ஹனூமத் பஞ்சரத்னம் Hanuman Pancharatnam Tamil Lyrics

ஹனூமத் பஞ்சரத்னம் Hanuman Pancharatnam Tamil Lyrics by hindu devotional blog. This is the mantra of Lord Hanuman or Anjaneya. 

ஹனூமத் பஞ்சரத்னம்

விதாகில விஷயேச்சம் ஜாதானந்தாச்ரு புலகமத்யச்சம்

ஸீதாபதிதூதாத்யம் வாதாத்மஜமத்ய பாவயே ஹ்ருத்யம் 1


தருணாருண முககமலம் கருணாரசபூர பூரிதாபாங்கம்

ஸஞ்ஜீவனமாசாஸே மஞ்ஜுளமஹிமான மஞ்ஜனாபாக்யம் 2


சம்பரவைரிசராதிக மம்புஜதலவிபுலலோசனோதாரம்

கம்புகல மனிலதிஷ்டம் பிம்பஜ்வாலிதோஷ்டமேக மவலம்பே 3

www.hindudevotionalblog.com

தூரிக்ருதஸீதார்தி: ப்ரகடீக்ருத ராமவைபவஸ்பூர்தி:

தாரித தசமுக கீர்தி:புரதோ மம பாது ஹனுமதோ மூர்தி : 4


வானர நிகராத்யக்ஷம் தானவகுல குமுத ரவிகரஸத்சத்ருக்ஷம்

தீன ஜனாவன தீக்ஷம் பவனதப: பாக புஞ்ஜ மத்ராக்ஷம் 5


ஏதத் பவனஸுதஸ்யஸ்தோத்ரம் ய: படதி பஞ்சரத்னாக்யம்

சிரஹ நிகிலான் போகான் புக்த்வா ஸ்ரீராம பக்திபாக்பவதி

ஹனூமத் பஞ்சரத்னம் Hanuman Pancharatnam Tamil Lyrics


Hanumath Pancharatnam in Other Languages



--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *