നാഗരാജ ഗായത്രി Nagaraja Gayatri Mantra Malayalam Lyrics

നാഗരാജ ഗായത്രി Nagaraja Gayatri Mantra Malayalam language lyrics by hindu devotional blog. പ്രഭാതത്തിൽ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായി ഗായത്രി ജപത്തിനു ശേഷം നാഗരാജ ഗായത്രി ജപിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്‌. 

ശ്രീ നാഗരാജ ഗായത്രി

ഓം സർപ്പ രാജായ വിദ്മഹെ

പത്മ ഹസ്തായ ധീമഹി

തന്വോ വാസുകി പ്രചോദയാത്

നാഗരാജ ഗായത്രി Nagaraja Gayatri Mantra Malayalam Lyrics

സന്താനസൗഭാഗ്യത്തിനു പുറമേ കുടുംബൈശ്വര്യം, രോഗപീഡകളിൽ നിന്നു മോചനം, ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി തുടങ്ങിയ ഫലങ്ങളും സർപ്പങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ ലഭിക്കും എന്നാണു വിശ്വാസം.

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *