ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவலீ Subrahmanya Ashtottara 108 Shatanamavali Tamil Lyrics

ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவலீ Subrahmanya Ashtottara 108 Shatanamavali Tamil lyrics - prayer of Lord Murugan. The 108 Muruga Ashtottara Shatanamavali describes the 108 names of Skanda. Hindu devotional blog is presenting the lyrics of Murugan Ashtottara in Tamil. 

ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவலீ

ஓம் ஸ்கந்தாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஷண்முகாய நம꞉ ।
ஓம் பா²லனேத்ரஸுதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் பிங்கலாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருத்திகாஸூனவே நம꞉ ।
ஓம் ஶிகிவாஹாய நம꞉ ।
ஓம் த்³விஷட்புஜாய நம꞉ । 
ஓம் த்³விஷண்ணேத்ராய நம꞉ । 10 । 

ஓம் ஶக்திதராய நம꞉ ।
ஓம் பிஶிதாஶப்ரபஞ்ஜனாய நம꞉ ।
ஓம் தாரகாஸுரஸம்ஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷோபலவிமர்த³னாய நம꞉ ।
ஓம் மத்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமத்தாய நம꞉ ।
ஓம் உன்மத்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரஸைன்யஸ்ஸுரக்ஷகாய நம꞉ । 
ஓம் தேவஸேனாபதயே நம꞉ ।
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம꞉ । 20।

ஓம் க்ருபாலவே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் உமாஸுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶக்தித⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் குமாராய நம꞉ ।
ஓம் க்ரௌஞ்சதா³ரணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸேனான்யே நம꞉ । 
ஓம் அக்³னிஜன்மனே நம꞉ ।
ஓம் விஶாகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கராத்மஜாய நம꞉ । 30।

ஓம் ஶிவஸ்வாமினே நம꞉ ।
ஓம் க³ணஸ்வாமினே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நம꞉ ।
ஓம் ஸனாதனாய நம꞉ ।
ஓம் அனந்தஶக்தயே நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷோப்யாய நம꞉ । 
ஓம் பார்வதீப்ரியனந்தனாய நம꞉ ।
ஓம் கங்கா³ஸுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶரோத்பூதாய நம꞉ ।
ஓம் ஆஹூதாய நம꞉ । 40 ।
www.hindudevotionalblog.com

ஓம் பாவகாத்மஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ரும்பாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் உஜ்ஜ்ரும்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் கமலாஸனஸம்ஸ்துதாய நம꞉ । 
ஓம் ஏகவர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் த்³விவர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமனோஹராய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்வர்ணாய நம꞉ । 50 ।

Subrahmanya Ashtottara 108 Shatanamavali Tamil Lyrics

ஓம் பஞ்சவர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம꞉ ।
ஓம் அஹர்பதயே நம꞉ ।
ஓம் அக்னிகர்பாய நம꞉ । 
ஓம் ஶமீகர்பாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரேதஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸுராரிக்னே நம꞉ । 
 ஓம் ஹரித்வர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுபகராய நம꞉ ।
ஓம் வடவே நம꞉ ।  60 ।

ஓம் வடுவேஷப்ருதே நம꞉ ।
ஓம் பூஷாய நம꞉ ।
ஓம் கபஸ்தயே நம꞉ । 
ஓம் கஹனாய நம꞉ ।
ஓம் சந்த்ரவர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் கலாதராய நம꞉ ।
ஓம் மாயாதராய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயினே நம꞉ ।
ஓம் கைவல்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கராத்மஜாய நம꞉ । 70 ।
www.hindudevotionalblog.com

ஓம் விஶ்வயோனயே நம꞉ ।
ஓம் அமேயாத்மனே நம꞉ । 
ஓம் தேஜோனிதயே நம꞉ ।
ஓம் அனாமயாய நம꞉ ।
ஓம் பரமேஷ்டினே நம꞉ ।
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் வேதகர்பாய நம꞉ ।
ஓம் விராட்ஸுதாய நம꞉ ।
ஓம் புலிந்தகன்யாபர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸாரஸ்வதாவ்ருதாய நம꞉ । 80 ।

ஓம் ஆஶ்ரிதாகிலதாத்ரே நம꞉ । 
ஓம் சோரக்னாய நம꞉ ।
ஓம் ரோகனாஶனாய நம꞉ ।
ஓம் அனந்தமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் ஆனந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிகிண்டிக்ருதகேதனாய நம꞉ ।
ஓம் டம்பாய நம꞉ ।
ஓம் பரமடம்பாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாடம்பாய நம꞉ ।
ஓம் வ்ருஷாகபயே நம꞉ । 90 ।
www.hindudevotionalblog.com

ஓம் காரணோத்பத்திதேஹாய நம꞉ ।
ஓம் காரணாதீதவிக்ரஹாய நம꞉ ।
ஓம் அனீஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணாயாமபராயணாய நம꞉ ।
ஓம் விருத்தஹந்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் வீரக்னாய நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாஸ்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்யாமகந்த⁴ராய நம꞉ । 100 ।

ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
ஓம் குஹப்ரீதாய நம꞉ । 
ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராஹ்மணப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் வம்ஶவ்ருத்திகராய நம꞉ ।
ஓம் வேதவேத்யாய நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷயபலப்ரதாய நம꞉ ।
ஓம் மயூரவாஹனாய நம꞉ ॥ 108 ।

--

Related Murugan Mantras--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *