శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకం Hanuman Mangalashtakam Telugu Lyrics

శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకం Hanuman Mangalashtakam Telugu Lyrics by hindu devotional blog. Sri Hanuman Mangala Ashtakam is the mantra addressed to Hindu God Hanumanswamy or Anjaneya. Below is the Telugu lyrics of Hanuman Mangala Ashtakam along with video song after the lyrics. 

శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకం

వైశాఖే మాసి కృషాయాం దశమ్యాం మందవాసరే |
పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 1 ||

కరుణారసపూరాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ |
మాణిక్యహారకంఠాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 2 ||

సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ |
ఉష్టారూఢాయ వీరాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 3 ||

దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ |
తప్తకాంచనవర్ణాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 4 ||

భక్తరక్షణశీలాయ జానకీశోకహారిణే |
జ్వలత్సావకనేత్రాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 5 ||

www hindudevotionalblog com

పంపాతీరవిహారాయ సౌమిత్రి ప్రాణదాయినే |
సృష్టికారణభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 6 ||

రంభావనవిహారాయ గంధమాదనవాసినే |
సర్వలోకైకనాథాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 7 ||

పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమిహరాయ చ |
కౌండిన్యగోత్రజాతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 8 ||

www hindu devotional blog com

( కేసరీపుత్ర దివ్యాయ సీతాన్వేషపరాయ చ |
వానరాణాం వరిషాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || 

శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకం Hanuman Mangalashtakam Telugu Lyrics

Hanuman Mangalashtakam Telugu Video SongComments

Search