Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in English

Adi Sankaracharya’s Dakshinamurthy Ashtakam or Dakshinamurti Astakam is a very unique devotional hymn in praise of Lord Dakshinamurthy (Jnana Dakshinamurti) an incarnation of Lord Shiva as a guru (teacher) of all type of knowledge, particularly the Jnana.

Dakshinamurthy Ashtakam is among the many great Stotras written by Adi Shankaracharya. Dakshinamurthy Astakam is not simply a prayer, but it is a summary of all those philosophies that Adi Sankaracharya tries to teach his disciples. Dakshinamurthy Ashtakam features an introductory sloka, followed by eight slokas, which is again followed by a slokam of Phala sruthi.

Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics

Mouna Vyakhya prakatitha, para,
Brahma thathwam yuvanam,
Varshishtha anthevasad rishiganai,
Ravrutham brahma nishtai,
Acharyendram kara kalihtha chin,
Mudram ananda roopam,
Swathmaramam mudhitha vadanam,
Dakshinamurthim eede. 1

Viswam darpana drusyamana nagari,
Thulyam nijantargatham,
Pasyannathmani mayaya bahirivoth,
Bhutham yatha nidraya,
Ya sakshath kuruthe prabodha samaye,
Swathmanameva dwayam,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree Dakshinamurthaye. 2

Beejasyanthari vankuro jagadhidham,
Prang nirvikalpam puna,
Mayakalpitha desa kala kalanaa,
Vaichithrya chithrikrutham,
Mayaveeva vijrumbhayathyapi maha,
Yogeeva yah swechaya,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 3

Yasyaiva sphuranam sadathmakamasath,
Kalparthagam bhasathe,
Sakshaath thathwamaseethi veda vachasa,
Yobodhyathyasrithhan,
Yath saksht karanath bhavenna punara,
Aavrithir bhavambhonidhow,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 4

Nanachidhra ghato dhara sthitha maha,
Deepa prabha bhaswaram,
Jnanam yasya thu chakshuradhi karana,
Dwara bahi spandathe,
Jaanameethi tham eva baandham anubathi,
Yethath samastham jagat,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 5

Deham pranam api indryanyapi chalaam,
Budhim cha soonyam vidhu,
Stree balandha jadopamasthvaha mithi,
Brandha brusam vadhina,
Maya sakthi vilasa kalpitha maha,
Vyamoha samharine,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 6

Rahu grastha divakarendu sadrusho,
Maya samachadanath,
Sanamthra karanopa samharanatho,
Yo abhoot sushuptha pumaan,
Pragaswapsaamithi prabodha samaye,
Yaa prathyabignayathe,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 7

Balyadishwapi jagaradhadishu thadha,
Sarva sva avasthasthaswapi,
Vyavrutha swanuvarthamanamaha ,
Mithyanth sphurantham sada,
Svathmaanam pragatikarothi bajatham,
Yo mudraya bhadraya,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 8

Viswam pasyathi karya karana thaya,
Swa swami sambandatha,
Sishyacharya thaya thadaiva pithru,
Puthradhyathmana bedatha,
Swapne Jagrathi va ya esha purusho,
Maya Paribramitha,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 9

Bhoorambaamsya anilo ambhara,
Maharnadho himamasu puman,
Ithyabhathi characharathmakamidham,
Yasyaiva murthyashtakam,
Nanyath kinchana vidhyathe vimrusathaam,
Yasmath parasmath vibho,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye. 10

Sarvathmathvamithi sphutikruthamitham,
Yasmadamushamin sthave,
Thenasya sravanath thadartha mananath,
Dyanascha Sankeerthanath,
Sarvathmathva maha vibhuthi sahitham,
Syadheeswarasthvam svatha,
Siddhyeth thath punarashtadha parinatham,
Chaisvaryamvayhatham. 11

The following three stanzas as well as the first stanza are chanted after the main stotra:-

Chitram Vata tharor mole vruddha,
Sishya, Guror Yuva,
Gurostu mounam vykhyanam,
Sishyasthu china samsaya

Om nama pranavarthaya,
Suddha jnanaika moorthaye nama,
Nirmalaya prasanthaya,
Sri Dakshinamurthaye nama.

Gurave sara lokaanam,
Bishaje bhava roginaam,
Nidhaye sarva vidhyanam,
Sri Dakshinamurthaye nama.

Dakshinamurthy Ashtakam

--

Related Dakshinamurthy Mantras

Dakshinamurthy Ashtakam Telugu Lyrics

Dakshinamurthy Ashtottara 108 Shatanamavali Lyrics Devanagiri

Dakshinamurthy Stuthi Malayalam Lyrics

--

Comments

 1. Thank you so much for the lyrics.

  ReplyDelete
 2. Thank you for the sloka. Is it possible to have a sanskrit version of the same sloka from somewhere.

  Thanks,
  Nandini

  ReplyDelete
 3. Can we also get the meaning of these prayers.


  Thanks

  Ashwin

  ReplyDelete

Post a Comment

Search