ബാലമുകുന്ദാഷ്ടകം Bala Mukundashtakam Malayalam Lyrics

ബാലമുകുന്ദാഷ്ടകം Bala Mukundashtakam Malayalam lyrics hindu devotional blog. Starting with Kararavindena Padaravindam, Bala Mukunda ashtakam is the prayer addressed to the child (Bala Mukundan or Baby Krishna) who gives immortal bliss. 

ബാലമുകുന്ദാഷ്ടകം

കരാരവിന്ദേന പദാരവിന്ദം

മുഖാരവിന്ദേ വിനിവേശയന്തം

വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേ ശയാനാം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാസ്മരാമി


സംഹൃത്യ ലോകാൻ വടപത്രമദ്ധ്യേ

ശയാനമാദ്യന്തവിഹീനരൂപം

സർവ്വേശ്വരം സർവ്വഹിതാവതാരം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി


ഇന്ദീവരശ്യാമളകോമളാംഗം

ഇന്ദ്രാദിദേവാർച്ചിതപാദപദ്മം

സന്താനകൽപ്പദ്രുമമാശ്രിതാനാം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി


ലംബാളകം ലംബിതഹാരയഷ്ടിം

ശൃംഗാരലീലാങ്കിതദന്തപങ്ക്തിം

ബിംബാധരം ചാരുവിശാലനേത്രം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി


ശിക്യേ നിധായാദ്യപയോദധീനി

ബഹിർഗതായാം വ്രജനായികായാം

ഭുക്ത്വാ യഥേഷ്ടം കപടേനസുപ്തം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി


കളിന്ദജാന്തസ്ഥിത കാളിയസ്യ

ഫണാഗ്രരംഗേ നടനപ്രിയം തം

ത്വത്പുച്ഛഹസ്തം ശരദിന്ദുവക്ത്രം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി

www.hindudevotionalblog.com

ഉലൂഖലേ ബദ്ധമുദാരശൌര്യം

ഉത്തുംഗയുഗ്മാർജുന ഭംഗലീലം

ഉത്ഫുല്ലപദ്മായത ചാരുനേത്രം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി


ആലോക്യ മാതുർമുഖമാദരേണ

സ്തന്യം പിബന്തംസരസീരുഹാക്ഷം

സച്ചിന്മയം ദേവമനന്തരൂപം

ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി


ഏവം മുകുന്ദാഷ്ടകമാദരേണ

സുകൃത്പഠേദ്യഃ സ ലഭേത നിത്യം

ജ്ഞാനപ്രദം പാപഹരം പവിത്രം

ശ്രേയശ്ച വിദ്യാശ്ച യശശ്ച മുക്തിം 

www.hindudevotionalblog.com

Bala Mukundashtakam Malayalam Lyrics


Comments

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *