സുദര്‍ശന മന്ത്രം ക്ലീം കൃഷ്ണായ Sudarshana Mantra Malayalam Lyrics

സുദര്‍ശന മന്ത്രം മലയാളം ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ Sudarshana Mantra Malayalam Lyrics hindu devotional blog. Sudarshana Maha Mantra is a very powerful Mantra to Eliminate Negativity and Evil Eye. 

സുദര്‍ശന മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജനവല്ലഭായ

പരായ പരം പുരുഷായ പരമാത്മനേ

പരകര്‍മ്മ മന്ത്ര യന്ത്ര ഔഷധാസ്ത്ര ശസ്ത്രാണി 

സംഹര സംഹര മൃത്യോര്‍ മോചയ മോചയ 

ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദര്‍ശനായ ദീപ്ത്രേ

ജ്വാലാ പരീതായ സര്‍വ്വദിക് ക്ഷോഭണകരായ 

ഹും ഫട് ബ്രഹ്മണേ പരം ജ്യോതിഷേ സ്വാഹ 

www.hindudevotionalblog.com


സുദര്‍ശന മന്ത്രം ക്ലീം കൃഷ്ണായ Sudarshana Mantra Malayalam Lyrics

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *