ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం Runa Vimochana Ganesha Stotram Telugu Lyrics

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం Runa Vimochana Ganesha Stotram Telugu Lyrics. This is a very powerful mantra of Lord Ganesh to get rid of ones financial difficulties and debts. Starting with lyrics Sindhoora Varnam Dwibhujam Ganesam it is advisable to recite this mantra 11 times everyday for 7 weeks will give you best results. 

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం 

అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః |


శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్ |

ఇతి కర హృదయాది న్యాసః |


ధ్యానం

సిందూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం లంబోదరం పద్మదళే నివిష్టం

బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం సిద్ధైర్యుతం తం ప్రణమామి దేవం ||


స్తోత్రం


సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్పూజితః ఫలసిద్ధయే

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౧ ||


త్రిపురస్యవధాత్పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితః

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౨ ||


హిరణ్యకశ్యపాదీనాం వదార్థే విష్ణునార్చితః

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౩ ||


మహిషస్యవధే దేవ్యా గణనాథః ప్రపూజితః

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౪ ||


తారకస్య వధాత్పూర్వం కుమారేణ ప్రపూజితః

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౫ ||


భాస్కరేణ గణేశోహి పూజితశ్చ సుశిద్ధయే

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౬ ||


శశినా కాంతివృద్ధ్యర్థం పూజితో గణనాయకః

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౭ ||


పాలనయ చ తపసాం విశ్వామిత్రేణ పూజితః

సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || ౮ ||


ఇదం ఋణహరం స్తోత్రం తీవ్ర దారిద్ర్య నాశనం

ఏకవారం పఠేన్నిత్యం వర్షమేకం సమాహితః || ౯ ||


దారిద్ర్యం దారుణం త్యక్త్వా కుబేర సమతాం వ్రజేత్

పఠంతోఽయం మహామంత్రః సార్థ పంచదశాక్షరః || ౧౦ ||


శ్రీ గణేశం ఋణం ఛింది వరేణ్యం హుం నమః ఫట్

ఇమం మంత్రం పఠేదంతే తతశ్చ శుచిభావనః || ౧౧ ||


ఏకవింశతి సంఖ్యాభిః పురశ్చరణ మీరితం

సహస్రవర్తన సమ్యక్ షణ్మాసం ప్రియతాం వ్రజేత్ || ౧౨ ||


బృహస్పతి సమో జ్ఞానే ధనే ధనపతిర్భవేత్

అస్యైవాయుత సంఖ్యాభిః పురశ్చరణ మీరితః || ౧౩ ||


లక్షమావర్తనాత్ సమ్యగ్వాంఛితం ఫలమాప్నుయాత్

భూత ప్రేత పిశాచానాం నాశనం స్మృతిమాత్రతః || ౧౪ ||


ఇతి శ్రీకృష్ణయామల తంత్రే ఉమా మహేశ్వర సంవాదే ఋణహర్తృ గణేశ స్తోత్రం సమాప్తం ||


ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం Runa Vimochana Ganesha Stotram Telugu Lyrics


Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *