

കനകധാരാ സ്തോത്രം സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് Kanakadhara Stotram Malayalam Lyrics by hindu devotional blog. ദാരിദ്ര്യവും കടബാധ്യതകളും അകന്ന് സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയും തൊഴിൽ ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകുവാൻ കനകധാരാ സ്തോത്രം നിത്യവും ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. 

രചന: ആദി ശങ്കരാചാര്യർ (ആദി ശങ്കരൻ) 

കനകധാരാ സ്തോത്രം Kanakadhara Stotram Lyrics

അംഗം ഹരേഃ പുളകഭൂഷണമാശ്രയന്തി
ഭൃഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം
അംഗീ കൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീലാ
മംഗല്യ ദാസ്തു മമ മംഗലദേവതായാഃ 1

മുഗ്ദ്ധാ മുഹുര്വിദധതി വദനേമുരാരേ
പ്രേമത്രപാ പ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി
മാലാദൃശോര്മ്മധുകരീവ മഹോല്പലേയാ
സ മേ ശ്രീയം ദിശതു സാഗരസംഭവായാഃ 2

അമീലിതാര്ദ്ധമധിഗമ്യ മുദാ മുകുന്ദ-
മാനന്ദമന്ദമനിമേഷമ നംഗതന്ത്രം
ആകേ കരസ്ഥിക നീതികപക്ഷ്മനേത്രം
ഭൂതൈ്യ ഭവേമ്മമ ഭുജംഗശയാംഗനായാഃ 3

ബാഹ്വന്തരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൗസ്തുഭേ യാ
ഹാരാവലീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതി
കാമപ്രദാ ഭഗവതോപി കടാക്ഷമാലാ
കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാല യായാഃ 4

കാളാംബുദാളി ലളിതോരസികൈടഭാരേര്-
ധാരാധരേ സ്ഫുരതിയാ തടിതംഗനേവ
മാതുസ്സമസ്താജഗതാം മഹനീയമക്ഷീ
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്ഗ്ഗവ നന്ദനായാഃ 5

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ ഖലുയല് പ്രഭാവാല്
മംഗല്യ ഭാജി മഥുമാഥിനി മന്മഥേന
മയ്യാപതേത്തദിഹ മന്ഥരവീക്ഷണാര്ത്ഥം
മന്ദാക്ഷസാക്ഷി മകരാകരകന്യകായാഃ 6

വിശ്വാമരേന്ദ്ര പദവിഭ്രമദാനദക്ഷ-
മാനന്ദഹേതുരധികം മധു വിദ്വിഷോപി
ഈഷന്നിഷീദതു മയിക്ഷണ മീക്ഷണാര്ദ്ധം
ഇന്ദീവരോദര സഹോദര മിന്ദിരായാഃ 7

ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ട മതയോചി നരാ യയാ ദ്രാഗ്
ദൃഷ്ടാ സ്ത്രീ വിഷ്ടപപദം സുലഭം ഭജന്തേ
ദൃഷ്ടിഃ പ്രഹൃഷ്ടകമലോദര ദീപ്തിരിഷ്ടാം
പുഷ്ടിം കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്കര വിഷ്ടരായാഃ 8

ദദ്യാദ്ദയാനുപവനോ ദ്രവിണാം ബുധാരാ-
മസ്മിന്ന കിഞ്ചന വിഹംഗ ശിശൗ നിഷണ്ണേ
ദുഷ്കര്മ്മ ഘര്മ്മമപനീയ ചിരായ ദൂരാ-
ന്നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹഃ 9

ഗീര്‍ദ്ദേവതേതി ഗരുഡദ്ധ്വജസുന്ദരീതി
ശാകംഭരീതി ശശിശേഖര വല്ലഭേതി
സൃഷ്‌ടി സ്‌ഥിതി പ്രളയ കേളിഷു സംസ്‌ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്‌ത്രിഭുവനൈകഗുരോസ്‌തരുണ്യൈ 10

ശ്രുത്യൈ നമോസ്‌തു ശുഭകര്‍മ്മ ഫലപ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോസ്‌തു രമണീയഗുണാർണവായൈ
ശക്ത്യൈ നമോസ്‌തു ശതപത്രനികേതനായൈ
പുഷ്‌ട്യൈ നമോസ്‌തു പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ 11

നമോസ്‌തു നാളീകനിഭാനനായൈ
നമോസ്‌തു ദുഗ്‌ദ്ധോദധിജന്മഭൂമ്യൈ
നമോസ്‌തു സോമാമൃതസോദരായൈ
നമോസ്‌തു നാരായണ വല്ലഭായൈ 12

നമോസ്‌തു ഹേമാംബുജപീഠികായൈ
നമോസ്‌തു ഭൂമണ്ഡലനായികായൈ
നമോസ്‌തു ദേവാദി ദയാപരായൈ
നമോസ്‌തു ശാര്‍ങ്‌ഗായുധവല്ലഭായൈ 13

നമോസ്‌തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനന്ദനായൈ
നമോസ്‌തു വിഷ്‌ണോരുരസി സ്‌ഥിതായൈ
നമോസ്‌തു ലക്ഷ്‌മ്യൈ കമലാലയായൈ
നമോസ്‌തു ദാമോദരവല്ലഭായൈ 14

നമോസ്‌തു കാന്ത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോസ്‌തു ഭൂത്യൈ ഭുവനപ്രസൂത്യൈ
നമോസ്‌തു ദേവാദിഭിരര്‍ച്ചിതായൈ
നമോസ്‌തു നന്ദാത്മജ വല്ലഭായൈ 15

സമ്പത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയ നന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യ ദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി
ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാ ഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയംതു മാന്യേ  16

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാവിധി:
സേവകസ്യ സകലാർഥ സംപദഃ
സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈ
ത്വാം മുരാരിഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ 17

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ
ധവളതമാംശുക ഗന്ധമാല്യശോഭേ
ഭഗവതി ഹരി വല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവന ഭൂതികരീ പ്രസീദ മഹ്യം 18

ദിഗ്ഘസ്തിഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവസൃഷ്ട
സ്വർവാഹിനീ വിമലചാരുജലാപ്ലുതാംഗീ
പ്രാതർ നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ
ലോകാധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധിപുത്രീ 19

കമലേ കമലാക്ഷ വല്ലഭേത്വം
കരുണാപൂര തരംഗിതൈരപാംഗ്യൈ ഃ
അവലോകയ മാമകിംചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃത്രിമം ദയായാഃ 20

സ്‌തുവന്തി യേ സ്‌തുതിഭിരമീഭിരന്വഹം
ത്രയീമയിം ത്രിഭുവനമാതരം രമാം
ഗുണാധികാ ഗുരുതര ഭാഗ്യഭാഗിനഃ
ഭവന്തി തേ ഭുവി ബുധഭാവിതാശയാഃ 21

കനകധാരാ സ്തോത്രം സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് Kanakadhara Stotram Malayalam Lyrics

--

Kanakadhara Stotram in Other Languages

ഹിന്ദു മന്ത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ


--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *