കാല ഭൈരവഗായത്രി Kala Bhairava Gayatri Malayalam Lyrics

കാല ഭൈരവഗായത്രി - Kala Bhairava Gayatri Mantra lyrics in Malayalam language. Chanting Kaal Bhairav Gayathri helps to overcome diseases, adversaries, enemies and poverty. 

കാല ഭൈരവഗായത്രി

ഓം കാലകാലായ വിദ്മഹേ

കാലാതീതായ ധീമഹി തന്നോ

കാലഭൈരവ പ്രചോദയാത്

Kala Bhairava Gayatri Malayalam LyricsComments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *