സുദര്‍ശന മന്ത്രം ക്ലീം കൃഷ്ണായ Sudarshana Mantra Malayalam Lyrics

സുദര്‍ശന മന്ത്രം മലയാളം ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ Sudarshana Mantra Malayalam Lyrics hindu devotional blog. Sudarshana Maha Mantra is a very powerful Mantra to Eliminate Negativity and Evil Eye. 

സുദര്‍ശന മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഗോപീജന വല്ലഭായ

പരായ പരം പുരുഷായ പരമാത്മനേ

പരകര്‍മ്മ മന്ത്രയന്ത്രൌഷധാസ്ത്രശസ്ത്രാണി

സംഹര സംഹര മൃത്യോര്‍മ്മോചയ മോചയ

ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദര്‍ശനായ

ദീപ്ത്രേ ജ്വാലാ പരീതായ സര്‍വദിക്ഷോഭണകരായ ബ്രഹ്മണേ

പരജ്യോതിഷേ ഹും ഫട്

www.hindudevotionalblog.com


സുദര്‍ശന മന്ത്രം ക്ലീം കൃഷ്ണായ Sudarshana Mantra Malayalam Lyrics

Comments

Recent Posts

Search