ഗുരുഗായത്രി മന്ത്രം Guru Gayatri Mantra Malayalam Lyrics

ഗുരു ഗായത്രി നിത്യവും 108 തവണ ജപിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ശുഭഫലങ്ങള്‍ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. 

ഗുരുഗായത്രി മന്ത്രം

ഓം വൃഷഭധ്വജായ വിദ്മഹേ 

ഘ്രണീ ഹസ്തായ ധീമഹീ 

തന്നോ ഗുരു പ്രചോദയാത്


ഗുരുഗായത്രി മന്ത്രം Guru Gayatri Mantra Malayalam Lyrics


ഗുരുഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ഏറെ നന്മയുണ്ടാവും.

Comments

 1. English translation

  gurugāyatri mantraṁ

  ōṁ vr̥ṣabhadhvajāya vidmahē

  ghraṇī hastāya dhīmahī

  tannēā guru pracēādayāt

  ReplyDelete

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *