ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ Ashtalakshmi Stotram Kannada Lyrics

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ Ashtalakshmi Stotram Kannada lyrics by hindu devotional blog. Ashtalakshmi Stotra is the prayer addressed to Ashta Lakshmi - the eight manifestations of Goddess Lakshmi, the Hindu goddess of wealth. Below is the Ashtalakshmi Stotram Lyrics in Kannada language. 

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ Ashtalakshmi Stotram Kannada Lyrics

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಸುಮನಸವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರಸಹೊದರಿ ಹೆಮಮಯೆ
ಮುನಿಗಣವಂದಿತ ಮೊಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂಜುಲಭಾಷಿಣಿ ವೆದನುತೆ |
ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೆವಸುಪೂಜಿತ ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೧ ||

ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಅಯಿ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ ವೈದಿಕರೂಪಿಣಿ ವೆದಮಯೆ
ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ಭವ ಮಂಗಳರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರನುತೆ |
ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಅಂಬುಜವಾಸಿನಿ ದೆವಗಣಾಶ್ರಿತಪಾದಯುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೨ ||

ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಜಯ ವರವರ್ಣಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರಮಯೆ
ಸುರಗಣಪೂಜಿತ ಶೀಘ್ರಫಲಪ್ರದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುತೆ |
ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ ಪಾಪವಿಮೊಚನಿ ಸಾಧುಜನಾಶ್ರಿತಪಾದಯುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೩ ||
www. hindu devotional blog.com

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೆ
ರಥಗಜತುರಗಪದಾತಿಸಮಾವೃತ ಪರಿಜನಮಂಡಿತ ಲೊಕನುತೆ |
ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಸುಪೂಜಿತಸೆವಿತ ತಾಪನಿವಾರಣಪಾದಯುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೆಣ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೪ ||

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ Ashtalakshmi Stotram Kannada Lyrics

ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಅಯಿ ಖಗವಾಹಿನಿ ಮೊಹಿನಿ ಚಕ್ರಿಣಿ ರಾಗವಿವರ್ಧಿನಿ ಜ್ಞಾನಮಯೆ
ಗುಣಗಣವಾರಿಧಿ ಲೊಕಹಿತೈಷಿಣಿ ಸ್ವರಸಪ್ತಭೂಷಿತಗಾನನುತೆ |
ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ದೆವಮುನೀಶ್ವರ ಮಾನವವಂದಿತಪಾದಯುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೫ ||

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಜಯ ಕಮಲಾಸನಿ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನಿ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಗಾನಮಯೆ
ಅನುದಿನಮರ್ಚಿತ ಕುಂಕುಮಧೂಸರಭೂಷಿತವಾಸಿತ ವಾದ್ಯನುತೆ |
ಕನಕಧರಾಸ್ತುತಿ ವೈಭವವಂದಿತ ಶಂಕರದೆಶಿಕ ಮಾನ್ಯಪದೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೬ ||
www.hindudevotionalblog.com

ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಪ್ರಣತ ಸುರೆಶ್ವರಿ ಭಾರತಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಶೊಕವಿನಾಶಿನಿ ರತ್ನಮಯೆ
ಮಣಿಮಯಭೂಷಿತ ಕರ್ಣವಿಭೂಷಣ ಶಾಂತಿಸಮಾವೃತ ಹಾಸ್ಯಮುಖೆ |
ನವನಿಧಿದಾಯಿನಿ ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣಿ ಕಾಮಿತಫಲಪ್ರದಹಸ್ತಯುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೭ ||

ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಧಿಮಿಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ದುಂದುಭಿನಾದ ಸುಪೂರ್ಣಮಯೆ
ಘುಮಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಶಂಖನಿನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೆ |
ವೆದಪುರಾಣೆತಿಹಾಸಸುಪೂಜಿತ ವೈದಿಕಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಯುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೆ ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೆಣ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || ೮ ||

Comments

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *

Search