ഹരിപദാഷ്ടകം ഭുജഗതലപഗതം ഘനസുന്ദരം Malayalam Lyrics

ഹരിപദാഷ്ടകം (കമലാപതിസ്തോത്രം)

ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് (കിളിപ്പാട്ട്)

രചന:എഴുത്തച്ഛൻ

ഹരിപദാഷ്ടകം 

ഭുജഗതലപഗതം ഘനസുന്ദരം

ഗരുഡവാഹനമംബുജലോചനം


നളിനചക്രഗദാകരമവ്യയം

ഭജതേ രേ മനുജാഃ കമലാപതിം


അളികുലാസിതകോമളകുന്തളം

വിമലപീതദുകൂലമനോഹരം


ജലധിജാങ്കിതവാമകളേബരം

ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം


കിമു ജപശ്ച തപോഭിരുതാദ്ധ്വരൈ-

രപി കിമുത്തമതീർത്ഥനിഷേവണൈഃ


കുമുത ശാസ്ത്രകദംബവിലോകനൈർ‌-

ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം


മനുജദേഹമിമം ഭുവി ദുർ‌ല്ലഭം

സമധിഗമ്യ സുരൈരപി വാഞ്ഛിതം

www.hindudevotionalblog.com

വിഷയലമ്പടതാമപഹായ വൈ

ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.


ന വനിതാ ന സുതോ ന സഹോദരോ

ന ഹി പിതാ ജനനീ ന ച ബാന്ധവാഃ


വ്രജതി സാകമനേന ജനേന വൈ

ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം


സകലമേവ ചലം സചരാചരം

ജഗദിദം സുതരാം ധനയൗവനം


സമവലോക്യ വിവേക ദൃശാദ്‌ധ്രുവം

ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം


വിവിധ രോഗയുതം ക്ഷണഭംഗുരം

പരവശം നവമാർഗ്ഗമലാകുലം


പരിനിരീക്ഷ്യ ശരീരമിദം സ്വകം

ഭജന്ത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം


മുനിവരൈരനിശം ഹൃദി ഭാവിതം

ശിവവിരിഞ്ചിമഹേന്ദ്രനുതം സദാ

www.hindudevotionalblog.com

മരണജന്മ ജരാമയ മോചനം

ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം


ഫലശ്രുതി

ഹരിപദാഷ്ടകമേതദനുത്തമം

പരമഹം സജനേന സമീരിതം

പതതി യസ്തു സമാഹിതചേതസാ

വ്രജതി വിഷ്ണുപദം സ നരോ ധ്രുവം

ഹരിപദാഷ്ടകം ഭുജഗതലപഗതം ഘനസുന്ദരം Malayalam Lyrics


Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *