Kiratha Ashtakam Lyrics - Kirathashtakam Stotra of Kirathamurthy Lyrics

Kiratha Ashtakam Lyrics - Kirathashtakam is the mantra dedicated to Lord Kiratha or Kirathamurthy. Kirata is the son of Lord Shiva and Goddess Parvathi devi, when they took form of hunters. 

Kiratha Ashtakam Lyrics

sriganesaya namah । kiratasastre namah ॥

atha kiratastakam ॥

pratyarthi-vrata-vaksahsthala-rudhirasurapanamatta pṛsatkam

cape sandhaya tisthan hṛdayasarasije mamake tapaham tam ।

pimbhottamsah saranyah pasupatitanayo niradabhah prasanno

devah payadapayat sabaravapurasau savadhanah sada nah ॥ 1॥


akhetaya vanecarasya girijasaktasya sambhoh sutah

tratum yo bhuvanam pura samajani khyatah kiratakṛtih ।

kodandaksurikadharo ghanaravah pinchavatamsojjvalah

sa tvam mamava sarvada ripuganatrastam dayavaridhe ॥ 2॥


yo mam pidayati prasahya satatam dehityananyasrayam

bhitva tasya riporurah ksurikaya satagraya durmateh ।

deva tvatkarapankajollasitaya srimatkiratakṛteh

tatpranan vitarantakaya bhagavan kalariputranjasa ॥ 3॥


viddho marmasu durvacobhirasatam santaptasalyopamaih

dṛptanam dvisatamasantamanasam khinno’smi yavadbhṛsam ।

tavattvam ksurikasarasanadharascitte mamavirbhavan

svamin deva kiratarupa samaya pratyarthigarvam ksanat ॥ 4॥


hartum vittamadharmato mama ratascorasca ye durjanah

tesam marmasu tadayasu visikhaistvatkarmukannihsṛtaih ॥

sastaram dvisatam kiratavapusam sarvarthadam tvamṛte

pasyamyatra purariputra saranam nanyam prapanno’myaham ॥ 5॥


yaksapretapisacabhutanivaha duhkhaprada bhisanah

badhante narasonitotsukadhiyo ye mam ripupreritah ।

capa-jya-ninadaistvamisa sakalan samhṛtya dustagrahan

gaurisatmaja daivatesvara kiratakara samraksa mam ॥ 6॥


drogdhum ye niratah tvamadya padapadmaikantabhaktaya me

mayachannakaḷebarasruvisadanadyaih sada karmabhih ।

vasyastambhanamaranadikusalaprarambhadaksanarin

dustan samhara devadeva sabarakara trilokesvara ॥ 7॥


tanva va manasa girapi satatam dosam cikirsatyalam

tvatpadapranatasya niraparadhasyapi ye manavah ।

sarvan samhara tan girisasuta me tapatrayaughanapi

tvamekam sabarakṛte bhayaharam natham prapanno’smyaham ॥ 8॥


klisto rajabhataistadapi paribhuto’ham khalairvyaribhih

canyairghoratarairvipajjalanidhau magno’smi duhkhaturam ।

ha ha kinkaravai vibho sabaravesam tvamabhistarthadam

vande’ham paradaivatam kuru kṛpanathartabandho mayi ॥ 9॥


stotram yah prajapet prasantakaranairnityam kiratastakam

sa ksipram vasagan karoti nṛpatinabaddhavairanapi ।

samhṛtyatmavirodhinah khalajanan dustagrahanapyasau

yatyante yamadutabhitirahito divyam gatim sasvatim ॥ 10।

iti kiratastakam sampurnam ॥

Kiratha Ashtakam Lyrics - Kirathashtakam Stotra of Kirathamurthy Lyrics
No comments:

Post a Comment