గణేశ గాయత్రి Ganesha Gayatri Telugu Lyrics

గణేశ గాయత్రి Ganesha Gayatri Telugu Lyrics. వినాయకుడు హిందూ దేవతల్లో బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన, ఎక్కువగా ఆరాధించబడే దేవుడు. Below is the lyrics of Ganesha Gayatri mantra in Telugu language. 

గణేశ గాయత్రి Ganesha Gayatri Telugu Lyrics

ఓమ్ ఏకదంష్ట్రాయ విద్మహే
వక్రతుండాయ ధీమహి
తన్నోదంతిః ప్రచోదయాత్

గణేశ గాయత్రి Ganesha Gayatri Telugu Lyrics


Comments

Search