ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രം Rama Raksha Stotra Malayalam Lyrics

ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രം Rama Raksha Stotra Malayalam Lyrics. നിത്യജപത്തിന് അത്യുത്തമമാണ് ഈ സ്തോത്രം - ഹിന്ദു ഡിവോഷണൽ ബ്ലോഗ്. ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നയാൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു സംരക്ഷണ കവചം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് ഈ മന്ത്രത്തിന്. 

ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രം Rama Raksha Stotra Malayalam Lyrics 

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ | 
അസ്യ ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രമന്ത്രസ്യ |
ബുധകൌശിക ഋഷിഃ | 
ശ്രീ സീതാരാമചന്ദ്രോ ദേവതാ |
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ | 
സീതാ ശക്തിഃ |
ശ്രീമദ് ഹനുമാന് കീലകം | 
ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രീത്യ൪ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ‖

|| അഥ ധ്യാനം ||

ധ്യായേദാജാനുബാഹും, ധൃതശര ധനുഷം, ബദ്ധ പദ്മാസനസ്ഥം,
പീതം വാസോവസാനം, നവകമലദല സ്പ൪ധിനേത്രം പ്രസന്നം |
വാമാങ്കാരൂഢ സീതാ, മുഖ കമലമിലല്ലോചനം നീരദാഭം,
നാനാലങ്കാര ദീപ്തം ദധതമുരു ജടാമംഡലം രാമചംദ്രം ‖

‖ ഇതി ധ്യാനം ‖

ചരിതം രഘുനാഥസ്യ, ശതകോടി പ്രവിസ്തരം |
ഏകൈകമക്ഷരം പുംസാം, മഹാപാതക നാശനം ‖ 1 ‖

ധ്യാത്വാ നീലോത്പല ശ്യാമം, രാമം രാജീവലോചനം |
ജാനകീ ലക്ഷ്മണോപേതം, ജടാമുകുട മണ്ഡിതം ‖ 2 ‖

സാസിതൂണ ധനു൪ബാണ, പാണിം നക്തഞ്ചരാന്തകം |
സ്വലീലയാ ജഗത്ത്രാതും, ആവി൪ഭൂതമജം വിഭും ‖ 3 ‖

രാമരക്ഷാം പഠേത്പ്രാജ്ഞഃ, പാപഘ്നീം സ൪വ കാമദാം |
ശിരോ മേ രാഘവഃ പാതു, ഭാലൻ ദശരഥാത്മജഃ ‖ 4 ‖
www.hindudevotionalblog.com 

കൌസല്യേയോ ദൃശൌപാതു, വിശ്വാമിത്രപ്രിയഃ ശൃതീ |
ഘ്രാണം പാതു മഖത്രാതാ മുഖം, സൌമിത്രിവത്സലഃ ‖ 5 ‖

ജിഹ്വാം വിദ്യാനിധിഃ പാതു, കണ്ഠം ഭരതവന്ദിതഃ |
സ്കന്ധൗ ദിവ്യായുധഃ പാതു, ഭുജൌ ഭഗ്നേശകാ൪മുകഃ ‖ 6 ‖

കരൌ സീതാപതിഃ പാതു, ഹൃദയം ജാമദഗ്ന്യജിത് |
മധ്യം പാതു ഖരധ്വംസീ, നാഭിം ജാംബവദാശ്രയഃ ‖ 7 ‖

സുഗ്രീവേശഃ കടിം പാതു, സക്ഥിനീ ഹനുമത്-പ്രഭുഃ |
ഊരൂ രഘൂത്തമഃ പാതു, രക്ഷഃകുല വിനാശകൃത് ‖ 8 ‖

ജാനുനീ സേതുകൃത്-പാതു, ജംഘേ ദശമുഖാന്തകഃ |
പാദൌ വിഭീഷണശ്രീദഃ പാതു, രാമോഽഖിലം വപുഃ ‖ 9 ‖

ഏതാം രാമബലോപേതാം, രക്ഷാം യഃ സുകൃതീ പഠേത് |
സ ചിരായുഃ സുഖീ പുത്രീ, വിജയീ വിനയീ ഭവേത് ‖ 10 ‖

പാതാള-ഭൂതല-വ്യോമ-ചാരിണ-ശ്ഛദ്മ-ചാരിണഃ |
ന ദ്രഷ്ടുമപി ശക്താസ്തേ, രക്ഷിതം രാമനാമഭിഃ ‖ 11 ‖

രാമേതി രാമഭദ്രേതി, രാമചന്ദ്രേതി വാസ്മരന് |
നരോ ന ലിപ്യതേ പാപൈ൪, ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിന്ദതി ‖ 12 ‖

ജഗജ്ജൈത്രൈക മന്ത്രേണ, രാമനാമ്നാഭി രക്ഷിതം |
യഃ കണ്ഠേ ധാരയേത്തസ്യ, കരസ്ഥാഃ സ൪വസിദ്ധയഃ ‖ 13 ‖

വജ്രപഞ്ജര നാമേദം, യോ രാമകവചം സ്മരേത് |
അവ്യാഹതാജ്ഞഃ സ൪വത്ര, ലഭതേ ജയമംഗളം ‖ 14 ‖

ആദിഷ്ടവാന്-യഥാ സ്വപ്നേ, രാമരക്ഷാമിമാം ഹരഃ |
തഥാ ലിഖിതവാന്-പ്രാതഃ, പ്രബുദ്ധോ ബുധകൌശികഃ ‖ 15 ‖

ആരാമഃ കല്പവൃക്ഷാണാം, വിരാമഃ സകലാപദാം |
അഭിരാമ-സ്ത്രിലോകാനാം, രാമഃ ശ്രീമാന് സ നഃ പ്രഭുഃ ‖ 16 ‖

തരുണൌ രൂപസംപന്നൌ, സുകുമാരൌ മഹാബലൌ |
പുംഡരീക വിശാലാക്ഷൌ, ചീരകൃഷ്ണാജിനാംബരൌ ‖ 17 ‖

ഫലമൂലാശിനൌ ദാന്തൗ, താപസൌ ബ്രഹ്മചാരിണൌ |
പുത്രൌ ദശരഥസ്യൈതൌ, ഭ്രാതരൌ രാമലക്ഷ്മണൌ ‖ 18 ‖

ശരണ്യൌ സ൪വസത്ത്വാനാം, ശ്രേഷ്ഠൌ സ൪വധനുഷ്മതാം |
രക്ഷഃകുല നിഹംതാരൌ, ത്രായേതാം നോ രഘൂത്തമൌ ‖ 19 ‖

ആത്ത സജ്യ ധനുഷാ വിഷുസ്പൃശാ, വക്ഷയാശുഗ നിഷങ്ഗ സംഗിനൌ |
രക്ഷണായ മമ രാമലക്ഷണാവഗ്രതഃ പഥി സദൈവ ഗച്ഛതാം ‖ 20 ‖
www.hindudevotionalblog.com 

സന്നദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ, ചാപബാണധരോ യുവാ |
ഗച്ഛന്മനോരഥോഽസ്മാകം, രാമഃ പാതു സലക്ഷ്മണഃ ‖ 21 ‖

രാമോ ദാശരഥിഃ ശൂരോ, ലക്ഷ്മണാനുചരോ ബലീ |
കാകുത്സ്ഥഃ പുരുഷഃ പൂ൪ണഃ, കൌസല്യേയോ രഘൂത്തമഃ ‖ 22 ‖

വേദാന്തവേദ്യോ യജ്ഞേശഃ, പുരാണ പുരുഷോത്തമഃ |
ജാനകീവല്ലഭഃ ശ്രീമാൻ, അപ്രമേയ പരാക്രമഃ ‖ 23 ‖

ഇത്യേതാനി ജപേന്നിത്യം, മദ്ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ |
അശ്വമേധാധികം പുണ്യം, സംപ്രാപ്നോതി ന സംശയഃ ‖ 24 ‖

രാമൻ ദൂ൪വാദലശ്യാമം, പദ്മാക്ഷം പീതവാസസം |
സ്തുവന്തി നാമഭി൪ദിവ്യൈ൪, ന തേ സംസാരിണോ നരഃ ‖ 25 ‖

രാമം ലക്ഷ്മണ പൂ൪വജം രഘുവരം, സീതാപതിം സുന്ദരം |
കാകുത്സ്ഥങ്കരുണാ൪ണവം ഗുണനിധിം, വിപ്രപ്രിയൻ ധാ൪മികം |
രാജേന്ദ്രം സത്യസന്ധം ദശരഥതനയം, ശ്യാമലം ശാന്തമൂ൪തിം |
വന്ദേ ലോകാഭിരാമം രഘുകുല തിലകം, രാഘവം രാവണാരിം ‖ 26 ‖

രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേധസേ |
രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃ പതയേ നമഃ ‖ 27 ‖

ശ്രീരാമ രാമ രഘുനന്ദന രാമ രാമ, ശ്രീരാമ രാമ ഭരതാഗ്രജ രാമ രാമ |
ശ്രീരാമ രാമ രണക൪കശ രാമ രാമ, ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ ‖ 28 ‖

ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര ചരണൌ മനസാ സ്മരാമി, ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര ചരണൌ വചസാ ഗൃണാമി |
ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര ചരണൌ ശിരസാ നമാമി, ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ‖ 29 ‖

മാതാ രാമോ മത്പിതാ രാമചന്ദ്രഃ, സ്വാമീ രാമോ മത്സഖാ രാമചന്ദ്രഃ |
സ൪വസ്വം മേ രാമചന്ദ്രോ ദയാലു൪, നാന്യം ജാനേ നൈവ ന ജാനേ ‖ 30 ‖

ദക്ഷിണേ ലക്ഷ്മണോ യസ്യ, വാമേ തു ജനകാത്മജാ |
പുരതോ മാരുതി൪യസ്യ തം വന്ദേ രഘുനന്ദനം ‖ 31 ‖

ലോകാഭിരാമം രണരംഗധീരം, രാജീവനേത്രം രഘുവംശനാഥം |
കാരുണ്യരൂപം കരുണാകരം തം, ശ്രീരാമചന്ദ്രം ശരണ്യം പ്രപദ്യേ ‖ 32 ‖

മനോജവം മാരുത തുല്യ വേഗം, ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠം |
വാതാത്മജം വാനരയൂഥ മുഖ്യം, ശ്രീരാമദൂതം ശരണം പ്രപദ്യേ ‖ 33 ‖

കൂജന്തം രാമരാമേതി, മധുരം മധുരാക്ഷരം |
ആരുഹ്യകവിതാ ശാഖാം, വന്ദേ വാൽമീകി കോകിലം ‖ 34 ‖

ആപദാമപഹ൪താരൻ, ദാതാരം സ൪വസംപദാം |
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം, ഭൂയോഭൂയോ നമാമ്യഹം ‖ 35 ‖

ഭ൪ജനം ഭവബീജാനാം, അ൪ജനം സുഖസംപദാം |
ത൪ജനം യമദൂതാനാം, രാമ രാമേതി ഗ൪ജനം ‖ 36 ‖
www.hindudevotionalblog.com 

രാമോ രാജമണിഃ സദാ, വിജയതേ രാമം രമേശം ഭജേ
രാമേണാഭിഹതാ നിശാചരചമൂ, രാമായ തസ്മൈ നമഃ |

രാമാന്നാസ്തി പരായണം, പരതരം രാമസ്യ ദാസോസ്മ്യഹം
രാമേ ചിത്തലയഃ സദാ, ഭവതു മേ ഭോ രാമ മാമുദ്ധര ‖ 37 ‖

ശ്രീരാമ രാമേതി രാമേതി, രമേ രാമേ മനോരമേ |
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം, രാമ നാമ വരാനനേ ‖ 38 ‖

|| ഇതി ശ്രീബുധകൌശികവിരചിതം, ശ്രീരാമരക്ഷാസ്തോത്രം സംപൂ൪ണം ||

|| ശ്രീസീതാരാമചന്ദ്രാ൪പണമസ്തു ||

ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രം Rama Raksha Stotra Malayalam Lyrics


Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *