ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ Shantakaram Bhujagashayanam Kannada Lyrics

Shantakaram Bhujagashayanam Kannada Lyrics. ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ is the main namaskara mantra of Lord Vishnu. Below is the lyrics of Shantakaram Bhujagasayanam in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ.

ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ

ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ

ವಿಶ್ವಧಾರಂ ಗಗನಸದ್ರಿಶಂ, ಮೇಘವರ್ನಂ ಶುಭಾಂಗಂ,

ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಂತಮ್ ಕಮಲನಯನಂ, ಯೋಗಿಭಿರ್ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ,

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭಾವಭಾಯಹರಂ, ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಥಂ

Shantakaram Bhujagashayanam Kannada Lyrics

More Mantras in Kannada Language

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್--

Comments

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *