കേരളത്തിലെ 108 മഹാ ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ 108 Famous Shiva Temples Kerala

കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ 108 മഹാ ശിവക്ഷേത്രങ്ങള്‍. Famous 108 Shiva Temples of Kerala. 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ ശിവാലയ സ്തോത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പരശുരാമൻ ഗോകർണത്തിനും കന്യാകുമാരിക്കുമിടയിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിനെ 64 ഗ്രാമങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഈ 64 ഗ്രാമങ്ങളിൽ 32 ഗ്രാമങ്ങൾ ഗോകർണ്ണത്തിനും പെരുംകുളത്തിനും ഇടയിൽ തുളു നാട്ടിലും, 32 ഗ്രാമങ്ങൾ പെരുംകുളത്തിനും കന്യാകുമാരിക്കും ഇടയിലായി മലയാളനാട്ടിലുമാണ്. 

ഈ 64 ഗ്രാമങ്ങളിലായി 108 മഹാശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠകളും, 108 ദുർഗ്ഗാ പ്രതിഷ്ഠകളും നടത്തി. 

കേരളത്തിലെ 108 മഹാ ശിവക്ഷേത്രങ്ങള്‍

1) വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ 

2) ഉദയംപേരൂർ ഏകാദശി പെരുംതൃക്കോവിൽ ക്ഷേത്രം, എറണാകുളം 

3) രവീശ്വരപുരം ശിവക്ഷേത്രം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ 

4) ശുചീന്ദ്രം സ്ഥാണുമലയ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, കന്യാകുമാരി ജില്ല

5) ചൊവ്വര ചിദംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

6) മാത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രം, പന്നിത്തടം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

7) തൃപ്രങ്ങോട്ട് ശിവക്ഷേത്രം, മലപ്പുറം ജില്ല

8) മുണ്ടയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

9) തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ക്ഷേത്രം, അങ്ങാടിപ്പുറം, മലപ്പുറം ജില്ല

10) ചൊവ്വല്ലൂർ ശിവക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

11) പാണഞ്ചേരി മുടിക്കോട് ശിവക്ഷേത്രം, മുടിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

12) അന്നമനട മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

12) മാന്നാർ തൃക്കുരട്ടി മഹാദേവക്ഷേത്രം, ആലപ്പുഴ ജില്ല

13) പുരമുണ്ടേക്കാട്ട് മഹാദേവക്ഷേത്രം, എടപ്പാൾ, മലപ്പുറം ജില്ല

14) അവണൂർ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

15) കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം, ഉഡുപ്പി ജില്ല, കർണ്ണാടകം

16) ഏങ്ങണ്ടിയൂർ തിരുമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

17) തൃക്കാരിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

18) കുടപ്പനക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

19) വെള്ളൂർ പെരുന്തട്ട മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, കോട്ടയം ജില്ല

20) അഷ്ടമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

21) ഐരാണിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, മാള, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

22) കൈനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

23) ഗോകർണ്ണം മഹാബലേശ്വര ക്ഷേത്രം, ഉത്തര കന്നട ജില്ല, കർണ്ണാടകം

24) എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

25) പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ ക്ഷേത്രം, പിറവം, എറണാകുളം ജില്ല

26) അടാട്ട് മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

27) പരിപ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം, അയ്മനം, കോട്ടയം ജില്ല

28) ശാസ്തമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

29) പെരുമ്പറമ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം, എടപ്പാൾ, മലപ്പുറം ജില്ല

30) തൃക്കൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

31) പാലൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, തത്തമംഗലം, പാലക്കാട് ജില്ല

32) വൈറ്റില ശിവ-സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

32) വൈറ്റില നെട്ടൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

33) വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, കോട്ടയം ജില്ല

34) കൊല്ലം രാമേശ്വരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

35) അമരവിള രാമേശ്വരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

36) ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, കോട്ടയം ജില്ല

37) കാഞ്ഞിലശ്ശേരി മഹാശിവ ക്ഷേത്രം, കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട് ജില്ല

38) ചെമ്മന്തിട്ട മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ചെമ്മന്തട്ട, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

39) ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

40) തിരുമിറ്റക്കോട് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം, പാലക്കാട് ജില്ല

41) വേളോർവട്ടം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ആലപ്പുഴ ജില്ല

42) കല്ലാറ്റുപുഴ മഹാദേവക്ഷേത്രം, മുറ്റിച്ചൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

43) തൃക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം, കാഞ്ഞാണി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

44) ചെറുവത്തൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, കുന്നംകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

45) പൂങ്കുന്നം ശിവക്ഷേത്രം, പൂങ്കുന്നം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

46) നിരണം തൃക്കപാലീശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം, പത്തനംതിട്ട ജില്ല

47) കാടാച്ചിറ ശ്രീ തൃക്കപാലം ശിവക്ഷേത്രം, പെരളശ്ശേരി, കണ്ണൂർ ജില്ല

48) നാദാപുരം ഇരിങ്ങന്നൂർ ശിവക്ഷേത്രം, കോഴിക്കോട് ജില്ല

49) അവിട്ടത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

50) പനയന്നാർകാവ് ക്ഷേത്രം, മാന്നാർ, ആലപ്പുഴ ജില്ല

51) ആനന്ദവല്ലീശ്വരം ക്ഷേത്രം, കൊല്ലം, കൊല്ലം ജില്ല

52) കാട്ടകാമ്പൽ ശിവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

53) പഴയന്നൂർ കൊണ്ടാഴി തൃതംതളിക്ഷേത്രം, കൊണ്ടാഴി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

54) പേരകം മഹാദേവക്ഷേത്രം, ചാവക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല


108 Famous Shiva Temples Kerala

55) ആദമ്പള്ളി ചക്കംകുളങ്ങര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ചക്കംകുളങ്ങര, എറണാകുളം ജില്ല

56) വീരാണിമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം, വടക്കാഞ്ചേരി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

57) ചേരാനല്ലൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

58) മണിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, മങ്കട, മലപ്പുറം ജില്ല

59) കോഴിക്കോട് തളി ശിവക്ഷേത്രം

60) കടുത്തുരുത്തി തളി മഹാദേവക്ഷേത്രം, കോട്ടയം ജില്ല

61) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കീഴ്ത്തളി ശിവക്ഷേത്രം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

62) തളികോട്ട മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, താഴത്തങ്ങാടി, കോട്ടയം ജില്ല

63) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

64) ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

65) തിരുവഞ്ചിക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

66) പടനായർകുളങ്ങര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരം, കൊല്ലം ജില്ല

67) തൃച്ചാറ്റുകുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, പാണാവള്ളി, ആലപ്പുഴ ജില്ല

68) ആലത്തൂർ പൊക്കുന്നിയപ്പൻ ക്ഷേത്രം, ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് ജില്ല

69) കൊട്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രം, കണ്ണൂർ ജില്ല

70) തൃപ്പാളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, പുല്ലോട്, പാലക്കാട് ജില്ല

71) പെരുന്തട്ട മഹാദേവക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

72) തൃത്താല മഹാദേവക്ഷേത്രം, പാലക്കാട് ജില്ല

73) തിരുവാറ്റാ മഹാദേവക്ഷേത്രം, തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട ജില്ല

74) വാഴപ്പള്ളി മഹാശിവക്ഷേത്രം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം ജില്ല

75) ചങ്ങംകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം, കൊല്ലം ജില്ല

76) അഞ്ചുമൂർത്തിമംഗലം ക്ഷേത്രം, ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് ജില്ല

77) തിരുനക്കര മഹാദേവക്ഷേത്രം, കോട്ടയം

78) കൊടുമ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം, ചിറ്റൂർ, പാലക്കാട് ജില്ല

79) അഷ്ടമിച്ചിറ മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

80) പട്ടണക്കാട് മഹാദേവക്ഷേത്രം, ആലപ്പുഴ ജില്ല

81) ഉളിയന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

82) കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം, പാലക്കാട് ജില്ല

83) പുത്തൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, കരിവെള്ളൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ല

84) ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, ആലപ്പുഴ ജില്ല

85) സോമേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം, പാമ്പാടി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

86) വെങ്ങാനെല്ലൂർ തിരുവിമ്പിലപ്പൻ ക്ഷേത്രം, ചേലക്കര, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

87) കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര മഹാദേവക്ഷേത്രം, കൊല്ലം ജില്ല

88) കണ്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ ജില്ല

89) പാലയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

90) തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രം, കണ്ണൂർ ജില്ല

91) നെടുമ്പുര കുലശേഖരനെല്ലൂർ ശിവക്ഷേത്രം, ചെറുതുരുത്തി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

92) മണ്ണൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട് ജില്ല

93) തൃശ്ശിലേരി മഹാദേവക്ഷേത്രം, തിരുനെല്ലി, വയനാട് ജില്ല

94) ശൃംഗപുരം മഹാദേവക്ഷേത്രം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

95) കരിവെള്ളൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, കണ്ണൂർ ജില്ല

96) മമ്മിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

97) പറമ്പന്തളി മഹാദേവക്ഷേത്രം, മുല്ലശ്ശേരി, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

98) ചെറുതിരുനാവായ ബ്രഹ്മാ-ശിവക്ഷേത്രം, തവനൂർ, മലപ്പുറം ജില്ല

99) കാഞ്ഞിരമറ്റം മഹാദേവക്ഷേത്രം. തൊടുപുഴ. ഇടുക്കി ജില്ല

100) നാല്പത്തെണ്ണീശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം, പാണാവള്ളി, ആലപ്പുഴ ജില്ല

101) കോട്ടപ്പുറം മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ 

102) മുതുവറ മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

103) വെളപ്പായ മഹാദേവക്ഷേത്രം, വെളപ്പായ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

104) ചേന്ദമംഗലം കുന്നത്തളി ക്ഷേത്രം, എറണാകുളം ജില്ല

105) തൃക്കണ്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, തൃക്കണ്ടിയൂർ, മലപ്പുറം ജില്ല

106) പെരുവനം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ചേർപ്പ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

107) തിരുവാലൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം, ആലങ്ങാട്, എറണാകുളം ജില്ല

108) ചിറയ്ക്കൽ മഹാദേവക്ഷേത്രം, അങ്കമാലി, എറണാകുളം ജില്ല

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *