Durga Saptashloki Lyrics

Durga Saptashloki Lyrics and Video Song. Durga Saptha Sloki is the seven verses addressed to Goddess Durga taken from Devi Mahatmyam. Also known as Amba Sthuthi, Durga Saptashloki Stotram is a popular prayer which was taught to Lord Shiva by the Goddess herself to realize the objectives of Kali age. The devotional video song is provided after the lyrics.

Click Here for Durga Saptashloki Lyrics in Hindi

Durga Saptashloki Lyrics

Shiva Uvacha

Devi Thwam Bhakthi Sulabhe, Sarva Karya Vidhayini
Kalou Hi Karya Sidhyartha Mupaya Broohi Yathnatha

Devuvy Uvacha

Srunu Deva Pravakshyami , Kalou Sarveshta Sadhanam,
Mayaa Thavaiva Sneha Napya Amba Sthuthi Prakasyathe

Om Asya Sri Durga Saptha Sloki Manthrasya, Narayana Rishi, Anushtup Chanda,
Sri Maha Kali, Maha Lakshmi, Maha Saraswathyo Devatha, Sri Duga Preethyartham Saptha Sloki Pate Viniyoga

Om Jnaneenaam Api Chethamsi , Devi Bhagwathi Hi Sa,
Baladhakrushya mohaya maha maya prayachathi. (Devi Mahatmuam I -43)      1

Durge Smrutha Harasi Bheethimasesha Jantho,
Swasthai Smruthaa Mathi Matheeva Shubha Dhadhasi,
Daridrya Dukha Bhaya Harini Ka Twadhanya,
Sarvopa Kara Karanaya Sadardra Chitha (Devi Mahathmyam IV-16)        2

Sarva Mangala Mangalye, Shive, Sarvartha Sadhake,
Saranye Triambike Gowri Narayani Namosthuthe (Devi Mahathmyam XI-9)       3

Saranagatha Deenaartha, Parithrana Parayane,
Sarvsyarthi Hare Devi, Narayani Namosthuthe (Devi Mahathmyam XI-11)         4

Sarva Swaroope Sarveshe, Sarva Shakthi Samanvithe,
Bhayebhya Sthrahino Devi, Durga Devi Namosthuthe (Devi Mahathmyam XI-23)     5

Sarva Badha Prasamanam Trilokyasya Akhileswari,
Evameva Thwaya Karyamasmad Vairi Vinasanam (Devi Mahathmyam XI-36)      6

Roganseshanapahamsi Thushta,
Rushta Thu Kaman Sakalan Abheeshtaan,
Twamasreethanaam Na Vipannaranam,
Twamasritha Hyasrayatham Prayanthi. (Devi Mahathmyam Xi-28)       7

Ithi Durga Saptha Sloki Sampoornam

Picture of Shiva Goddess Durga

Durga Saptashloki Devotional Video Song
Comments

Search