சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் Shiva Panchakshara Stotram Tamil Lyrics

சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் Shiva Panchakshara Stotram Lyrics in Tamil language starting with nagendraharaya trilochanaya is one of the main mantras of Lord Shiva. 

சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம்

நாகேந்த்ர ஹாராய த்ரி-லோசநாய  
பஸ்மாங்க ராகாய மஹேஸ்வராய |   
நித்யாய ஷுத்தாய திகம்பராய   
தஸ்மை நகாராய நம: சிவாய || 1 ||

மந்தாகினீ ஸலில சந்தன சர்சிதாய   
நந்தீஸ்வர ப்ரமத நாத மஹேஸ்வராய |   
மந்தார புஷ்ப-பஹு-புஷ்ப ஸுபூஜிதாய   
தஸ்மை மகாராய நம: சிவாய || 2 ||

சிவாய கௌரீ வதனாப்ஜ வ்ருந்த 
ஸூர்யாய தக்ஷா-த்வர நாஷகாய | 
ஸ்ரீ நீலகண்டாய வ்ருஷ-த்வஜாய  
தஸ்மை சிகாராய நம: சிவாய || 3 ||

வஸிஷ்ட கும்போத் பவ கௌதமார்ய
முனீந்த்ர தேவார்சித ஸேகராய |   
சந்த்ரார்க்க வைஸ்வா நர லோசநாய 
தஸ்மை வகாராய நம: சிவாய || 4 ||
www.hindudevotionalblog.com

யஜ்ஞ ஸ்வரூபாய ஜடாதராய 
பிநாக ஹஸ்தாய ஸநாதநாய |
திவ்யாய தேவாய திகம்பராய 
தஸ்மை யகாராய நம: சிவாய || 5 ||

பஞ்சாக்ஷரம் இதம் புண்யம் ய: படேத் சிவ ஸன்னிதௌ |
சிவ லோகம் அவாப்னோதி சிவேன ஸஹ மோததே ||

|| இதி ஸ்ரீ மச் சங்கராசார்ய விரசிதம் சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் || 


சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் Shiva Panchakshara Stotram Tamil Lyrics

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *