శివపంచాక్షరి స్త్రోత్రం Shiva Panchakshara Stotram Telugu Lyrics

శివపంచాక్షరి స్త్రోత్రం Shiva Panchakshara Stotram Telugu Lyrics. Shiva Panchakshara Stotram praises Lord Shiva and the power of the five sacred syllables, "na" "ma" "shi" "va" "ya". Below is the Telugu lyrics of Shiva Panchakshara Stotram.

శివపంచాక్షరి స్త్రోత్రం Shiva Panchakshara Telugu Lyrics

ఓం నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ |
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ || 1 ||

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ |
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ
తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ || 2 ||

శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ |
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ
తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ || 3 ||
www.hindudevotionalblog.com

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ |
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ || 4 ||

యఙ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాక హస్తాయ సనాతనాయ |
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ || 5 ||

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||
www.hindudevotionalblog.com

శివపంచాక్షరి స్త్రోత్రం Shiva Panchakshara Stotram Telugu LyricsComments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *