ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം Lalita Sahasranamam Stotram Malayalam Lyrics

Lalita Sahasranamam Stotram lyrics in Malayalam language. ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ലളിത സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ലളിത ദേവിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ദേവി ശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ്. വളരെ ശക്തിയേറിയ ഈ സ്തോത്രം ദുര്‍ഗ, കാളി, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി, ഭഗവതി തുടങ്ങിയ ദേവതകളുടെ ഉപാസനക്കും പറ്റിയതാണ്. ഈ സ്തോത്രം പഞ്ച കൃത്യം ആണ്. അവ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, തിരോധാനം, അനുഗ്രഹം എന്നിവയാണ്. 

ലളിത സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ദിവസവും ജപിക്കുന്നത്‌ നല്ലതാകുന്നു. ഇതു പതിവായി ജപിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും നീങ്ങി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച നാളുകളില്‍ ജപിക്കുന്നത്‌ കൂടുതല്‍ നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമാവലി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം

ന്യാസഃ

അസ്യ ശ്രീലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാ മന്ത്രസ്യ 

വശിന്യാദിവാഗ്ദേവതാ ഋഷയഃ 

അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ 

ശ്രീലളിതാപരമേശ്വരീ ദേവതാ 

ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടേതി ബീജം 

മധ്യകൂടേതി ശക്തിഃ 

ശക്തികൂടേതി കീലകം 

ശ്രീലളിതാമഹാത്രിപുരസുന്ദരീ-പ്രസാദസിദ്ധിദ്വാരാ

ചിന്തിതഫലാവാപ്ത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ 

ധ്യാനം

സിന്ദുരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിണയനാം മാണിക്യമൗലിസ്‌ഫുരത്‌-

താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീ- മാപീനവക്ഷോരുഹാം

പാണിഭ്യാമളിപൂര്‍ണ്ണരത്നചഷകം രക്തോത്‌പലം ബിഭ്രതീം

സൗമ്യാം രത്നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്‌ പരാമംബികാം. 1


അരുണാം കരുണാ തരംഗിതാക്ഷീം

ധൃത പാശാങ്കുശ പുഷ്പ ബാണചാപാം |

അണിമാദിഭി രാവൃതാം മയൂഖൈ-

രഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീം ||


ധ്യായേത്‌ പദ്‌മാസനസ്‌ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം

ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത്‌-ഹേമപദ്‌മാം വരാംഗീം

സര്‍വ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം

ശീവിദ്യാം ശാന്തമുര്‍ത്തിം സകലസുരനുതാം സര്‍വ്വസമ്പദ്‌പ്രദാത്രീം 2


സകുങ്കുമ വിലേപനാമലികചുംബി കസ്തൂരികാം

സമന്ദ ഹസിതേക്ഷണാം സശര ചാപ പാശാങ്കുശാം |

അശേഷജന മോഹിനീം അരുണ മാല്യ ഭൂഷാംബരാം

ജപാകുസുമ ഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേ ദംബികാം ||

Lalita Sahasranamam Stotram Malayalam Language

സ്തോത്രം


ഓം ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത്‌ സിംഹാസനേശ്വരീ

ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭുതാ ദേവകാര്യസമുദ്യതാ 1


ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭാ ചതുർബാഹുസമന്വിതാ

രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യാ ക്രോധാകാരാംകുശോജ്വലാ 2


മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാത്രസായകാ

നിജാരുണപ്രഭാപുരമജ്ജദ്‌ ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ 3


ചംപകാശോകപുന്നാഗസൗഗന്ധികലസത്‌കചാ

കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്‌കോടീരമണ്ഡിതാ 4


അഷ്‌ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദളികസ്ഥലശോഭിതാ

മുഖചന്ദ്രകളംകാഭമൃഗനാഭിവിശേഷികാ 5


വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികാ

വക്ത്രലക്ഷ്മീപരിവാഹചലന്മീനാഭലോചനാ 6


നവചംപകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതാ

താരാകാന്തിതിരസ്‌കാരിനാസാഭരണഭാസുരാ 7


കദംബമഞ്ജരീക്ലിപ്ത കർണ്ണപൂരമനോഹരാ

താടങ്കയുഗളീഭുതതപനോഡുപമണ്ഡലാ 8


പദ്‌മരാഗശിലാദർശപരിഭാവികപോലഭുഃ

നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദാ 9


ശുദ്ധവിദ്യാംകുരാകാരദ്വിജപങ്‌ക്തിദ്വയോജ്വലാ

കർപ്പുരവീടികാമോദസമാകർഷദ്ദിഗന്തരാ 10


നിജസല്ലാപമാധുര്യവിനിർഭത്സിതകച്ഛപീ

മന്ദസ്മിതപ്രഭാപുരമജ്ജത്‌ കാമേശമാനസാ 11


അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതാ

കാമേശബദ്ധമാംഗല്യ സുത്രശോഭിതകന്ധരാ 12


കനകാംഗദകേയുരകമനീയഭുജാന്വിതാ

രത്നഗ്രൈവേയചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതാ 13


കാമേശ്വരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തനീ

നാഭ്യാലവാലരോമാളിലതാഫലകുചദ്വയീ 14


ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമാ

സ്തനഭാരദളന്മധ്യപട്ടബന്ധവലിത്രയാ 15


അരുണാരുണകൗസുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്‌കടീതടീ

രത്നകിംകിണികാരമ്യരശനാദാമഭുഷിതാ 16


കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യമാർദ്ദവോരുദ്വയാന്വിതാ

മാണിക്യമകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതാ 17


ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതുണാഭജംഘികാ

ഗൂഢഗുൽഫാ കൂർമ്മപൃഷ്‌ഠജയിഷ്‌ണുപ്രപദാന്വിതാ 18


നഖദീധിതിസംച്ഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണാ

പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹാ 19


ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീരമണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജാ

മരാളീമന്ദഗമനാ മഹാലാവണ്യശേവധിഃ 20


സർവ്വാരുണാഽനവദ്യാംഗീ സർവ്വാഭരണഭുഷിതാ

ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ ശിവാ സ്വാധീനവല്ലഭാ 21


സുമേരുമദ്ധ്യശൃംഗസ്ഥാ ശ്രീമന്നഗരനായികാ

ചിന്താമണിഗൃഹാന്തഃസ്ഥാ പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതാ 22


മഹാപദ്‌മാടവീസംസ്ഥാ കദംബവനവാസിനീ

സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥാ കാമാക്ഷീ കാമദായിനീ 23


ദേവർഷിഗണസംഘാതസ്‌തൂയമാനാത്‌മവൈഭവാ

ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതാ 24


സംപത്‌കരീ സമാരുഢസിന്ധുരവ്രജസേവിതാ

അശ്വാരൂഢാധിഷ്‌ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതാ 25


ചക്രരാജരഥാരൂഢസർവ്വായുധപരിഷ്‌കൃതാ

ഗേയചക്രരഥാരൂഢമന്ത്രിണീപരിസേവിതാ 26


കിരിചക്രരഥാരൂഢദണ്ഡനാഥാപുരസ്‌കൃതാ

ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്തവഹ്നിപ്രാകാരമധ്യഗാ 27


ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹർഷിതാ

നിത്യാ പരാക്രമാടോപനിരീക്ഷണസമുത്‌സുകാ 28


ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനന്ദിതാ

മന്ത്രിണ്യംബാവിരചിതവിഷംഗവധതോഷിതാ29


വിശുക്രപ്രാണഹരണവാരാഹീവീര്യനന്ദിതാ

കാമേശ്വരമുഖാലോകകൽപിതശ്രീഗണേശ്വരാ 30


മഹാഗണേശനിർഭിന്നവിഘ്നയന്ത്രപ്രഹർഷിതാ

ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിർമ്മുക്തശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവർഷിണീ 31


കരാംഗുലിനഖോത്‌പന്നനാരായണദശാകൃതിഃ

മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നിനിർദ്ദഗ്‌ദ്ധാസുരസൈനികാ 32


കാമേശ്വരാസ്ത്രനിർദ്ദഗ്‌ദ്ധസഭണ്ഡാസുരശൂന്യകാ

ബ്രഹ്‌മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദിദേവസംസ്തുതവൈഭവാ 33


ഹരനേത്രാഗ്നിസന്ദഗ്‌ദ്ധകാമസഞ്ജീവനൗഷധിഃ

ശ്രീമദ്‌വാഗ്‌ഭവകൂടൈകസ്വരൂപമുഖപങ്കജാ 34


കണ്ഠാധഃകടിപര്യന്തമധ്യകൂടസ്വരുപിണീ

ശക്തികൂടൈകതാപന്നകട്യധോഭാഗധാരിണീ 35


മൂലമന്ത്രാത്മികാ മൂലകൂടത്രയകളേബരാ

കുളാമൃതൈകരസികാ കുളസംകേതപാലിനീ 36


കുലാംഗനാ കുളാന്തസ്‌ഥാ കൗളിനീ കുളയോഗിനീ

അകുളാ സമയാന്തസ്‌ഥാ സമയാചാരതത്‌പരാ 37


മൂലാധാരൈകനിലയാ ബ്രഹ്‌മഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ

മണിപൂരാന്തരുദിതാ വിഷ്‌ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ 38


ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്‌ഥാ രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ

സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ സുധാസാരാഭിവർഷിണീ 39


തടില്ലതാസമരുചിഃ ഷട്ചക്രോപരിസംസ്‌ഥിതാ

മഹാസക്തിഃ കുണ്ഡലിനീ ബിസതന്തുതനീയസീ 40


ഭവാനീ ഭാവനാഗമ്യാ ഭവാരണ്യകുഠാരികാ

ഭദ്രപ്രിയാ ഭദ്രമൂർത്തിർ ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിനീ 41


ഭക്തിപ്രിയാ ഭക്തിഗമ്യാ ഭക്തിവശ്യാ ഭയാപഹാ

ശാംഭവീ ശാരദാരാധ്യാ ശർവ്വാണീ ശർമ്മദായിനീ 42


ശാംകരീ ശ്രീകരീ സാധ്വീ ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ

ശാതോദരീ ശാന്തിമതീ നിരാധാരാ നിരഞ്ജനാ 43


നിർല്ലേപാ നിർമ്മലാ നിത്യാ നിരാകാരാ നിരാകുലാ

നിർഗുണാ നിഷ്‌കളാ ശാന്താ നിഷ്‌കാമാ നിരുപപ്ലവാ44


നിത്യമുക്താ നിർവ്വികാരാ നിഷ്‌പ്രപഞ്ചാ നിരാശ്രയാ

നിത്യശുദ്ധാ നിത്യബുദ്ധാ നിരവദ്യാ നിരന്തരാ 45


നിഷ്‌കാരണാ നിഷ്‌കളങ്കാ നിരുപാധിർന്നിരീശ്വരാ

നീരാഗാ രാഗമഥനാ നിർമ്മദാ മദനാശിനീ 46


നിശ്ചിന്താ നിരഹങ്കാരാ നിർമ്മോഹാ മോഹനാശിനീ

നിർമ്മമാ മമതാഹന്ത്രീ നിഷ്‌പാപാ പാപനാശിനീ 47


നിഷ്‌ക്രോധാ ക്രോധശമനീ നിർല്ലോഭാ ലോഭനാശിനീ

നിസ്സംശയാ സംശയഘ്നീ നിർഭവാ ഭവനാശിനീ 48


നിർവികൽപാ നിരാബാധാ നിർഭേദാ ഭേദനാശിനീ

നിർന്നാശാ മൃത്യുമഥനീ നിഷ്‌ക്രിയാ നിഷ്പരിഗ്രഹാ 49


നിസ്തുലാ നീലചികുരാ നിരപായാ നിരത്യയാ

ദുർല്ലഭാ ദുർഗ്ഗമാ ദുർഗ്ഗാ ദുഃഖഹന്ത്രീ സുഖപ്രദാ 50


ദുഷ്‌ടദൂരാ ദുരാചാരശമനീ ദോഷവർജ്ജിതാ

സർവ്വജ്ഞാ സാന്ദ്രകരുണാ സമാനാധികവർജ്‌ജിതാ 51


സർവ്വശക്തിമയീ സർവ്വമംഗളാ സദ്ഗതിപ്രദാ

സർവ്വേശ്വരീ സർവ്വമയീ സർവ്വമന്ത്രസ്വരൂപിണീ 52


സർവ്വയന്ത്രാത്മികാ സർവ്വതന്ത്രരൂപാ മനോന്മനീ

മാഹേശ്വരീ മഹാദേവീ മഹാലക്ഷ്‌മീമൃഡപ്രിയാ 53


മഹാരൂപാ മഹാപുജ്യാ മഹാപാതകനാശിനീ

മഹാമായാ മഹാസത്ത്വാ മഹാശക്തിർമ്മഹാരതിഃ 54


മഹാഭോഗാ മഹൈശ്വര്യാ മഹാവീര്യാ മഹാബലാ

മഹാബുദ്ധിർമ്മഹാസിദ്ധിർമ്മഹായോഗീശ്വരേശ്വരീ 55


മഹാതന്ത്രാ മഹാമന്ത്രാ മഹായന്ത്രാ മഹാസനാ

മഹായാഗക്രമാരാധ്യാ മഹാഭൈരവപുജിതാ 56


മഹേശ്വരമഹാകൽപമഹാതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ

മഹാകാമേശമഹിഷീ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ 57


ചതുഃഷഷ്‌ട്യുപചാരാഢ്യാ ചതുഃഷഷ്‌ടികലാമയീ

മഹാചതുഃഷഷ്‌ടികോടിയോഗിനീഗണസേവിതാ 58


മനുവിദ്യാ ചന്ദ്രവിദ്യാ ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗാ

ചാരുരൂപാ ചാരുഹാസാ ചാരുചന്ദ്രകലാധരാ 59


ചരാചരജഗന്നാഥാ ചക്രരാജനികേതനാ

പാർവ്വതീ പദ്‌മനയനാ പദ്‌മരാഗസമപ്രഭാ 60


പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനാ പഞ്ചബ്രഹ്‌മസ്വരൂപിണീ

ചിന്മയീ പരമാനന്ദാ വിജ്ഞാനഘനരൂപിണീ 61


ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപാ ധർമ്മാധർമ്മവിവർജ്ജിതാ

വിശ്വരൂപാ ജാഗരിണീ സ്വപന്തീ തൈജസാത്മികാ 62


സുപ്താ പ്രാജ്ഞാത്മികാ തുര്യാ സർവ്വാവസ്ഥാവിവർജ്ജിതാ

സൃഷ്‌ടികർത്രീ ബ്രഹ്‌മരൂപാ ഗോപ്‌ത്രീ ഗോവിന്ദരൂപിണീ 63


സംഹാരിണീ രുദ്രരൂപാ തിരോധാനകരീശ്വരീ

സദാശിവാഽനുഗ്രഹദാ പഞ്ചകൃത്യപരായണാ 64


ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്‌ഥാ ഭൈരവീ ഭഗമാലിനീ

പദ്‌മാസനാ ഭഗവതീ പദ്‌മനാഭസഹോദരീ 65


ഉന്മേഷനിമിഷോത്‌പന്നവിപന്നഭുവനാവലീ

സഹസ്രശീർഷവദനാ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രപാത്‌ 66


ആബ്രഹ്മകീടജനനീ വർണ്ണാശ്രമവിധായിനീ

നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമാ പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദാ 67


ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃതപാദാബ്‌ജധൂളികാ

സകലാഗമസന്ദോഹശുക്തിസംപുടമൗക്തികാ 68


പുരുഷാർഥപ്രദാ പൂർണ്ണാ ഭോഗിനീ ഭുവനേശ്വരീ

അംബികാഽനാദിനിധനാ ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതാ 69


നാരായണീ നാദരൂപാ നാമരൂപവിവർജ്ജിതാ

ഹ്രീംകാരീ ഹ്രീമതി ഹൃദ്യാ ഹേയോപാദേയവർജ്ജിതാ 70


രാജരാജാർച്ചിതാ രാജ്ഞീ രമ്യാ രാജീവലോചനാ

രഞ്ജിനീ രമണീ രസ്യാ രണത്‌കിംകിണിമേഖലാ 71


രമാ രാകേന്ദുവദനാ രതിരൂപാ രതിപ്രിയാ

രക്ഷാകരീ രാക്ഷസഘ്നീ രാമാ രമണലമ്പടാ 72


കാമ്യാ കാമകലാരൂപാ കദംബകുസുമപ്രിയാ

കല്യാണീ ജഗതീകന്ദാ കരുണാരസസാഗരാ 73


കലാവതീ കലാലാപാ കാന്താ കാദംബരീപ്രിയാ

വരദാ വാമനയനാ വാരുണീമദവിഹ്വലാ 74


വിശ്വാധികാ വേദവേദ്യാ വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ

വിധാത്രീ വേദജനനീ വിഷ്‌ണുമായാ വിലാസിനീ 75


ക്ഷേത്രസ്വരൂപാ ക്ഷേത്രേശീ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിനീ

ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിർമുക്താ ക്ഷേത്രപാലസമർച്ചിതാ 76


വിജയാ വിമലാ വന്ദ്യാ വന്ദാരുജനവത്സലാ

വാഗ്വാദിനീ വാമകേശീ വഹ്നിമണ്ഡലവാസിനീ 77


ഭക്തിമത്‌കൽപലതികാ പശുപാശവിമോചിനീ

സംഹൃതാശേഷപാഷണ്ഡാ സദാചാരപ്രവർത്തികാ 78


താപത്രയാഗ്നിസംതപ്തസമാഹ്ലാദനചന്ദ്രികാ

തരുണീ താപസാരാദ്ധ്യാ തനുമധ്യാ തമോഽപഹാ 79


ചിതിസ്തത്‌പദലക്ഷ്യാർത്‌ഥാ ചിദേകരസരൂപിണീ

സ്വാത്‌മാനന്ദലവീഭൂതബ്രഹ്‌മാദ്യാനന്ദസന്തതിഃ 80


പരാ പ്രത്യൿചിതീരൂപാ പശ്യന്തീ പരദേവതാ

മധ്യമാ വൈഖരീരൂപാ ഭക്തമാനസഹംസികാ 81


കാമേശ്വരപ്രാണനാഡീ കൃതജ്ഞാ കാമപൂജിതാ

ശൃംഗാരരസസംപൂർണ്ണാ ജയാ ജാലന്ധരസ്ഥിതാ 82


ഓഡ്യാണപീഠനിലയാ ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിനീ

രഹോയാഗക്രമാരാധ്യാ രഹസ്തർപ്പണതർപ്പിതാ 83


സദ്യഃപ്രസാദിനീ വിശ്വസാക്ഷിണീ സാക്ഷിവർജ്ജിതാ

ഷഡംഗദേവതായുക്താ ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതാ 84


നിത്യക്ലിന്നാ നിരുപമാ നിർവ്വാണസുഖദായിനീ

നിത്യാ ഷോഡശികാരൂപാ ശ്രീകണ്ഠാർദ്ധശരീരിണീ 85


പ്രഭാവതീ പ്രഭാരൂപാ പ്രസിദ്ധാ പരമേശ്വരീ

മൂലപ്രകൃതിരവ്യക്താ വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണീ 86


വ്യാപിനീ വിവിധാകാരാ വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണീ

മഹാകാമേശനയനകുമുദാഹ്ലാദകൗമുദീ 87


ഭക്തഹാർദ്ദതമോഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസന്തതിഃ

ശിവദൂതീ ശിവാരാധ്യാ ശിവമൂർത്തിശ്ശിവംകരീ 88


ശിവപ്രിയാ ശിവപരാ ശിഷ്‌ടേഷ്‌ടാ ശിഷ്‌ടപൂജിതാ

അപ്രമേയാ സ്വപ്രകാശാ മനോവാചാമഗോചരാ 89


ചിച്ഛക്തിശ്ചേതനാരൂപാ ജഡശക്തിർജ്ജഡാത്മികാ

ഗായത്രീ വ്യാഹൃതിസ്സന്ധ്യാ ദ്വിജവൃന്ദനിഷേവിതാ 90


തത്വാസനാ തത്വമയീ പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതാ

നിസ്സീമമഹിമാ നിത്യയൗവനാ മദശാലിനീ 91


മദഘൂർണ്ണിതരക്താക്ഷീ മദപാടലഗണ്ഡഭൂഃ

ചന്ദനദ്രവദിഗ്ദ്ധാംഗീ ചാംപേയകുസുമപ്രിയാ 92


കുശലാ കോമളാകാരാ കുരുകുല്ലാ കുളേശ്വരീ

കുളകുണ്ഡാലയാ കൗളമാർഗ്ഗതത്‌പരസേവിതാ 93


കുമാരഗണനാഥാംബാ തുഷ്‌ടിഃ പുഷ്‌ടിർമ്മതിർധൃതിഃ

ശാന്തിഃ സ്വസ്തിമതീ കാന്തിർന്നന്ദിനീ വിഘ്നനാശിനീ 94


തേജോവതീ ത്രിണയനാ ലോലാക്ഷീ കാമരൂപിണീ

മാലിനീ ഹംസിനീ മാതാ മലയാചലവാസിനീ 95


സുമുഖീ നളിനീ സുഭ്രുഃ ശോഭനാ സുരനായികാ

കാളകണ്ഠീ കാന്തിമതീ ക്ഷോഭിണീ സുക്ഷ്‌മരൂപിണീ 96


വജ്രേശ്വരീ വാമദേവീ വയോവസ്ഥാവിവർജ്ജിതാ

സിദ്ധേശ്വരീ സിദ്ധവിദ്യാ സിദ്ധമാതാ യശസ്വിനീ 97


വിശുദ്ധിചക്രനിലയാ രക്തവർണ്ണാ ത്രിലോചനാ

ഖട്വാംഗാദിപ്രഹരണാ വദനൈകസമന്വിതാ 98


പായസാന്നപ്രിയാ ത്വൿസ്ഥാ പശുലോകഭയംകരീ

അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതാ ഡാകിനീശ്വരീ 99


അനാഹതാബ്ജനിലയാ ശ്യാമാഭാ വദനദ്വയാ

ദംഷ്‌ട്രോജ്വലാക്ഷമാലാദിധരാ രുധിരസംസ്‌ഥിതാ 100


കാളരാത്ര്യാദിശക്ത്യൗഘാവൃതാ സ്നിഗ്ധൗദനപ്രിയാ

മഹാവീരേന്ദ്രവരദാ രാകിണ്യംബാസ്വരൂപിണീ 101


മണിപൂരാബ്ജനിലയാ വദനത്രയസംയുതാ

വജ്രാദികായുധോപേതാ ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതാ 102


രക്തവർണ്ണാ മാംസനിഷ്‌ഠാ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസാ

സമസ്തഭക്തസുഖദാ ലാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ 103


സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗതാ ചതുർവ്വക്ത്രമനോഹരാ

ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നാ പീതവർണ്ണാഽതിഗർവ്വിതാ 104


മേദോനിഷ്‌ഠാ മധുപ്രീതാ ബന്ദിന്യാദിസമന്വിതാ

ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയാ കാകിനീരൂപധാരിണീ 105


മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാ പഞ്ചവക്ത്രാഽസ്ഥിസംസ്ഥിതാ

അംകുശാദിപ്രഹരണാ വരദാദിനിഷേവിതാ 106


മുദ്ഗൗദനാസക്തചിത്താ സാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ

ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലയാ ശുക്ലവർണ്ണാ ഷഡാനനാ 107


മജ്ജാസംസ്‌ഥാ ഹംസവതീ മുഖ്യശക്തിസമന്വിതാ

ഹരിദ്രാന്നൈകരസികാ ഹാകിനീരൂപധാരിണീ 108


സഹസ്രദളപദ്‌മസ്‌ഥാ സർവ്വവർണ്ണോപശോഭിതാ

സർവ്വായുധധരാ ശുക്ലസംസ്ഥിതാ സർവ്വതോമുഖീ 109


സർവ്വൗദനപ്രീതചിത്താ യാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ

സ്വാഹാ സ്വധാ മതിർമ്മേധാ ശ്രുതിഃ സ്‌മൃതിരനുത്തമാ 110


പുണ്യകീർത്തിഃ പുണ്യലഭ്യാ പുണ്യശ്രവണകീർത്തനാ

പുലോമജാർച്ചിതാ ബന്ധമോചിനീ ബർബരാളകാ 111


വിമർശരൂപിണീ വിദ്യാ വിയദാദിജഗത്‌പ്രസൂഃ

സർവ്വവ്യാധിപ്രശമനീ സർവ്വമൃത്യുനിവാരിണീ 112


അഗ്രഗണ്യാഽചിന്ത്യരൂപാ കലികല്മഷനാശിനീ

കാത്യായനീ കാലഹന്ത്രീ കമലാക്ഷനിഷേവിതാ 113


താംബൂലപൂരിതമുഖീ ദാഡിമീകുസുമപ്രഭാ

മൃഗാക്ഷീ മോഹിനീ മുഖ്യാ മൃഡാനീ മിത്രരൂപിണീ 114


നിത്യതൃപ്താ ഭക്തിനിധിർന്നിയന്ത്രീ നിഖിലേശ്വരീ

മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യാ മഹാപ്രളയസാക്ഷിണീ 115


പരാശക്തിഃ പരാനിഷ്‌ഠാ പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണീ

മാധ്വീപാനാലസാ മത്താ മാതൃകാവർണ്ണരൂപിണീ 116


മഹാകൈലാസനിലയാ മൃണാളമൃദുദോർലതാ

മഹനീയാ ദയാമൂർത്തിർമ്മഹാസാമ്രാജ്യശാലിനീ 117


ആത്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ ശ്രീവിദ്യാ കാമസേവിതാ

ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യാ ത്രികൂടാ കാമകോടികാ 118


കടാക്ഷകിംകരീഭൂതകമലാകോടിസേവിതാ

ശിരഃസ്‌ഥിതാ ചന്ദ്രനിഭാ ഫാലസേ്ഥന്ദ്രധനുഃപ്രഭാ 119


ഹൃദയസ്‌ഥാ രവിപ്രഖ്യാ ത്രികോണാന്തരദീപികാ

ദാക്ഷായണീ ദൈത്യഹന്ത്രീ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ 120


ദരാന്ദോളിതദീർഘാക്ഷീ ദരഹാസോജ്വലന്മുഖീ

ഗുരുമൂർത്തിർഗുണനിധിർഗ്ഗോമാതാ ഗുഹജന്മഭൂഃ 121


ദേവേശീ ദണ്ഡനീതിസ്‌ഥാ ദഹരാകാശരൂപിണീ

പ്രതിപന്മുഖ്യരാകാന്തതിഥിമണ്ഡലപൂജിതാ 122


കലാത്‌മികാ കലാനാഥാ കാവ്യാലാപവിനോദിനീ

സചാമരരമാവാണീ സവ്യദക്ഷിണസേവിതാ 123


ആദിശക്തിരമേയാത്മാ പരമാ പാവനാകൃതിഃ

അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനനീ ദിവ്യവിഗ്രഹാ 124


ക്ലീംകാരീ കേവലാ ഗുഹ്യാ കൈവല്യപദായിനീ

ത്രിപുരാ ത്രിജഗദ്‌വന്ദ്യാ ത്രിമൂർത്തിസ്ത്രിദശേശ്വരീ 125


ത്ര്യക്ഷരീ ദിവ്യഗന്ധാഢ്യാ സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതാ

ഉമാ ശൈലേന്ദ്രതനയാ ഗൗരീ ഗന്ധർവ്വസേവിതാ 126


വിശ്വഗർഭാ സ്വർണ്ണഗർഭാ വരദാ വാഗധീശ്വരീ

ധ്യാനഗമ്യാപരിച്ഛേദ്യാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനവിഗ്രഹാ 127


സർവ്വവേദാന്തസംവേദ്യാ സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ

ലോപാമുദ്രാർച്ചിതാ ലീലാക്ലിപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ 128


അദൃശ്യാ ദൃശ്യരഹിതാ വിജ്ഞാത്രീ വേദ്യവർജ്ജിതാ

യോഗിനീ യോഗദാ യോഗ്യാ യോഗാനന്ദാ യുഗന്ധരാ 129


ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തിക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണീ

സർവ്വാധാരാ സുപ്രതിഷ്ഠാ സദസദ്രൂപധാരിണീ 130


അഷ്‌ടമൂർത്തിരജാ ജൈത്രീ ലോകയാത്രാവിധായിനീ

ഏകാകിനീ ഭൂമരൂപാ നിർദ്വൈതാ ദ്വൈതവർജിതാ 131


അന്നദാ വസുദാ വ്യദ്ധാ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണീ

ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മണീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാനന്ദാ ബലിപ്രിയാ 132


ഭാഷാരൂപാ ബൃഹത്‌സേനാ ഭാവാഭാവവിർജിതാ

സുഖാരാധ്യാ ശുഭകരീ ശോഭനാസുലഭാഗതിഃ 133


രാജരാജേശ്വരീ രാജ്യദായിനീ രാജ്യവല്ലഭാ

രാജത്‌കൃപാ രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതാ 134


രാജ്യലക്ഷ്മീഃ കോശനാഥാ ചതുരംഗബലേശ്വരീ

സമ്രാജ്യദായിനീ സത്യസന്ധാ സാഗരമേഖലാ 135


ദീക്ഷിതാ ദൈത്യശമനീ സർവ്വലോകവശംകരീ

സർവ്വാർഥദാത്രീ സാവിത്രീ സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീ 136


ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നാ സർവ്വഗാ സർവ്വമോഹിനീ

സരസ്വതീ ശാസ്ത്രമയീ ഗുഹാംബാ ഗുഹ്യരൂപിണീ 137


സർവ്വോപാധിവിനിർമ്മുക്താ സദാശിവപതിവ്രതാ

സംപ്രദായേശ്വരീ സാധ്വീ ഗുരുമണ്ഡലരൂപിണീ 138


കുലോത്തീർണ്ണാ ഭഗാരാധ്യാ മായാ മധുമതീമഹീ

ഗണാംബാ ഗുഹ്യകാരാധ്യാ കോമളാംഗീ ഗുരുപ്രിയാ 139


സ്വതന്ത്രാ സർവ്വന്ത്രേശീ ദക്ഷിണാമൂർത്തിരൂപിണീ

സനകാദിസമാരാധ്യാ ശിവജ്ഞാനപ്രദായിനീ 140


ചിത്‌കലാഽഽനന്ദകലികാ പ്രേമരൂപാ പ്രിയംകരീ

നാമപാരായണപ്രീതാ നന്ദിവിദ്യാ നടേശ്വരീ 141


മിഥ്യാജഗദധിഷ്‌ഠാനാ മുക്തിദാ മുക്തിരൂപിണീ

ലാസ്യപ്രിയാ ലയകരീ ലജ്‌ജാ രംഭാദിവന്ദിതാ 142


ഭവദാവസുധാവൃഷ്‌ടിഃ പാപാരണ്യദവാനലാ

ദൗർഭാഗ്യതൂലവാതൂലാ ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭാ 143


ഭാഗ്യബ്ധിചന്ദ്രികാ ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനാ

രോഗപർവ്വതദംഭോളിർമൃത്യുദാരുകുഠാരികാ 144


മഹേശ്വരീ മഹാകാളീ മഹാഗ്രാസാ മഹാശനാ

അപർണ്ണാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡമുണ്ഡാസുരനിഷൂദിനീ 145


ക്ഷരാക്ഷരാത്‌മികാ സർവ്വലോകേശീ വിശ്വധാരിണീ

ത്രിവർഗ്ഗദാത്രീ സുഭഗാ ത്ര്യംബകാ ത്രിഗുണാത്മികാ 146


സ്വർഗ്ഗാപവർഗ്ഗദാ ശുദ്ധാ ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതിഃ

ഓജോവതീ ദ്യുതിധരാ യജ്ഞരൂപാ പ്രിയവ്രതാ 147


ദുരാരാധ്യാ ദുരാധർഷാ പാടലീകുസുമപ്രിയാ

മഹതീ മേരുനിലയാ മന്ദാരകുസുമപ്രിയാ 148


വീരാരാധ്യാ വിരാഡ്‌രൂപാ വിരജാ വിശ്വതോമുഖീ

പ്രത്യഗ്രൂപാ പരാകാശാ പ്രാണദാ പ്രാണരൂപിണീ 149


മാർത്താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യാ മന്ത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധൂഃ

ത്രിപുരേശീ ജയത്സേനാ നിസ്ത്രൈഗുണ്യാ പരാപരാ 150


സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപാ സാമരസ്യപരായണാ

കപർദ്ദിനീ കലാമാലാ കാമധുക്‌ കാമരൂപിണീ 151


കലാനിധിഃ കാവ്യകലാ രസജ്ഞാ രസശേവധിഃ

പുഷ്‌ടാ പുരാതനാ പൂജ്യാ പുഷ്‌കരാ പുഷ്‌കരേക്ഷണാ 152


പരംജോതിഃ പരംധാമ പരമാണുഃ പരാത്‌പരാ

പാശഹസ്താ പാശഹന്ത്രീ പരമന്ത്രവിഭേദിനീ 153


മൂർത്താഽമൂർത്താ നിത്യതൃപ്താ മുനിമാനസഹംസികാ

സത്യവ്രതാ സത്യരൂപാ സർവാന്തര്യാമിണീ സതീ 154


ബ്രഹ്‌മാണീ ബ്രഹ്‌മജനനീ ബഹുരൂപാ ബുധാർച്ചിതാ

പ്രസവിത്രീ പ്രചണ്ഡാജ്ഞാ പ്രതിഷ്‌ഠാ പ്രകടാകൃതിഃ 155


പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണദാത്രീ പഞ്ചാശത്‌പീഠരൂപിണീ

വിശൃംഖലാ വിവിക്തസ്ഥാ വീരമാതാ വിയത്‌പ്രസൂഃ 156


മുകുന്ദാ മുക്തിനിലയാ മൂലവിഗ്രഹരൂപിണീ

ഭാവജ്ഞാ ഭവരോഗഘ്നീ ഭവചക്രപ്രവർത്തിനീ 157


ഛന്ദസ്സാരാ ശാസ്ത്രസാരാ മന്ത്രസാരാ തലോദരീ

ഉദാരകീർത്തിരുദ്ദാമവൈഭവാ വർണ്ണരൂപിണീ 158


ജന്മമൃത്യുജരാതപ്തജനവിശ്രാന്തിദായിനീ

സർവ്വോപനിഷദുദ്‌ഘുഷ്‌ടാ ശാന്ത്യതീതകലാത്മികാ 159


ഗംഭീരാ ഗഗനാന്തസ്‌ഥാ ഗർവ്വിതാ ഗാനലോലുപാ

കൽപനാരഹിതാ കാഷ്‌ഠാഽകാന്താ കാന്താർദ്ധവിഗ്രഹാ 160


കാര്യകാരണനിർമ്മുക്താ കാമകേളിതരംഗിതാ

കനത്‌കനകതാടംകാ ലീലാവിഗ്രഹധാരിണീ 161


അജാക്ഷയവിനിർമ്മുക്താ മുഗ്‌ദ്ധാ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിനീ

അന്തർമ്മുഖസമാരാദ്ധ്യാ ബഹിർമ്മുഖസുദുർലഭാ 162


ത്രയീ ത്രിവർഗ്ഗനിലയാ ത്രിസ്‌ഥാ ത്രിപുരമാലിനീ

നിരാമയാ നിരാംലംബാ സ്വാത്‌മാരാമാ സുധാസൃതിഃ 163


സംസാരപംകനിർമ്മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതാ

യജ്ഞപ്രിയാ യജ്ഞകർത്രീ യജമാനസ്വരൂപിണീ 164


ധർമ്മാധാരാ ധനാദ്ധ്യക്ഷാ ധനധാന്യവിവർദ്ധിനീ

വിപ്രപ്രിയാ വിപ്രരൂപാ വിശ്വഭ്രമണകാരിണീ 165


വിശ്വഗ്രാസാ വിദ്രുമാഭാ വൈഷ്‌ണവീ വിഷ്‌ണുരൂപിണീ

അയോനിർയോനിനിലയാ കൂടസ്‌ഥാ കുളരൂപിണീ 165


വീരഗോഷ്‌ഠീപ്രിയാ വീരാ നൈഷ്‌കർമ്യാ നാദരൂപിണീ

വിജ്ഞാനകലനാ കല്യാ വിദഗ്ദ്ധാ ബൈന്ദവാസനാ 167


തത്ത്വാധികാ തത്ത്വമയീ തത്ത്വമർത്ഥസ്വരൂപിണീ

സാമഗാനപ്രിയാ സൗമ്യാ സദാശിവകുടുംബിനീ 168


സവ്യാപസവ്യമാർഗ്ഗസ്ഥാ സർവ്വാപദ്‌വിനിവാരിണീ

സ്വസ്‌ഥാ സ്വഭാവമധുരാ ധീരാ ധീരസമർച്ചിതാ 169


ചൈതന്യാർഘ്യസമാരാധ്യാ ചൈതന്യകുസുമപ്രിയാ

സദോദിതാ സദാതുഷ്‌ടാ തരുണാദിത്യപാടലാ 170


ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യാ ദരസ്മേരമുഖാംബുജാ

കൗളിനീ കേവലഽനാർഘ്യകൈവല്യപദദായിനീ 171


സ്തോത്രപ്രിയാ സ്തുതിമതീ ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവാ

മനസ്വിനീ മാനവതീ മഹേശീ മംഗളാകൃതിഃ 172


വിശ്വമാതാ ജഗദ്ധാത്രീ വിശാലാക്ഷീ വിരാഗിണീ

പ്രഗല്ഭാ പരമോദാരാ പരാമോദാ മനോമയീ 173


വ്യോമകേശീ വിമാനസ്‌ഥാ വജ്രിണീ വാമകേശ്വരീ

പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയാ പഞ്ചപ്രേതമഞ്ചാധിശായിനീ 174


പഞ്ചമീ പഞ്ചഭുതേശീ പഞ്ചസംഖ്യോപചാരിണീ

ശാശ്വതീ ശാശ്വതൈശ്വര്യാ ശർമ്മദാ ശംഭുമോഹിനീ 175


ധരാധരസുതാ ധന്യാ ധർമ്മിണീ ധർമ്മവർദ്ധിനീ

ലോകാതീതാ ഗുണാതീതാ സർവ്വാതീതാ ശമാത്മികാ 176


ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യാ ബാലാ ലീലാവിനോദിനീ

സുമംഗലീ സുഖകരീ സുവേഷാഢ്യാ സുവാസിനീ 177


സുവാസിന്യർച്ചനപ്രീതാ ശോഭനാ ശുദ്ധമാനസാ

ബിന്ദുതർപ്പണസന്തുഷ്ടാ പൂർവ്വജാ ത്രിപുരാംബികാ 178


ദശമുദ്രാസമാരാധ്യാ ത്രിപുരാ ശ്രീവശംകരീ

ജ്ഞാനമുദ്രാ ജ്ഞാനഗമ്യാ ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണീ 179


യോനിമുദ്രാ ത്രിഖണ്ഡേശീ ത്രിഗുണാംബാ ത്രികോണഗാ

അനഘാദ്ഭുതചാരിത്രാ വാഞ്ഛിതാർഥപ്രദായിനീ 180


അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതാ ഷഡദ്ധ്വാതീതരൂപിണീ

അവ്യാജകരുണാമൂർത്തിരജ്ഞാനദ്ധ്വാന്തദീപികാ 181


ആബാലഗോപവിദിതാ സർവ്വാനുല്ലംഘ്യശാസനാ

ശ്രീചക്രരാജനിലയാ ശ്രീമത്‌ ത്രിപുരസുന്ദരീ 182


ശ്രീശിവാ ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണീ ലളിതാംബികാ

ഏവം ശ്രീലളിതാ ദേവ്യാ നാമ്നാം സാഹസ്രകം ജഗുഃ 183


ഇതി ശ്രീ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണേ ഉത്തരഖണ്ഡേ 

ശ്രീ ഹയഗ്രീവാഗസ്ത്യ സംവാദേ 

ശ്രീലളിതാ സഹസ്രനാമസ്തോത്ര കഥനം സമ്പൂർണം 


നിത്യവും ദേവിയുടെ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ജപിച്ചാല്‍ സൗഭാഗ്യം അടിക്കടി വര്‍ദ്ധിച്ചുവരും, നിശ്‌ചയം. 


Lalita Sahasranamam Stotram Malayalam Lyrics


Lalitha Sahasranama in other Languages

Lalitha Sahasranama Stotram Tamil Lyrics

Lalita Sahasranamam Stotram Malayalam Lyrics


--

Sahasranamam Stotra in Malayalam 

ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം

Related Popular Hindu Mantras

ഗായത്രി മന്ത്രം മലയാളം


--

Comments

 1. ശ്രീ ലളിതസഹസ്ര നാമം പതിവായി ചൊല്ലിയാൽ ഉറപ്പായും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും

  ReplyDelete
 2. അമ്മേ ഭഗവതി ദേവി നാരായണി 🌹🙏

  ReplyDelete
 3. Amme saranam devi saranam

  ReplyDelete
 4. ഈ മഹാ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി post ചെയ്തതിനു ഒരുപാട് നന്ദി

  ReplyDelete
 5. പ്രഭുൽ കൃഷ്ണNovember 5, 2022 at 8:23 AM

  ഈ മഹാ അനുഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾക്കായി post ചെയ്തതിനു ഒരുപാട് നന്ദി

  ReplyDelete
 6. അമ്മേ നാരായണ
  ദേവീ നാരായണ
  ലക്ഷമീ നാരായണ
  ഭദ്രേ നാരായണ .

  ReplyDelete
 7. Amme Narayana Devi Narayana

  ReplyDelete
 8. അമ്മേ ശരണം ദേവി ശരണം

  ReplyDelete
 9. ഓം ശാന്തി 🙏🙏

  ReplyDelete
 10. Amme narayana
  Dhevi narayana
  Lakshmi narayana
  Fadre narayana🙏🙏🙏🙏

  ReplyDelete
  Replies
  1. Not Fadre Narayana.The correct pronunciation is Bhadre Narayana

   Delete
 11. 🙏🙏🙏♥️

  ReplyDelete
 12. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  ReplyDelete
 13. Amme narayana Devi narayana 🙏🙏🙏🙏🙏

  ReplyDelete
 14. Amme narayana
  Devi narayana
  Lakshmi narayana
  Bhadre narayana

  ReplyDelete
 15. Amme narayana
  Devi narayana
  Lakshmi narayana
  Bhadre narayana

  ReplyDelete
 16. Nokki cholliyal kuzhapamundo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lalita Sahasranamam ennalla ethu mantram ayalam nokki chollam. Manasu arpichu choolanam ennu matre ullu. May Goddess Lalithambika bless you

   Delete
  2. Ardham ariyathe cholliyitt prayochanamundo? Ardham ariyathe chollunnathu kond kuzhappamundo?

   Delete
  3. Bhagavat namamangal kelkunnathey punyam....appol pinne chollunathinte prayochanam parayan undo. Nithyavum adyam Ardham ariyathe cholli thudangu. kurachu divasam kazhiyumbol thanne namangalude artham ayiyan ulla agraham vannu thudangum...appol nammal thanne artham kandu pidikan sramikkum. Ellam daiva niyogam!

   Delete
 17. 🙏🙏.Daevee rakshikkane

  ReplyDelete
 18. Ame narayana,Devi narayana,Bhadre narayan

  ReplyDelete
 19. Very Nice 🙏🏻 Thank You so much

  ReplyDelete
 20. വർഷങ്ങൾ അയി വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ചൊല്ലിയിരുന്ന ജപം രണ്ടു മാസം അയി സ്ഥിരം ചൊല്ലുന്നു. അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം മാത്രം ഉള്ളു എനിക്ക്, ശ്രീ ലളിതംബികയെ നമഃ ആദ്യം ഓക്കേ സമയം എടുത്തു ചൊല്ലിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മുതൽ 17 മിനുട്ട് വരെ മാത്രം എടുത്തു തെറ്റ് കൂടാതെ ചൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്നു.കൂടാതെ ഗൂഗിൾ സേർച്ച്‌ ചെയ്താൽ ഓരോ നാമത്തിന്റെയും അർത്ഥം കൂടി മനസിലാകും. അർത്ഥം അറിയില്ല എന്നു വച്ചു ആരും ചൊല്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ട. അമ്മയോട് അവശ്യ പെടുക അർത്ഥം താനെ കിട്ടിക്കോളും 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  ReplyDelete

Post a Comment

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *