ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തരം മലയാളം Krishna Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics

Krishna Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics Download Free Online. Sree Krishna Ashtottram is the 108 Names of Lord Krishna. Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali is one of the main prayers and mantras to chant on Wednesday in Hindu Religion.

ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തരം മലയാളം


ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ |
ഓം കമലനാഥായ നമഃ |
ഓം വാസുദേവായ നമഃ |
ഓം സനാതനായ നമഃ |
ഓം വസുദേവാത്മജായ നമഃ |
ഓം പുണ്യായ നമഃ |
ഓം ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹായ നമഃ |
ഓം ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭധരായ നമഃ |
ഓം യശോദാവത്സലായ നമഃ |
ഓം ഹരിയേ നമഃ || ൧൦ ||

ഓം ചതുര്ഭുജാത്തചക്രാസിഗദാശംഖാദ്യുദായുധായ നമഃ |
ഓം ദേവകീനംദനായ നമഃ |
ഓം ശ്രീശായ നമഃ |
ഓം നംദഗോപപ്രിയാത്മജായ നമഃ |
ഓം യമുനാവേഗസംഹാരിണേ നമഃ |
ഓം ബലഭദ്രപ്രിയാനുജായ നമഃ |
ഓം പൂതനാജീവിതഹരായ നമഃ |
ഓം ശകടാസുരഭംജനായ നമഃ |
ഓം നംദവ്രജ ജനാനംദിനേ നമഃ |
ഓം സച്ചിദാനംദവിഗ്രഹായ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം നവനീതവിലിപ്താംഗായ നമഃ |
ഓം നവനീതവരാഹായ നമഃ |
ഓം അനഘായ നമഃ |
ഓം നവനീതനടനായ നമഃ |
ഓം മുചുകുംദപ്രസാദകായ നമഃ |
ഓം ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രേശായ നമഃ |
ഓം ത്രിഭംഗിനേ നമഃ |
ഓം മധുരാകൃതയേ നമഃ |
ഓം ശുകവാഗമൃതാബ്ധിംദവേ നമഃ |
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം യോഗിനാംപതയേ നമഃ |
ഓം വത്സവാടചരായ നമഃ |
ഓം അനംതായ നമഃ |
ഓം ധേനുകാസുരഭംജനായ നമഃ |
ഓം തൃണീകൃതതൃണാവര്തായ നമഃ |
ഓം യമളാര്ജുനഭംജനായ നമഃ |
ഓം ഉത്താലതാലഭേത്രേ നമഃ |
ഓം ഗോപഗോപീശ്വരായ നമഃ |
ഓം യോഗിനേ നമഃ |
ഓം കോടി സൂര്യസമപ്രഭായ നമഃ || ൪൦ ||

www.hindudevotionalblog.com

ഓം ഇളാപതയേ നമഃ |
ഓം പരംജ്യോതിഷേ നമഃ |
ഓം യാദവേംദ്രായ നമഃ |
ഓം യദൂദ്വഹായ നമഃ |
ഓം വനമാലിനേ നമഃ |
ഓം പീതവാസിനേ നമഃ |
ഓം പാരിജാതാപഹാരകായ നമഃ |
ഓം ഗോവര്ധനാചലോദ്ധര്ത്രേ നമഃ |
ഓം ഗോപാലായ നമഃ |
ഓം സര്വപാലകായ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം അജായ നമഃ |
ഓം നിരംജനായ നമഃ |
ഓം കാമജനകായ നമഃ |
ഓം കംജലോചനായ നമഃ |
ഓം മദുഘ്നേ നമഃ |
ഓം മഥുരാനാഥായ നമഃ |
ഓം ദ്വാരകാനായകായ നമഃ |
ഓം ബലിനേ നമഃ |
ഓം ബൃംദാവനാംത സംചാരിണേ നമഃ |
ഓം തുലസീദാമഭൂഷണായ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം ശ്യമംതകമണിഹര്ത്രേ നമഃ |
ഓം നരനാരായണാത്മകായ നമഃ |
ഓം കുബ്ജാകൃഷ്ണാംബരധരായ നമഃ |
ഓം മായിനേ നമഃ |
ഓം പരമപുരുഷായ നമഃ |
ഓം മുഷ്ടികാസുരചാണൂരമല്ലയുദ്ധവിശാരദായ നമഃ |
ഓം സംസാരവൈരിണേ നമഃ |
ഓം കംസാരയേ നമഃ |
ഓം മുരാരയേ നമഃ |
ഓം നരകാംതകായ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം അനാദിബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ |
ഓം കൃഷ്ണാവ്യസനകര്ശകായ നമഃ |
ഓം ശിശുപാലശിരശ്ഛേത്രേ നമഃ |
ഓം ദുര്യോധനകുലാംതകായ നമഃ |
ഓം വിദുരാക്രൂരവരദായ നമഃ |
ഓം വിശ്വരൂപപ്രദര്ശകായ നമഃ |
ഓം സത്യവാചേ നമഃ |
ഓം സത്യസംകല്പായ നമഃ |
ഓം സത്യഭാമാരതായ നമഃ |
ഓം ജയിനേ നമഃ |

ഓം സുഭദ്രാപൂര്വജായ നമഃ |
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ |
ഓം ഭീഷ്മമുക്തിപ്രദായകായ നമഃ |
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ |
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ |
ഓം വേണുനാദവിശാരദായ നമഃ |
ഓം വൃഷഭാസുര വിധ്വംസിനേ നമഃ |
ഓം ബാണാസുരകരാതംകായ നമഃ |
ഓം യുധിഷ്ഠിരപ്രതിഷ്ഠാത്രേ നമഃ |
ഓം ബര്ഹീബര്ഹാവസംതകായ നമഃ || ൯൦ ||

www.hindudevotionalblog.com

ഓം പാര്‍ത്ഥസാരഥയെ നമഃ |
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ |
ഓം ഗീതാമൃത മഹോദധയേ നമഃ |
ഓം കാളീയഫണിമാണിക്യരംജിത ശ്രീപദാംബുജായ നമഃ |
ഓം ദാമോദരായ നമഃ |
ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ നമഃ |
ഓം ദാനവേംദ്രവിനാശകായ നമഃ |
ഓം നാരായണായ നമഃ |
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ |
ഓം പന്നഗാശനവാഹനായ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം ജലക്രീഡാസമാസക്ത ഗോപീവസ്ത്രാപഹാരകായ നമഃ |
ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ |
ഓം തീര്ഥപാദായ നമഃ |
ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ |
ഓം ദയാനിധയേ നമഃ |
ഓം സര്വതീര്ഥാത്മകായ നമഃ |
ഓം സര്വഗ്രഹരൂപിണേ നമഃ |
ഓം പരാത്പരായ നമഃ || ൧൦൮ ||

| ശ്രീ കൃഷ്ണാഷ്ടോത്തര ശതനാമവലീ സമ്പൂർണം ||

Krishna Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics

Related Mantras in Malayalam Language
--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *