ശ്രീവിഷ്ണോഃ ഷോഡശനാമസ്തോത്രം Vishnu Shodasa Nama Stotram Malayalam Lyrics

ശ്രീവിഷ്ണോഃ ഷോഡശനാമ സ്തോത്രം Vishnu Shodasa Nama Stotram malayalam lyrics by hindu devotional blog. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വിവിധരൂപങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണമാണ്. 

ശ്രീവിഷ്ണോഃ ഷോഡശനാമ സ്തോത്രം

ഔഷധേ ചിന്തയേ വിഷ്ണും ഭോജനേ ച ജനാർദ്ദനം

ശയനേ പത്മനാഭം ച വിവാഹേ ച പ്രജാപതിം ॥ 1॥


യുദ്ധേ ചക്രധരം ദേവം പ്രവാസേ ച ത്രിവിക്രമം

നാരായണം തനു ത്യാഗേ ശ്രീധരം പ്രിയ സംഗമേ ॥ 2॥


ദു:സ്വപ്നേ സ്മര ഗോവിന്ദം സങ്കടേ മധുസൂദനം

കാനനേ നാരസിംഹശ്ച പാവകേ ജലശായിനം  ॥ 3॥


ജലമദ്ധ്യേ വരാഹശ്ച പർവ്വതേ രഘുനന്ദനം

ഗമനേ വാമനശ്ചൈവ സർവ്വകാര്യേഷു മാധവം ॥ 4॥

www.hindudevotionalblog.com

ഫലശ്രുതി :

ഷോഡശൈതാനി നാമാനി പ്രാതരുത്ഥായ യ: പഠേൽ

സർവ്വപാപ വിനിർമുക്തോ വിഷ്ണുലോകേ മഹീയതേ !


। ഇതി ശ്രീവിഷ്ണോഃ ഷോഡശനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

ശ്രീവിഷ്ണോഃ ഷോഡശനാമസ്തോത്രം Vishnu Shodasa Nama Stotram Malayalam Lyrics

അർത്ഥം 

ഔഷധം സേവിക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിനേയും ഊണുകഴിക്കുമ്പോൾ ജനാർദ്ദനനേയുംകിടക്കുമ്പോൾ പത്മനാഭനേയും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രജാപതിയേയും യുദ്ധത്തിൽ ചക്രപാണിയേയും വിദേശത്ത് പോകുന്നവർ ത്രിവിക്രമനേയും മരണകാലത്ത് നാരായണനേയും സ്നേഹിതന്മാരെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രീധരനേയുംദു:സ്വപ്നത്തിൽ ഗോവിന്ദനേയും സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മധുസൂദനനേയും കാട്ടിൽ നരസിംഹത്തേയും അഗ്നിഭയമുണ്ടായാൽ ജലശായിയായ വിഷ്ണുവിനേയും വെള്ളത്തിൽ വരാഹമൂർത്തിയേയും പർവ്വതത്തിൽ ശ്രീരാമനേയും ഗമന സമയത്ത് വാമനനേയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാധവനേയും ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *