കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ Krishnaya Vasudevaya Mantra Malayalam Lyrics

 കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ മന്ത്രം Krishnaya Vasudevaya Mantra Malayalam Lyrics. 


കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ മന്ത്രം 


കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ

ദേവകീ നന്ദനായ ച

നന്ദഗോപകുമാരായ

ഗോവിന്ദായ നമോനമഃ


നന്ദനം വസുദേവസ്യ

നന്ദഗോപസ്യ നന്ദനം

യശോദാ നന്ദനം വന്ദേ

ദേവകീ നന്ദനം സദാ


കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ മന്ത്രം Krishnaya Vasudevaya Mantra Malayalam LyricsComments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *