കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ Krishnaya Vasudevaya Mantra Malayalam Lyrics

 കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ മന്ത്രം Krishnaya Vasudevaya Mantra Malayalam Lyrics. 


കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ മന്ത്രം 


കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ

ദേവകീ നന്ദനായ ച

നന്ദഗോപകുമാരായ

ഗോവിന്ദായ നമോനമഃ


നന്ദനം വസുദേവസ്യ

നന്ദഗോപസ്യ നന്ദനം

യശോദാ നന്ദനം വന്ദേ

ദേവകീ നന്ദനം സദാ


കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ മന്ത്രം Krishnaya Vasudevaya Mantra Malayalam LyricsComments

Search