ഭൂതനാഥാ സദാനന്ദ മന്ത്രം Bhoothanatha Sadananda Malayalam Lyrics

ഭൂതനാഥാ സദാനന്ദ മന്ത്രം Bhoothanatha Sadhanandha Mantra Malayalam Lyrics. 

ഭൂതനാഥാ സദാനന്ദ മന്ത്രം

ഭൂതനാഥാ സദാനന്ദ
സർവ്വഭൂത ദയാപരാ
രക്ഷരക്ഷ മഹാബാഹോ
ശാസ്ത്രേ തുഭ്യം നമോ നമഃ

സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ
സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ

Bhoothanatha Sadananda Mantra Lyrics

Bhoothanatha Sadananda
Sarvabhootha Dayapara
Raksha raksha mahabaho
Sasthre thubhyam namo nama
Swamiye saranam ayyappa

ഭൂതനാഥാ സദാനന്ദ മന്ത്രം Bhoothanatha Sadananda Malayalam LyricsComments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *