ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ Chandrashekara Ashtakam Kannada Lyrics

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ - ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಃ ವಿರಚಿತಮ್ Chandrashekara Ashtakam Lyrics in Kannada language.  ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಂ is the prayer dedicated to Chandrashekara or Lord Shiva. Kannada lyrics by hindu devotional blog. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ was composed by Rishi Markandeya Muni. 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ | 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ||೧|| 


ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರಿಶೃಙ್ಗನಿಕೇತನಂ 

ಸಿಞ್ಜಿನೀಕೃತಪನ್ನಗೇಶ್ವರಮಚ್ಯುತಾನನಸಾಯಕಮ್ | 

ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ಧಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಿವಾಲಯೈರಭಿವನ್ದಿತಂ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೨|| 


ಪಞ್ಚಪಾದಪಪುಷ್ಪಗನ್ಧಪದಾಂಬುಜದ್ವಯಶೋಭಿತಂ 

ಭಾಲಲೋಚನಜಾತಪಾವಕದಗ್ಧಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಮ್ | 

ಭಸ್ಮದಿಗ್ಧಕಲೇಬರಂ ಭವ ನಾಶನಂ ಭವಮವ್ಯಯಂ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೩|| 


ಮತ್ತವಾರಣಮುಖ್ಯಚರ್ಮಕೄತೋತ್ತರೀಯಮನೋಹರಂ  

ಪಙ್ಕಜಾಸನಪದ್ಮಲೋಚನಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಮ್ | 

ದೇವಸಿನ್ಧುತರಙ್ಗಸೀಕರ ಸಿಕ್ತಶುಭ್ರಜಟಾಧರಂ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೪|| 

www.hindudevotionalblog.com

ಯಕ್ಷರಾಜಸಖಂ ಭಗಾಕ್ಷಹರಂ ಭುಜಙ್ಗವಿಭೂಷಣಂ 

ಶೈಲರಾಜಸುತಾಪರಿಷ್ಕೃತಚಾರುವಾಮಕಲೇಬರಮ್ | 

ಕ್ಷ್ವೇಡನೀಲಗಲಂ ಪರಶ್ವಧಧಾರಿಣಂ ಮೃಗಧಾರಿಣಂ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೫|| 


ಕುಣ್ಡಲೀಕೃತಕುಣ್ಡಲೇಶ್ವರ ಕುಣ್ಡಲಂ ವೃಷವಾಹನಂ 

ನಾರದಾದಿಮುನೀಶ್ವರಸ್ತುತವೈಭವಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ | 

ಅನ್ಧಕಾನ್ತಕಮಾಶ್ರಿತಾಮರಪಾದಪಂ ಶಮನಾನ್ತಕಂ  

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೬|| 


ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾಮಖಿಲಾಪದಾಮಪಹಾರಿಣಂ 

ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಮ್ | 

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘಸಂಘನಿಬರ್ಹಣಂ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೭|| 


ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮರ್ಚಿತಂ ನಿಧಿಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ 

ಸರ್ವಭೂತಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರಮಪ್ರಮೇಯಮನುತ್ತಮಮ್ | 

ಸೋಮವಾರಿದಭೂಹುತಾಶನಸೋಮಪಾನಿಲಖಾಕೃತಿಂ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೮|| 


ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನಂ ಪುನರೇವ ಪಾಲನತತ್ಪರಂ 

ಸಂಹರನ್ತಮಪಿ ಪ್ರಪಞ್ಚಮಶೇಷಲೋಕನಿವಾಸಿನಮ್ | 

ಕೀಡಯನ್ತಮಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥಯೂಥಸಮನ್ವಿತಂ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ||೯|| 

www.hindudevotionalblog.com

ಮೃತ್ಯುಭೀತಮೃಕಣ್ಡುಸೂನುಕೃತಸ್ತವಂ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ 

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚ ಯಃ ಪಠೇನ್ನ ಹಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಭವೇತ್ | 

ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಾತ್ 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ ||೧೦|| 


ಇತಿ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ Chandrashekara Ashtakam Kannada Lyrics

More Mantras in Kannada Language

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್--

Chandrashekara Ashtakam Lyrics in Other Languages
--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *