Bhaja Viswanatham Lyrics

Bhaja Viswanatham Lyrics is also known as Vishwanatha Ashtakam. Starting with the lyrics Ganga Taranga Ramaneeya Jata Kalapam, this is one of the most beautiful stotram dedicated to the God of Varanasi, Kashi Vishwanath or Lord Shiva.

Bhaja Viswanatham Lyrics from Vishwanatha Ashtakam

Ganga Taranga Ramaneeya Jata Kalapam
Gowri Nirantara Vibushitha Vama Bagam
Narayana Priya Mananga Madapaharam
Varanasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Vachamagocharamaneka Guna Swarupam
Vahesha Vishnu Surasevitha Paadapitam
Vamena Vigraharena Kaltra Vantham
Vaaranasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Bhotadipam Bhujaga Bhushana Bhushitangam
Vyagrajinambaradaram Jatilam Trinetram
Paashankushabhaya Varaprada Shula Bhanim
Varanasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Shithamsishobhita Kirita Virajamaanam
Halekshanana Na Vishobhita Panchabhanam
Nagadipa Rachita Bhasura Karna Pooram
Varanasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Panchananam Duritha Mattha Mathanga Janaam
Nagaanthakam Dhanuja Pungava Pannaganam
Dhavanalam Marana Shoka Jarataveenaam
Vaaranasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Thejomayam Saguna Nirguna Madvitheeyam
Anandakandamapirrajitha Maprameyam
Nagaatmakam Sakala Nishkamalamaathma Roopam
Varanasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Ashaam Vihayaa Parivruthya Parathya Nindam
Uperachincha Sunivarya Mana Samaadhow
Aghaya Hruthkamala Madya Gatham Pravesham
Varanasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Ragaadidhosha Rahitha Swajananu Raagam
Vyragya Shanti Nilayam Girija Sahayam
Madhurya Dhairya Subhagam Garalaa Bhiramam
Varanasi Purapathim Bhaja Vishwanatham

Varanasi Purapateh Stavanam Shivasya
Vyaakhyaatam Ashtakamidam Pathate Manushya
Vidyaam Shriyam Vipula Soukhyam-ananta Keertim
Sampraapya Dehavilaye Labhate Cha Moksham

Vishvanaathaashtakam Idam Punyam Yah Pathet Shiva Sannidhau
Shiva Lokam Avaapnoti Shivena Saha Modate


Comments

Search