Lalita Sahasranamam Stotram Lyrics in English

Lalitha Sahasranamam Stotram or Lalita Sahasra Namam Stotra is the sacred Hindu devotional slokha for the devotees of Goddess Lalitha Devi, the Divine Mother Goddess Parvathi Devi in the form of her and the male gods' feminine power, Shakti. Below is the lyrics of Lalita Sahasranamam Stotram. 

Lalita Sahasranamam Stotram Lyrics in English


Sri Lalita Sahasranama Stotra Lyrics

Nyasah

Asya Sri Lalita Sahasranamastotra Maha Mantrasya
Vasinyadivagdevatarsayah
Anustup Chandah
Srilalita Paramesvari Devata
Srimadvagbhavakuteti Bijam
Madhyakuteti Saktih
Saktikuteti Kilakam
Sri Lalita Maha Tripurasundari prasadasiddhidvara
Cintitaphalavaptyarthe Jape Viniyogah

Lalita Sahasranamam Stotram Dhyanam Lyrics

Dhyanam

Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya mouli spurath
Thara Nayaga sekaram smitha mukhi mapina vakshoruham,
Panibhayam alipoorna ratna chashakam rakthothpalam vibhrathim,
Soumyam ratna gatastha raktha charanam, dhyayeth paramambikam.

Arunam Karuna Tarangitaksim Dhrta Pasankusa Puspa banacapam
Animadibhiravrtam Mayukhairahamityeva Vibhavaye bhavanim

Dyayeth padmasanastham vikasitha vadanam padma pathrayathakshim,
Hemabham peethavasthram karakalitha-lasadhema padmam varangim,
Sarvalangara yuktham sathatham abhayadam bhaktha namram bhavanim.
Srividyam santhamuthim sakala suranutham sarva sampat pradhatrim.

Sakunkumavilepanamalikacumbikasturikam
Samandahasiteksanam Sasaracapapasankusam
Asesajanamohinim arunamalyabhusambaram
Japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam

Lalitha Sahasranamam Stotram Lyrics

Srimatha Sri Maharajni Sri Math Simasaneshwari
Chidagni Kunda Sambootha Deva Karya Samudhyatha
Udyath Bhanu Sahasrabha Chadur Bahu Samanvidha
Ragha Swaroopa Pasadya Krodhakarankusojwala
Mano Rupeshu Kodanda Pancha than mathra sayaka
Nijaruna prabha poora majjath brahmanda mandala

Champakasoka – punnaga-sowgandhika-lasath kacha
Kuru vinda mani – sreni-kanath kotira manditha
Ashtami Chandra vibhraja – dhalika sthala shobhitha
Muka Chandra kalankabha mriganabhi viseshaka
Vadana smara mangalya griha thorana chillaka
Vakthra lakshmi –parivaha-chalan meenabha lochana

Nava champaka –pushpabha-nasa dhanda virajitha
Thara kanthi thiraskari nasabharana bhasura
Kadambha manjari kluptha karna poora manohara
Thadanga yugali bhootha thapanodupa mandala
Padma raga sila darsha paribhavika polabhu
Nava vidhruma bimbha sri nyakkari rathna chhadha

Shuddha vidyangurakara dwija pangthi dwayojjala
Karpoora Veedi Kamodha Samakarsha digandara
Nija Sallabha Madhurya Vinirbhardista Kacchabhi
Mandasmitha prabha poora majjat Kamesha manasa
Anakalidha Sadrushya Chibuka sri virajitha
Kamesha baddha mangalya sutra shobitha kandhara

Kankangadha Keyura Kamaniya Bujanvidha
Rathna graiveya chinthaka lola muktha phalanvitha
Kameswara prema rathna mani prathi pana sthani
Nabhyala vala Romali latha phala kucha dwayi
Lakshya Roma Latha Dharatha Samunneya Madhyama
Sthana bhara dalan Madhya patta bhandha valithraya

Arunaruna kausumba vasthra bhaswat kati thati
Rathna kinkinika ramya rasana dhama bhooshitha
Kamesha gnatha sowbhagya mardworu dwayanvitha
Manikhya mukuta kara janu dwaya virajitha
Indra kopa parikshiptha smarathunabha jangika
Kooda Gulpha Koorma prashta jayishnu prapadanvidha

Nakadhi dhithi samchanna namajjana thamoguna
Pada dwaya Prabha jala parakrutha saroruha
Sinchana mani manjira manditha sri pamambuja
Marali Mandha Gamana Maha Lavanya Sewadhi
Sarvaruna Anavadhyangi Srvabharana Bhooshita
Shivakameswarangastha Shiva Swadheena Vallabha

Summeru Madhya sringastha Sriman nagara nayika
Chinthamani grihanthastha Pancha brahmasana sthitha
Maha padma davi samstha Kadambha vana vasini
Sudha sagara madhyastha Kamakshi Kamadhayini
Devarshi Gana-sangatha-stuyamanathma-vaibhava
Bhandasura vadodyuktha shakthi sena samavitha

Sampathkari samarooda sindhoora vrija sevitha
Aswaroodadishidaswa kodi kodi biravrutha
Chakra raja ratha rooda sarvayudha parishkridha
Geya chakra ratha rooda manthrini pari sevitha
Giri chakra ratharooda dhanda natha puraskrutha
Jwalimalika ksiptha vanhi prakara madhyaka

Bhanda sainya vadodyuktha shakthi vikrama harshitha
Nithya parakamatopa nireekshana samutsuka
Banda puthra vadodyuktha bala vikrama nandhita
Manthrinyamba virachitha vishangavatha Doshitha
Vishuka prana harana varahi veeerya nandhitha
Kameshwara mukaloka kalpitha sri Ganeshwara

Mahaganesha nirbhinna vignayanthra praharshitha
Banda surendra nirmuktha sashtra prathyasthra varshani
Karanguli nakhothpanna narayana dasakrithi
Maha pasupathasthragni nirdagdhasura sainika
Kameshwarasthra nirdhagdha sabandasura sunyaka
Brhmopendra mahendradhi deva samsthutha vaibhava

Hara nethragni sandhagdha kama sanjeevanoushadhi
Sri vagbhave koodaiga swaroopa mukha pankaja
Kantatha kadi paryantha Madhya koodaiga swaroopini
Sakthi koodaiga thapanna Kadyatho bhaga dharini
Moola manthrathmikha Moola kooda thraya kalebhara
Kulamruthaika rasika Kula sanketha palini

Kulangana Kulanthastha Kaulini Kula yogini
Akula Samayanthastha Samayachara that para
Moladharaika nilaya Brhama Grandhi Vibhedini
Mani poorantharudhitha Vishnu grandhi vibedhini
Agna chakarantharalastha Rudra grandhi vibhedini
Sahararambhujarooda Sudha sarabhi varshini

Thadillatha samaruchya Shad chakropari samshitha
Maha ssakthya Kundalini Bisa thanthu thaniyasi
Bhavani Bhavana gamya Bhavarany kudariga
Bhadra priya Bhadra moorthy Bhaktha sowbhagya dhayini
Bhakthi priya Bhakthi gamya Bhakthi vasya Bhayapaha
Sambhavya Saradharadya Sarvani Sarmadhayini

Sankari Sreekari Sadhwi Sarat chandra nibhanana
Satho dhari Santhimathi Niradhara Niranjana
Nirlepa Nirmala Nithya Nirakara Nirakula
Nirguna Nishkala Santha Nishkama Niruppallava
Nithya muktha Nirvikara Nishprapancha Nirasraya

Nithya shuddha Nithya bhuddha Niravadhya Niranthara
Nishkarana Nishkalanka Nirupadhi Nireeswara
Neeraga Ragha madhani Nirmadha Madhanasini
Nischintha Nirahankara Nirmoha Mohanasini
Nirmama Mamatha hanthri Nishpapa Papa nashini
Nishkrodha Krodha–samani Nir Lobha Lobha nasini

Nissamsaya Samsayagni Nirbhava Bhava nasini
Nirvikalpa Nirabhadha Nirbhedha Bhedha nasini
Nirnasa Mrityu madhani Nishkriya Nishparigraha
Nisthula Neela chikura Nirapaya Nirathyaya
Dhurlabha Dhurgama Dhurga
Dhuka hanthri Sukha prada
Dushta doora Durachara samani Dosha varjitha

Sarvangna Saandra karuna Samanadhika varjitha
Sarva shakthi mayi Sarva mangala Sadgathi prada
Sarveshwari Sarva mayi
Sarva manthra swaroopini

Sarva yanthrathmika Sarva thanthra roopa Manonmani
Maaheswari Mahaa devi Maha lakshmi Mrida priya
Maha roopa Maha poojya Maha pathaka nasini
Maha maya Maha sathva Maha sakthi Maha rathi

Maha bhoga Mahaiswarya Maha veerya Maha bala
Maha bhudhi Maha sidhi Maha Yogeswareswari
Mahathanthra Mahamanthra Mahayanthra Mahasana

Maha yaga kramaradhya Maha bhairava poojitha
Maheswara Mahakalpa Maha thandava sakshini
Maha kamesha mahishi Maha tripura sundari

Chatustatyupacharadya Chathu sashti kala mayi
Maha Chathusashti kodi yogini gana sevitha
Manu Vidya Chandra Vidya Chandra mandala Madhyaga
Charu Roopa Charu Hasa Charu Chandra Kaladhara
Charachara Jagannatha Chakra Raja Nikethana

Parvathi Padma nayana Padma raga samaprabha
Pancha prethasana seena Pancha brahma swaroopini
Chinmayi Paramananda Vignana Gana Roopini
Dhyana Dhyathru dhyeya roopa Dharmadhrama vivarjitha
Viswa roopa Jagarini Swapanthi Thaijasathmika

Suptha Prangnathmika Thurya Sarvavastha vivarjitha
Srishti karthri Brahma roopa Gopthri Govinda roopini
Samharini Rudhra roopa Thirodhana kari Eeswari
Sadashivaa Anugrahada Pancha krithya parayana
Bhanu mandala madhyastha Bhairavi Bhaga malini
Padmasana Bhagavathi Padmanabha sahodari
Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavali
Sahasra seersha vadana Saharakshi Sahasra path

Aabrahma keeda janani Varnashrama vidhayini
Nijangna roopa nigama Punyapunya phala pradha
Sruthi seemantha kula sindhoori kritha padabjha dhooliga
Sakalagama sandoha shukthi samputa maukthika
Purashartha pradha Poorna Bhogini Bhuvaneshwari
Ambika Anadhi nidhana Hari brahmendra sevitha

Naarayani Naada roopa Nama roopa vivarjitha
Hrim kari Harimathi Hrudya Heyopadeya varjitha
Raja rajarchitha Rakhini Ramya Rajeeva lochana
Ranjani Ramani Rasya Ranath kinkini mekhala
Ramaa Raakendu vadana Rathi roopa Rathi priya

Rakshaa kari Rakshasagni Raamaa Ramana lampata
Kaamya Kamakala roopa Kadambha kusuma priya
Kalyani Jagathi kandha Karuna rasa sagara
Kalavathi Kalaalapa Kaantha Kadambari priya
Varadha Vama nayana Vaaruni madha vihwala
Viswadhika Veda vedya Vindhyachala nivasini
Vidhatri Veda janani Vishnu maya Vilasini

Kshetra swaroopa Kshetresi Kshethra kshethragna palini
Kshaya vridhi nirmuktha Kshetra pala samarchitha
Vijaya Vimala Vandhya Vandharu jana vatsala
Vaag vadhini Vama kesi Vahni mandala vaasini
Bhakthi mat kalpa lathika Pasu pasa vimochani

Samhrutha sesha pashanda Sadachara pravarthika
Thapatryagni santhaptha samahladahna chandrika
Tharuni Thapasa aradhya Thanu Madhya Thamopaha
Chithi Thatpada lakshyartha Chidekara swaroopini
Swathmananda lavi bhootha brahmadyanantha santhathi

Paraa Prathyak chidi roopa Pasyanthi Para devatha
Madhyama Vaikhari roopa Bhaktha manasa hamsikha
Kameshwara prana nadi Kruthagna Kama poojitha
Srungara rasa sampoorna Jayaa Jalandhara sthitha
Odyana peeda nilaya Bindu mandala vaasini
Raho yoga kramaradhya Rahas tarpana tarpitha

Sadya prasadini Viswa sakshini Sakshi varjitha
Shadanga devatha yuktha Shadgunya paripooritha
Nithya klinna Nirupama Nirvanasukha dayini
Nithya Shodasika Roopa Sri Kandartha Sareerini
Prabhavathi Prabha roopa Prasiddha Parameshwari
Moola prakrithi Avyaktha Vyktha Avyaktha swaroopini
Vyapini Vividhakara Vidhya avidhya swaroopini
Maha kamesha nayana kumudahladha kaumudhi
Bhaktha hardha thamo bedha bhanu mat bhanu santhathi

Shivadhoothi Shivaradhya Shiva moorthi Shivangari
Shiva priya Shivapara Shishteshta Shishta poojitha
Aprameya Swaprakasha Mano vachama gochara
Chitsakthi Chethana roopa Jada shakthi Jadathmikha
Gayathri Vyahruthi Sandhya Dwija brinda nishewitha

Tatwasana Tat Twam Ayee Pancha kosandara sthitha
Nissema mahima Nithya youawana Madha shalini
Madha goornitha rakthakshi Madha patala khandaboo

Chandana drava dhigdhangi Champeya kusuma priya
Kusala Komalakara Kuru kulla Kuleshwari
Kula kundalaya Kaula marga that para sevitha
Kumara gana nadambha
Thushti Pushti Mathi Dhrithi
Santhi Swasthimathi Kanthi Nandhini Vigna nasini

Tejowathi Trinayana Lolakshi-Kamaroopini
Malini Hamsini Matha Malayachala vasini
Sumukhi Nalini Subru Shobhana Sura Nayika
Kala kanti Kanthi mathi Kshobhini Sukshma Roopini

Vajreshwari Vamadevi Vayovastha vivarjitha
Sidheswari Sidha vidya Sidha matha Yasawini
Vishudhichakra Nilaya Aarakthavarni Trilochana
Khadwangadhi prakarana Vadanaika samavidha
Payasanna priya Twakstha Pasu loka Bhayamkari
Amruthathi maha sakthi samvrutha Dakineeswari

Anahathabja nilaya Syamabha Vadanadwaya
Dhamshtrojwala Aksha maladhi dhara Rudhira samsthida
Kala rathryadhi Shakthi youga vrudha Sniggdowdhana priya

Maha veerendra varadha Rakinyambha swaroopini
Mani poorabja nilaya Vadana thraya samyudha
Vajradhikayudhopetha Damaryadhibhi ravrutha
Raktha varna Mamsa nishta Gudanna preetha manasa

Samastha bhaktha sukhadha Lakinyambha swaroopini
Swadhishtanambujagatha Chathur vakthra manohara
Sulayudha sampanna Peetha varna Adhi garvitha

Medho nishta Madhu preetha Bhandinyadhi samanvidha
Dhadyanna saktha hridhaya Kakini roopa dharini
Mooladrambujarooda Pancha vakthra Sthithi samsthitha
Ankusathi praharana Varadadhi nishevitha
Mudgou danasaktha chittha Sakinyambha swaroopini

Agna chakrabja nilaya Shukla varna Shadanana
Majja samstha Hamsavathi mukhya shakthi samanvitha
Hardrannaika rasika Hakini roopa dharini
Sahasra dhala padhmastha Sarva varnopi shobitha
Sarvayudha dhara Shukla samsthitha Sarvathomukhi
Sarvou dhana preetha chittha Yakinyambha swaroopini

Swaha Swadha Amathi Medha Sruthi Smrithi Anuthama
Punya keerthi Punya labhya Punya sravana keerthana
Pulomajarchidha Bandha mochini Barbharalaka

Vimarsa roopini Vidhya Viyadhadhi jagat prasu
Sarva vyadhi prasamani Sarva mrutyu nivarini
Agraganya Achintya roopa Kali kalmasha nasini
Kathyayini Kala hanthri Kamalaksha nishevitha
Thamboola pooritha mukhi Dhadimi kusuma prabha

Mrgakshi Mohini Mukhya Mridani Mithra roopini
Nithya Truptha Bhaktha Nidhi Niyanthri Nikhileswari
Maitryadhi vasana Labhya Maha pralaya sakshini
Para Shakthi Para Nishta Prgnana Gana Roopini

Madhvi pana lasaa Matha Mathruka Varna roopini
Maha Kailasa nilaya Mrinala mrudhu dhorllatha
Mahaneeya Dhaya moorthi Maha samrajya shalini
Atma vidhya Maha Vidhya Srividhya Kama sevitha
Sri Shodasakshari vidhya Trikoota Kama Kotika

Kataksha kimkari bhootha kamala koti sevitha
Shira sthitha Chandra nibha Bhalastha Indra Dhanu Prabha
Hridayastha Ravi pragya Tri konanthara deepika
Dakshayani Dhithya hanthri Daksha yagna vinasini
Dharandholitha deergakshi Dharahasojwalanmukhi
Guru Moorthi Guna nidhi Gomatha Guhajanma bhoo

Deveshi Dhanda neethistha Dhaharakasa roopini
Prathi panmukhya rakantha thidhi mandala poojitha
Kalathmika Kala nadha Kavya labha vimodhini
Sachamara Rama vani Savya dhakshina sevitha Adishakthi
Ameya Atma Parama Pavana krithi
Aneka koti Bramanda janani Divya Vigraha
Klim karee Kevalaa Guhya Kaivalya Padha dhayini
Tripura Trijagat vandhya Trimurthi Tri daseswari

Tryakshya Divya Gandhadya Sindhura thila kanchidha
Uma Sailendra Thanaya Gowri Gandharwa Sevitha
Viswa Grabha Swarna Garbha Avaradha Vagadeeswaree
Dhyanagamya Aparichedya Gnadha Gnana Vigraha
Sarva Vedhantha Samvedya Satyananda Swaroopini
Lopa mudrarchitha Leela kluptha brahmanda mandala
Adurshya Drusya rahitha Vignathree Vedhya varjitha

Yogini Yogadha Yogya Yogananda Yugandhara
Iccha shakthi-Gnana shakthi-Kriya Shakthi Swaroopini
Sarvaadhara Suprathishta Sada Sadroopa Dharini
Ashta moorthy Aja jethree Loka yathra vidahyini
Ekakini Bhooma roopa Nirdwaitha Dwaitha varjitha
Annadha Vasudha Vriddha Brhmatmykya Swaroopini

Brihathi Brahmani Brahmi Brahmananda Bali priya
Bhasha roopa Brihat sena Bhavabhava vivarjitha
Sukharadhya Shubhakaree Shobhana sulabha gathi
Raja Rajeswari Rajya Dhayini Rajya vallabha
Rajat krupa Raja peetha nivesitha nijasritha
Rajya lakshmi Kosa natha Chathuranga baleswai

Samrajya Dhayini Sathya Sandha Sagara Mekhala
Deekshitha Dhaitya Shamani Sarva loka vasam kari
Sarvartha Dhatri Savithri Sachidananda Roopini
Desa kala parischinna Sarvaga Sarva mohini

Saraswathi Sasthra mayi Guhamba Guhya roopini
Sarvo padhi vinirmuktha Sada Shiva pathi vritha
Sampradhayeshwari Sadhu Ee Guru mandala roopini
Kulotheerna Bhagaradhya Maya Madhumathi Mahee
Ganamba Guhyakaradhya Komalangi Guru Priya
Swathanthra Sarwa thanthresi Dakshina Moorthi Roopini

Sanakadhi Samaradhya Siva Gnana Pradhayini
Chid kala Ananda Kalika Prema roopa Priyamkaree
Nama parayana preetha Nandhi Vidhya Nateshwaree
Mithya Jagat athishtana Mukthida Mukthi roopini
Lasya priya Laya karee Lajja Rambha adhi vandhitha
Bhava dhava sudha vrishti Paparanya dhavanala
Daurbhagya thoolavathoola Jaradwanthara viprabha
Bhagyabdhi chandrika Bhaktha Chitta Keki Ganagana

Roga parvatha Dhambola Mrutyu Dharu Kudarika
Maheswaree Maha kali Maha grasa Mahasana
Aparna Chandika Chanda mundasura nishoodhini
Ksharaksharathmika Sarva lokesi Viswa Dharini
Thrivarga Dhathri Subhaga Thryambhaga Trigunathmika
Swargapavargadha Shuddha Japapushpa nibhakrithi
Ojovathi Dhyuthidhara Yagna roopa Priyavrudha
Dhuraradhya Dhuradharsha Patali kusuma priya
Mahathi Meru nilaya Mandhara kusuma priya

Veeraradhya Virad Roopa Viraja Viswathomukhi
Prathyg roopa Parakasa Pranadha Prana roopini
Marthanda Bhairavaradhya Manthrini nyashtha rajyadhoo
Tripuresi Jayatsena Nistrai gunya Parapara
Satya gnananda roopa Samarasya parayana
Kapardhini Kalamala Kamadhukh Kama roopini
Kala nidhi Kavya kala Rasagna Rasa sevadhi

Pushta Purathana Poojya Pushkara Pushkarekshana
Paramjyothi Param dhama Paramanu Parath para
Pasa Hastha Pasa Hanthri Para manthra Vibhedini
Moortha Amoortha Anithya thriptha Muni manasa hamsika
Satya vritha Sathya roopa Sarvantharyamini Sathee
Brahmani Brahmaa Janani Bahu roopa Budharchitha
Prasavithri Prachanda Aagna Prathishta Prakata Krithi
Praneshwari Prana Dhatri Panchast Peeta Roopini
Vishungala Vivikthastha Veera matha Viyat prasoo

Mukundaa Mukthi Nilaya Moola Vigraha Roopini
Bavagna Bhava rokagni Bhava Chakra Pravarthani
Chanda sara Sasthra sara Manthra sara Thalodharee
Udara keerthi Uddhhama vaibhava Varna roopini
Janma mrutyu jara thaptha Jana Vishranthi dhayini
Sarvopanisha dhudh gushta Shantyathheetha kalathmika

Gambheera Gagananthastha Garvitha Gana lolupa
Kalpana rahitha Kashta Akantha Kanthatha vigraha
Karya karana nirmuktha Kama keli tharangitha
Kanath kanaka thadanga Leela vigraha dharini
Ajha Kshaya nirmuktha Gubdha Ksipra prasadhini
Anthar mukha samaradhya Bahir mukha sudurlabha

Thrayee Trivarga nilaya Thristha Tripura malini
Niramaya Niralamba Swatma rama Sudha sruthi
Samsara panga nirmagna samuddharana panditha
Yagna priya Yagna karthree Yajamana swaroopini
Dharma dhara Dhanadyaksha Dhanadhanya vivardhani

Vipra priya Vipra roopa Viswa brhamana karini
Viswa grasa Vidhrumabha Vaishnavi Vishnu roopini
Ayoni Yoni nilaya Kootastha Kula roopini
Veera goshti priya Veera Naish karmya Nadha roopini
Vignana kalana Kalya Vidhagdha Baindavasana
Tathwadhika Tatwa mayee Tatwa Martha Swaroopini

Sama gana priya Soumya Sada Shiva kutumbini
Savyapa savya margastha Sarva apadvi nivarini
Swastha Swabhava madura Dheera Dheera samarchida
Chaithnyarkya samaradhya Chaitanya kusuma priya
Saddothitha Sadha thushta Tharunadithya patala
Dakshina Daksinaradhya Dharasmera mukhambuja

Kaulini kevala Anargya kaivalya pada dhayini
Stotra priya Sthuthi mathi Sthuthi samsthutha vaibhava
Manaswaini Manavathi Mahesi Mangala kruthi
Viswa Matha Jagat Dhathri Visalakshi Viragini
Pragalbha Paramodhara Paramodha Manomayi
Vyoma kesi Vimanastha Vajrini Vamakeshwaree

Pancha yagna priya Pancha pretha manchadhi sayini
Panchami Pancha bhoothesi Pancha sankhyopacharini
Saswathi Saswathaiswarya Sarmadha Sambhu mohini
Dhara Dharasutha Dhanya Dharmini Dharma vardhini
Loka theetha Guna theetha Sarvatheetha Samathmika
Bhandhooka kusuma prakhya Bala Leela Vinodhini
Sumangali Sukha kari Suveshadya Suvasini
Suvasinyarchana preetha AAshobhana Shuddha manasa

Bindhu tharpana santhushta Poorvaja Tripurambika
Dasa mudhra samaradhya Thrpura sree vasankari
Gnana mudhra Gnana gamya Gnana gneya swaroopini
Yoni mudhra Trikhandesi Triguna AmbaTrikonaga
Anaga Adbutha charithra Vanchithartha pradayini
Abhyasathisaya gnatha Shaddwatheetha roopini

Avyaja karuna moorhy Agnana dwantha deepika
Abala gopa vidhitha Sarvan Ullangya Sasana
Sri Chakra raja nilaya Sri Math Thripura Sundari
Sri Shivaa Shiva Shakthaikya Roopini Lalithambika
Evam Srilalita devya Namnam Sahasrakam Jaguh

Comments

 1. Hi do you also have the phalasruthi of lalitha sahasranamam?have tried searching the phalasruthi but there isn't any.Please upload the text if you have it.Thanks.

  ReplyDelete
 2. Sure Friend,

  I'll be posting the Lalita Sahasranamam Phalasruthi soon. I've the text but I'm searching for the video of it.

  Thanks,

  ReplyDelete
 3. This is great. I liked the slokam transcribed on the screen for easy reading. It will be great help to anyone trying to learn it

  Thanks again

  ReplyDelete
 4. Please check the below link for Lalita Sasasranamam Phalasruthi

  http://msabhiblog.blogspot.com/2008/10/lalitha-sahasranamam-phala-sruthi.html

  Hope you will like this :)

  Thanks,

  ReplyDelete
 5. thank you ...for creating such a good blog with the various shlokas and mantras ..could anyone suggest
  mp3 download links for the mantras,shlokas.

  ReplyDelete
 6. Thank you for creating such a great blog. Do you have these lyrics in malayalam. Do u also have the lyrics for lakshmi sahasranamam. This is the video http://ishare.rediff.com/filemusic-Lakshmi%20Sahasranamam-id-10012716.php
  Thanks
  Sandhya

  ReplyDelete
 7. Glad to hear you liked the blog, Sandhya. :) I've a small Malayalam book with Lalitha Sahasranamam Stotra. I'll scan it and upload to the site soon.

  Regards,

  Abhilash MS

  ReplyDelete
 8. Hello,

  Does anyone know where I can download 1000 names of the Lalita Sahasranamam (Divine mother) as an MP3?

  Thanks,

  Sanjay

  ReplyDelete
 9. Hi Can you please post Mahakali strotram here.

  I will thanksful to you

  ReplyDelete
 10. Sanjay,

  You can download Lalitha Sahasranamam MP3 here

  http://msabhiblog.blogspot.com/2008/11/download-lalitha-sahasranamam-stotram.html

  Thanks,

  ReplyDelete
 11. Om Namah Shivaya...

  Great website! I've been chanting the Sahashranama for years, and now it's nice to have a "new" version to chant with.

  I'm looking for information on Chandra Vidya worship, which is, I understand, one of the branches of Sri Vidya Worship. Can you enlighten me?

  Thanks again,
  Sahadev

  ReplyDelete
 12. I would like to download the Lalitha Sahashranma in my computer and would like to play this everyday how to go about it.

  ReplyDelete
 13. when do you think this will be done today or tommorrow pl. give me reply today

  prabha

  ReplyDelete
 14. Hi Prabha,

  You can find the Lalitha Sahasranamam MP3 download link here. This is the Free Devotional Songs Download section.

  http://msabhiblog.blogspot.com/search/label/Free%20Downloads

  Thanks,

  ReplyDelete
 15. Namaste! What a wonderful site! Now that I have downloaded the extremely beautiful recording of Lalite Sahasranamam (and it was much better than the one I recently ordered online!!), I'm wondering if anyone knows if this can be transferred to an ipod? I just recently purchased mine, and have been successful buying chants, etc. at itunes, but wasn't able to get this mp3 download to sync with my device. Has anyone successfully done this? I would love to have it to listen to this beautiful scripture as I travel.
  Thank you,
  lakshmi's girl

  ReplyDelete
 16. Namaste Lakshmi's Girl,

  I'm very happy to hear you liked the Lalitha Sahasranamam chanting downloaded from the Hindu Devotional Blog.

  Regarding How to transfer mp3 files to iPod. Please try this (though I'm not sure whether it works well)

  Create a new playlist in iTunes then open Windows Explorer or any other file management program and then drag the mp3s songs into the empty playlist. A new copy of the mp3 songs will be added to iTunes library.

  Thanks,

  ReplyDelete
 17. Hi Abhilash, u r doing a gr8 job..... i saw in reply 2 Sandhya's request, u mentioned u will upload the malayalam lyrics of the sahasra naamam. I couldnt find it, can u plz tell me how to get it and where to get it.... thanks a lot.
  -Pooja

  ReplyDelete
 18. Dear ablilash ....
  Wonderfull work abilash ...i use this blog like anything ....Hats off...you are in my prayers ....
  keep doing your good work like this ....
  God bless you ...Regards ...
  Ramesh

  ReplyDelete
 19. Dear Ramesh..so happy to hear you liked the blog. Keep in touch.

  @ Pooja - Yeah Pooja, I tried to scan the book in which I'm having the Lalitha Sahasranamam Malayalam Version. However, it was an old book and hence the scanned image was not a good one. I'll try to get one soon and upload the same.

  Sorry for the delay

  ReplyDelete
 20. hi, does any one have lalitha sahasranamam in hindi . if any one has it please post it .

  ReplyDelete
 21. Thanks a lot for this nice service. I tried many sites to download Lalitha Sahasranamam. But nothing worked.Finally I downloaded from your Hindu Devotional Blog. Pls keep doing...

  ReplyDelete
 22. Hi Could u pls provide a link for lakshmi sahasranamam lyrics in sanskrit

  ReplyDelete
 23. hi

  i like every bit of this site..can u help me... i am a gujarathi married to telugu.. my family is very orthodox n does lots of poojas.. even i am interested but the problem is v hv all books in telugu n i cant read it. can u gv me pooja vidhanam translated in english.. like wht mantras to be startedwithn while burning deepam etc..i hope u understood wht i need..\

  thanks n regards

  krnind

  ReplyDelete
 24. Thanks Lavanya, for your feedback...happy to hear you liked this Hindu devotional website. God Bless :)

  To Anonymous user - Currently I dont have lyrics of lakshmi sahasranamam in Sanskrit. I'll surely post it if I get the same.

  To Krnind - Can you please have a look at the below link, it contains details of Daily Prayers a Hindu needs to be chanted from early morning.

  http://www.hindudevotionalblog.com/search/label/Daily%20Prayers

  Let me know if you were searching for this or not.

  Thank You,

  ReplyDelete
 25. I am looking for Bhuvneshwarivashya mantra. If some one can help me.

  ReplyDelete
 26. Dear Abhilashgaru:
  Thank you so much for the english lyrics. My sister is having a get together this evening to recite Lalitha sahasranamams. Devotees/Guests are of varied backgrounds. My task was to find these lyrics. Yours was the first site that I came across in google and thank you and the almighty Jaganmata for making it easy for me. Thank you again for the good work.
  Rohini

  ReplyDelete
 27. thank you for the bolg.I couldn't get a print out.of this is there any problem,if so please fix it.
  sandhya

  ReplyDelete
 28. I have downloaded many mantras and stotras and listening to them. Thank you for your kind work.

  Please add Sree Bhadrakali Sahasranama sthothram, if possible.

  Thank you again, and may god bless you.

  ReplyDelete
 29. Dear Abhilash,

  I have downloaded several mantras and Sthothrams from this site.

  Thank you for doing all these works. May God almighty bless you.

  Please add Shree Bhadrakali Sahasranama Sthothram, if possible.

  Are you a Malayalee? If so where in Kerala?

  Thanks again Abhilash.
  Warm regards,
  Santhosh

  ReplyDelete
 30. Sri Abhilash Garu, My humble Paadabhivandanam to you!Whoever you are, surely are Maha Bhaktivara. Apart from having my Soul and heartful of the JaganMata's devotion, I feel extremely honoured to communicate with Bhakthagragana such as yourself. Me and my family pay our deep respect and pranamam to Sree Yourself.
  VENUGOPAL SHARMA.

  ReplyDelete
 31. Excellent. very clear and correct pronunciation. Speed is very good and comfortable. Thanks so much for this. Devi's blessings must certainly be with you all.

  I wish the PHALASHRUTHI had followed the above rendition and that I did not have to go elsewhere to look for it.

  Thanks again and may God bless you all.

  Krishnan

  ReplyDelete
 32. Sri Abhilash garu,

  This being Devi Navarathri season, I would like to download "Sri Lalitha Sahasranamam" and recite during this festive season, but since morning I have been moving in circles and uanble to download the same. Will any one please suggest/help in downloading the same.

  Bhavadeeyudu,

  Venkata Sai Durga Prasad Evani

  send a message to my email address:
  evanyvsdp@yahoo.co.in

  obligingly yours.

  ReplyDelete
 33. Dear Durga Prasad Ji,

  Thanks for your feedbacks and comments regarding the Hindudevotionalblog.com.

  You can download Sri Lalitha Sahasranamam MP3 free from the link below.

  http://www.hindudevotionalblog.com/2008/11/download-lalitha-sahasranamam-stotram.html

  And of course, it is very important to recite Lalita Sahasranamam Stotra on this auspicious occasion of Navratri Festival.

  May God Bless All,

  Kind Regards,

  Abhilash MS

  ReplyDelete
 34. i want the text of shri bhadrakalisahshranaam or the source thereof{book}

  ReplyDelete
 35. Vishu,

  thank you very much for english lyrics of lalitha sahastranamam available to us.

  ReplyDelete
 36. Thanks for this great blog!

  Go you have teh text to the Tulasi Sahasranamam?

  Thanks
  Aditya

  ReplyDelete
 37. Hi,

  Thank you so much for this blog. I've been trying so hard to find things which I wanted. But, I found the text,video and also audio in one place. Once again thank you so much for all your help. I truly appreciate it.

  ReplyDelete
 38. Hi,

  I asked for the Ms Rama Rao's telugu version of sundarakanda. Lyrics and the mp3. But forgot to give you my email id. Would really appreciate if the same can be found for me and emailed to me at danupamaster@gmail.com. Thanks a lot for your help.

  Anupama.

  ReplyDelete
 39. lalitasahasranamam was really a awesome stotram thank u so much ...Nagaraj Gargya :)

  ReplyDelete
 40. Hi,
  Superb Blog, really good. i love this site....... thank you keep rocking......

  ReplyDelete
 41. Hi,

  Im very happy and grateful for this upload, Im a bit confused with Nyasah part since I found another one which has different meters please kindly help me to verify whats the difference? and will it give varied benefits to the chanter?
  Here's the Nyasah:
  Õm asya śrí divya Lalithā sahasranāma stôtramā lā mahāmantrasya

  Vasinyādi vāgdevatā ŗşibhyô namah: şirasi anuştuō chandasé namah: mukhé Śri Lalitā mahātripurasundarí devatāyai namah:

  Hrdayé aim bíjam, klím Śaktih, suh kílaham, Śrí Lalitā mahātripurasundarí prasāda siddhyarthé jape viniyōgah:  Aim anguşthābhyām namah:

  Klím tarjaníbhyām namah:

  Sauh: madhyamābhyam namah:

  Aim anāmilābhyām namah:

  klím kanişthikabhyām namah:

  Sauh: karatala kara pŗşthābhyām namah:  Aim hŗdayāya namah:

  Klím Śirasé svāhā

  Sauh Śikhāyai vasat

  Aim kavachāyahum

  Klím nétratrayāya vausat

  Sauh astrāya phat

  Bhūhbhuvahsuvah ôm iti digbandhah:


  Sorry for the long post but I need to clarify.

  Goverthana

  ReplyDelete
 42. Hello...This is a wonderful site. Thank you very much for your posts. I am looking for the meaning of Lalitha Sahasranamam in Tamil. Would you know where I can get it?

  You may reply to arsrini@yahoo.com

  Srinivasan

  ReplyDelete
 43. Can someone help us to tell how do iu undertake the vratham of Sr lalithambika - if im not wrong we should recite the sreelalitha Sahasranamam but what are the rituals to follow and for how many days etc? Me and my sister in law would want to do this vratha

  ReplyDelete
 44. I need bhadrakali sahasranamam plz help
  sreemill2004@gmail.com

  ReplyDelete
 45. This is beautiful. Thank you.

  ReplyDelete
 46. Daily, My Mother use to recite this Stotram.. She has this Stotram book in both Malayalam & Tamil.

  ReplyDelete
 47. Unable to download the mp3 audio! Can you please send me the link?

  ReplyDelete
 48. Lalitha Sahasranamam MP3 can be found in this page
  http://www.hindudevotionalblog.com/2008/11/download-lalitha-sahasranamam-stotram.html

  ReplyDelete
 49. Namaste! This is just an amazing blog.. I forgot my lalita sahasranamam book at home n just started searching for lyrics on my phone..n dis blog s really amazing..I felt really happy reading dis today..
  Thanku so much for such a nice blog..
  Sandhya

  ReplyDelete
 50. Absolutely an awesome post! Full and complete including phala shruti with mp3 downloads.
  Thanks for sharing. I would like to give a small suggestion. Lalitha sahasranamavali with the meanings of the names would be much more perfect and informative. May be in your next post.

  ReplyDelete
 51. Thank you ,it's so useful

  ReplyDelete
 52. Thank you so much..found so useful to read.

  ReplyDelete

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *