ആഞ്ജനേയ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Anjaneya Ashtottara 108 Shatanamavali Malayalam Lyrics

ആഞ്ജനേയ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Anjaneya 108 Ashtottara Shatanamavali Malayalam lyrics by hindu devotional blog is the mantra of Lord Hanuman. This is the 108 names mantra of Anjaneya Swamy. Chanting the 108 Ashtothram on Thursdays and Saturdays will help to get the blessing of Hanuman Swamy.

ആഞ്ജനേയ 108 അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം ആഞ്ജനേയായ നമഃ

ഓം മഹാവീരായ നമഃ

ഓം ഹനൂമതേ നമഃ

ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ

ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ

ഓം സീതാദേവീമുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ

ഓം അശോകവനികാച്ഛേത്രേ നമഃ

ഓം സര്‍വമായാവിഭഞ്ജനായ നമഃ

ഓം സര്‍വബന്ധവിമോക്ത്രേ നമഃ

ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായ നമഃ


ഓം പരവിദ്യാപരിഹര്‍ത്രേ നമഃ

ഓം പരശൌര്യവിനാശനായ നമഃ

ഓം പരമന്ത്രനിരാകര്‍ത്രേ നമഃ

ഓം പരയന്ത്രപ്രഭേദകായ നമഃ

ഓം സര്‍വഗ്രഹവിനാശകായ നമഃ

ഓം ഭീമസേനസഹായ്യകൃതേ നമഃ

ഓം സര്‍വദുഃഖഹരായ നമഃ

ഓം സര്‍വലോകചാരിണേ നമഃ

ഓം മനോജവായ നമഃ

ഓം പാരിജാതദ്രുമൂലസ്ഥായ നമഃ


ഓം സര്‍വമന്ത്രസ്വരൂപവതേ നമഃ

ഓം സര്‍വതന്ത്രസ്വരൂപിണേ നമഃ

ഓം സര്‍വയന്ത്രാത്മികായ നമഃ

ഓം കപീശ്വരായ നമഃ

ഓം മഹാകായായ നമഃ

ഓം സര്‍വരോഗഹരായ നമഃ

ഓം പ്രഭവേ നമഃ

ഓം ബലസിദ്ധികരായ നമഃ

ഓം സര്‍വവിദ്യാസമ്പത്പ്രദായകായ നമഃ

ഓം കപിസേനാനായകായ നമഃ


ഓം ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനായ നമഃ

ഓം കുമാരബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ

ഓം രത്നകുണ്ഡലദീപ്തിമതേ നമഃ

ഓം ചഞ്ചലദ്വാലസന്നദ്ധലംബമാനശിഖോജ്ജ്വലായ നമഃ

ഓം ഗന്ധര്‍വവിദ്യാതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ

ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ

ഓം കാരാഗൃഹവിമോക്ത്രേ നമഃ

ഓം ശൃംഖലാബന്ധമോചകായ നമഃ

ഓം സാഗരോത്താരകായ നമഃ

ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ

www.hindudevotionalblog.com

ഓം രാമദൂതായ നമഃ

ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ

ഓം വാനരായ നമഃ

ഓം കേസരീസൂനവേ നമഃ

ഓം സീതാശോകനിവാരണായ നമഃ

ഓം അഞ്ജനാഗര്‍ഭസംഭൂതായ നമഃ

ഓം ബാലാർക്കസദൃശാനനായ നമഃ

ഓം വിഭീഷണപ്രിയകരായ നമഃ

ഓം ദശഗ്രീവകുലാന്തകായ നമഃ

ഓം ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ നമഃ


ഓം വജ്രകായായ നമഃ

ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ

ഓം ചിരഞ്ജീവിനേ നമഃ

ഓം രാമഭക്തായ നമഃ

ഓം ദൈത്യകാര്യവിഘാതകായ നമഃ

ഓം അക്ഷഹന്ത്രേ നമഃ

ഓം കാഞ്ചനാഭായ നമഃ

ഓം പഞ്ചവക്ത്രായ നമഃ

ഓം മഹാതപസേ നമഃ

ഓം ലങ്കിണീഭഞ്ജനായ നമഃ


ഓം ശ്രീമതേ നമഃ

ഓം സിംഹികാപ്രാണഭഞ്ജനായ നമഃ

ഓം ഗന്ധമാദനശൈലസ്ഥായ നമഃ

ഓം ലങ്കാപുരവിദാഹകായ നമഃ

ഓം സുഗ്രീവസചിവായ നമഃ

ഓം ധീരായ നമഃ

ഓം ശൂരായ നമഃ

ഓം ദൈത്യകുലാന്തകായ നമഃ

ഓം സുരാര്‍ചിതായ നമഃ

ഓം മഹാതേജസേ നമഃ


ഓം രാമചൂഡാമണിപ്രദായ നമഃ

ഓം കാമരൂപിണേ നമഃ

ഓം പിംഗളാക്ഷായ നമഃ

ഓം വര്‍ദ്ധിമൈനാകപൂജിതായ നമഃ

ഓം കബളീകൃതമാര്‍താണ്ഡമണ്ഡലായ നമഃ

ഓം വിജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ

ഓം രാമസുഗ്രീവസംധാത്രേ നമഃ

ഓം മഹിരാവണമര്‍ദനായ നമഃ

ഓം സ്ഫടികാഭായ നമഃ

ഓം വാഗധീശായ നമഃ


ഓം നവവ്യാകൃതിപണ്ഡിതായ നമഃ

ഓം ചതുര്‍ബാഹവേ നമഃ

ഓം ദീനബന്ധവേ നമഃ

ഓം മഹാത്മനേ നമഃ

ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ

ഓം സഞ്ജീവനനഗാഹര്‍ത്രേ നമഃ

ഓം ശുചയേ നമഃ

ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ

ഓം ധൃതവ്രതായ നമഃ

ഓം കാലനേമിപ്രമഥനായ നമഃ


ഓം ഹരിര്‍മര്‍ക്കട മർക്കടായ നമഃ

ഓം ദാന്തായ നമഃ

ഓം ശാന്തായ നമഃ

ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ

ഓം ദശകണ്ഠമദാപഹായ നമഃ

ഓം യോഗിനേ നമഃ

ഓം രാമകഥാലോലായ നമഃ

ഓം സീതാന്വേഷണപണ്ഡിതായ നമഃ

ഓം വജ്രദംഷ്ട്രായ നമഃ

ഓം വജ്രനഖായ നമഃ

www.hindudevotionalblog.com

ഓം രുദ്രവീര്യസമുദ്ഭവായ നമഃ ।

ഓം ഇന്ദ്രജിത്പ്രഹിതാമോഘബ്രഹ്മാസ്ത്രവിനിവര്‍ത്തകായ നമഃ

ഓം പാര്‍ത്ഥധ്വജാഗ്രസംവാസായ നമഃ

ഓം ശരപഞ്ജരഹേലകായ നമഃ

ഓം ദശബാഹവേ നമഃ

ഓം ലോകപൂജ്യായ നമഃ

ഓം ജാംബവത്പ്രീതിവർദ്ധനായ നമഃ

ഓം സീതാസമേതശ്രീരാമപാദസേവാധുരംധരായ നമഃ


ഇതി ശ്രീമദ് ആഞ്ജനേയാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ സമ്പൂര്‍ണ്ണം

ആഞ്ജനേയ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Anjaneya Ashtottara 108 Shatanamavali Malayalam Lyrics

Other Popular Hanuman Mantras in Malayalam
Comments

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *