जम्बुनाथाष्टकम् Jambunatha Ashtakam Lyrics in Hindi Language

जम्बुनाथाष्टकम् Jambunatha Ashtakam Hindi Lyrics by hindu devotional blog. Jambunatha or Jambukeswara is another name of Lord Shiva. This prayer is addressed to Lord Jambukeshwara of world famous Jambukeswarar Temple, Thiruvanaikaval. 

जम्बुनाथाष्टकम् Jambunatha Ashtakam Hindi Lyrics 

कश्चन जगतां हेतुः कपर्दकन्दलितकुमुदजीवातुः
जयति ज्ञानमहीन्दुर्जन्ममृतिक्लान्तिहरदयाबिन्दुः ॥१॥

श्रितभृतिबद्धपताकः कलितोत्पलवननवमदोद्रेकः।
अखिलाण्डमातुरेकः सुखयत्वस्मांस्तपःपरीपाकः ॥२॥

कश्चन कारुण्यजलः कमलाकुचकलशकषणनिशितशरः।
श्रीमान् दमितत्रिपुरः श्रितजम्बूपरिसरश्चकास्तु पुरः ॥३॥

शमितस्मरदवविसरः शक्राद्याशास्यसेवनावसरः ।
करिवनघनभाग्यभरो गिलतु मलं मम मनस्सरशफरः ॥४॥

गृहिणीकृतवैकुण्ठं जम्बूमहीरुहोपकण्ठं।
दिव्यं किमप्यकुण्ठं तेजस्तदस्मदवनसोत्कण्ठम् ॥५॥

कृतशमनदर्पहरणं कृतकेतरफणिति चारु रथचरणम्।
शक्रादि श्रितचरणं शरणं जम्बुद्रुमान्तिकाभरणम् ॥६॥

करुणारसपरिधये करवाणि नमः प्रणम्रसुरविधये।
जगदानन्दनिधये जम्बूतरुमूलनिलयसन्निधये ॥७॥
www.hindudevotionalblog.com

कञ्चन शशिचूडालं कण्ठे कालं दयौघमुत्कूलम्।
श्रित जम्बूतरुमूलं शिक्षितकालं भज जगन्मूलम् ॥८॥

।। इति श्री श्रीधरवेङ्कटेशाचार्यकृत जम्बुनाथाष्टकम् ।।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय

Jambunatha Ashtakam Lyrics Hindi


More Popular Mantras in Hindi 

--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *