സ്കന്ദഷട്കം Skanda Shatkam Malayalam Lyrics

സ്കന്ദഷട്കം Skanda Shatkam Malayalam lyrics prayer of Lord Muruga. Skanda Shatkam is a beautiful composition about Sri Murugan. Hindu devotional blog is presenting the lyrics of Skanda Shatkam in Malayalam.

സ്കന്ദഷട്കം Skanda Shatkam Malayalam

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ഷണ്‍മുഖം പാര്‍വതീപുത്രം 
ക്രൌഞ്ചശൈലവിമര്‍ദനം ।
ദേവസേനാപതിം ദേവം 
സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം ॥ 1॥

താരകാസുരഹന്താരം 
മയൂരാസനസംസ്ഥിതം ।
ശക്തിപാണിം ച ദേവേശം 
സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം ॥ 2॥

വിശ്വേശ്വരപ്രിയം ദേവം 
വിശ്വേശ്വരതനൂദ്ഭവം ।
കാമുകം കാമദം കാന്തം 
സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം ॥ 3॥

കുമാരം മുനിശാര്‍ദൂല
മാനസാനന്ദഗോചരം ।
വല്ലീകാന്തം ജഗദ്യോനിം 
സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം ॥ 4॥
www.hindudevotionalblog.com

പ്രലയസ്ഥിതികര്‍താരം 
ആദികര്‍താരമീശ്വരം ।
ഭക്തപ്രിയം മദോന്‍മത്തം 
സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം ॥ 5॥

വിശാഖം സര്‍വഭൂതാനാം 
സ്വാമിനം കൃത്തികാസുതം ।
സദാബലം ജടാധാരം 
സ്കന്ദം വന്ദേ ശിവാത്മജം ॥ 6॥

സ്കന്ദഷട്കം സ്തോത്രമിദം 
യഃ പഠേത് ശൃണുയാന്നരഃ ।
വാഞ്ഛിതാന്‍ ലഭതേ 
സദ്യശ്ചാന്തേ സ്കന്ദപുരം വ്രജേത് ॥ 7॥

॥ ഇതി ശ്രീസ്കന്ദഷട്കം സമ്പൂര്‍ണം ॥

സ്കന്ദഷട്കം Skanda Shatkam Malayalam LyricsComments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *