ശ്രീകാടാമ്പുഴ ദേവീ പൂജ Sree Kadambuzha Devi Pooja Devotional Song

ശ്രീകാടാമ്പുഴ ദേവീ പൂജ Sree Kadambuzha Devi Pooja Devotional Song. Amme Bhagavathi Amme Sree Parvathi and Kadambuzha Amme Jagadheeswari. 


Lyrics : Mullasserry Chandran
Music : Thej Mervin
Singers : Arun , Sindhu PremKumar

01. Amme Bhagavathi Amme Sree Parvathi ...
02. Kadambuzha Amme Jagadheeswari ...

Sree Kadambuzha Devi Pooja Devotional Song


Comments

Search