വ്യാഴം വക്ര ഗതിയിൽ Effect Of Jupiter Transit June 2021

വ്യാഴം വക്ര ഗതിയിൽ Effect Of Jupiter Transit (Jupiter retrograde) in Aquarius from 20 June 2021 to 18 October 2021. വ്യാഴം വക്ര ഗതിയിൽ - ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം രാശിക്കാരും - ചന്ദ്ര, ചൊവ്വ, രാഹു, വ്യാഴ०, ശനി ദശ-അന്തർ ദശ കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരു० കാണുക.

വ്യാഴം വക്ര ഗതിയിൽ: 20 June 2021 to 18 October 2021

Video by renowned Astrologer Smitha Valsaraj

For more details contact via email: vrajastrology@gmail.com

വ്യാഴം വക്ര ഗതിയിൽ Video Part 1


വ്യാഴം വക്ര ഗതിയിൽ Video Part 2


-- 

Related Posts

Brihaspati or Lord Guru - Navagraha Planet Jupiter

9 Navagraha Temples in Tamilnadu

27 Nakshatras and the Nakshatra Devathas ruling the planet

--


Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *