శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి Kalabhairava Ashtottara 108 Shatanamavali Telugu Lyrics

Sri Kalabhairava Ashtottara Shatanamavali Lyrics is the 108 names of Lord Kal Bhairav - a fierce manifestation of Shiva. Also known as Vatuka Bhairava Ashtothram this is a powerful mantra which helps to get rid of all troubles with the blessings of Kaal Bhairava. 

శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం భైరవాయ నమః

ఓం భూతనాథాయ నమః

ఓం భూతాత్మనే నమః

ఓం క్షేత్రదాయ నమః

ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః

ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః

ఓం క్షత్రియాయ నమః

ఓం విరాజే నమః

ఓం స్మశాన వాసినే  నమః

ఓం మాంసాశినే నమః 10


ఓం సర్పరాజసే నమః

ఓం స్మరాంకృతే నమః

ఓం రక్తపాయ నమః

ఓం పానపాయ నమః

ఓం సిద్ధిదాయ నమః

ఓం సిద్ధ సేవితాయ నమః

ఓం కంకాళాయ నమః

ఓం కాలశమనాయ నమః

ఓం కళాయ నమః

ఓం కాష్టాయ నమః 20 


ఓం తనవే నమః

ఓం కవయే నమః

ఓం త్రినేత్రే నమః

ఓం బహు నేత్రే నమః

ఓం పింగళ లోచనాయ నమః

ఓం శూలపాణయే నమః

ఓం ఖడ్గపాణయే నమః

ఓం కంకాళినే నమః

ఓం ధూమ్రలోచనాయ నమః

ఓం అభీరవే నమః 30 


ఓం నాధాయ నమః

ఓం భూతపాయ నమః

ఓం యోగినీపతయే నమః

ఓం ధనదాయ నమః

ఓం ధనహారిణే నమః

ఓం ధనవతే నమః

ఓం ప్రీత భావనయ నమః

ఓం నాగహారాయ నమః

ఓం వ్యోమ కేశాయ నమః

ఓం కపాలభ్రుతే నమః 40 

www.hindudevotionalblog.com

Kalabhairava Ashtottara 108 Shatanamavali Telugu Lyrics Kal Bhairav

ఓం కపాలాయ నమః

ఓం కమనీయాయ నమః

ఓం కలానిధయే నమః

ఓం త్రిలోచనాయ నమః

ఓం త్రినేత తనయాయ నమః

ఓం డింభాయ నమః

ఓం శాంతాయ నమః

ఓం శాంతజనప్రియాయ నమః

ఓం వటుకాయ నమః

ఓం వటు వేషాయ నమః 50


ఓం ఘట్వామ్గవరధారకాయ నమః

ఓం భూతాద్వక్షాయ నమః

ఓం పశుపతయే నమః

ఓం భిక్షుదాయ నమః

ఓం పరిచారకాయ నమః

ఓం దూర్తాయ నమః

ఓం దిగంబరాయ నమః

ఓం శూరాయ నమః

ఓం హరిణాయ నమః

ఓం పాండులోచనాయ నమః 60


ఓం ప్రశాంతాయ నమః

ఓం శాంతిదాయ నమః

ఓం సిద్ధి దాయ నమః

ఓం శంకరాయ నమః

ఓం ప్రియబాంధవాయ నమః

ఓం అష్ట మూర్తయే నమః

ఓం నిధీశాయ నమః

ఓం జ్ఞానచక్షువే నమః

ఓం తపోమయాయ నమః

ఓం అష్టాధారాయ నమః 70 

www.hindudevotionalblog.com

ఓం షడాధరాయ నమః

ఓం సత్సయుక్తాయ నమః

ఓం శిఖీసఖాయ నమః

ఓం భూధరాయ నమః

ఓం భూధరాధీశాయ నమః

ఓం భూత పతయే నమః

ఓం భూతరాత్మజాయ నమః

ఓం కంకాళాధారిణే నమః

ఓం ముండినే నమః

ఓం నాగయజ్ఞోపవీతవతే నమః 80 


ఓం జ్రుంభనోమోహన స్తంధాయ నమః

ఓం భీమ రణ క్షోభణాయ నమః

ఓం శుద్ధనీలాంజన ప్రఖ్యాయ నమః

ఓం దైత్యజ్ఞే నమః

ఓం ముండభూషితాయ నమః

ఓం బలిభుజే నమః

ఓం భలాంధికాయ నమః

ఓం బాలాయ నమః

ఓం అబాలవిక్రమాయ నమః

ఓం సర్వాపత్తారణాయ నమః 90 


ఓం దుర్గాయ నమః

ఓం దుష్ట భూతనిషేవితాయ నమః

ఓం కామినే నమః

ఓం కలానిధయే నమః

ఓం కాంతాయ నమః

ఓం కామినీవశకృతే నమః

ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాయ నమః

ఓం వైశ్యాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః

ఓం విష్ణవే నమః 100 

www.hindudevotionalblog.com

ఓం వైద్యాయ నామ

ఓం మరణాయ నమః

ఓం క్షోభనాయ నమః

ఓం జ్రుంభనాయ నమః

ఓం భీమ విక్రమః

ఓం భీమాయ నమః

ఓం కాలాయ నమః

ఓం కాలభైరవాయ నమః 108 

Related Hanuman Mantras in Telugu Language


ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రం

శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం


--

Comments

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *