ശിവം ശിവകരം ശാന്തം പ്രാര്‍ത്ഥനാ ശ്ലോകം Shivam Shivakaram Shantham Malayalam Lyrics

ശിവം ശിവകരം ശാന്തം Shivam Shivakaram Shantham mantra Malayalam lyrics by hindu devotional blog. മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനു ശിവം ശിവകരം ശാന്തം മന്ത്രം നിത്യവും ജപിച്ചോളൂ. രോഗദുരിതം, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ ഉണ്ടാവുകയില്ല. 

ശിവസ്തോത്രം - പ്രാര്‍ത്ഥനാ ശ്ലോകം

ശിവം ശിവകരം ശാന്തം

ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം

ശിവമാർഗ്ഗ പ്രണേതാരം

പ്രണതോസ്മി സദാശിവം

ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ

Shivam Shivakaram Shantham Malayalam Lyrics


Comments

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *