சிவ மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம் Shiva Manasa Pooja Tamil Lyrics

சிவ மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம் Shiva Manasa Pooja Tamil Lyrics. Composed by Sri Adi Shankaracharya, Shiva Manasa Puja is the beautiful hymns on Shiva which helps a person to do a mental worship. Lyrics by hindu devotional blog. 

சிவ மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம்

ரத்னை: கல்பிதம் ஆஸனம் ஹிம ஜலை:

ஸ்நானம் ச திவ்யாம்பரம்

நானா ரத்ன விபூஷிதம் ம்ருக மதா

மோதாங்கிதம் சந்தனம் |  

ஜாதீ சம்பக பில்வ பத்ர ரசிதம்

புஷ்பம் ச தூபம் ததா

தீபம் தேவ தயாநிதே பஶுபதே

ஹ்ருத் கல்பிதம் க்ரூஹ்யதாம் || 1 ||


ஸௌவர்ணே நவ ரத்ன கண்ட ரசிதே

பாத்ரே க்ருதம் பாயஸம்

பக்ஷ்யம் பஞ்சவிதம் பயோ ததி

யுதம் ரம்பா பலம் பானகம் | 

ஷாகானாமயுதஞ் ஜலம் ருசிகரம்

கர்பூர கண்டோஜ் ஜ்வலம்

தாம்பூலம் மனஸா மயா விரசிதம்

பக்த்யா ப்ரபோ ஸ்வீகுரு || 2 ||


சத்ரம் சாமரயோர் யுகம்

வ்யஜனகம் சாதர்ஷகம் நிர்மலம்

வீணாபேரி ம்ருதங்க கா-ஹலகலா

கீதம் ச ந்ருத்யம் ததா |

ஸாஷ்டாங்கம் ப்ரணதி: ஸ்துதிர்

பஹுவிதா ஹேதத் ஸமஸ்தம் மயா

ஸங்கல்பேன ஸமர்பிதம் தவ

விபோ பூஜாம் க்ருஹாண ப்ரபோ || 3 ||


ஆத்மா த்வம் கிரிஜா மதி:

ஸஹசரா: ப்ராணா: ஸரீரம் க்ருஹம் 

பூஜா தே விஷயோ ப-போக-

ரசனா நித்ரா ஸமாதி ஸ்திதி: |

ஸஞ்சார: பதயோ: ப்ரதக்ஷிண விதி:

ஸ்தோத்ராணி ஸர்வா-கிரோ

 யத்-யத்-கர்ம கரோமி தத்-தத்

அகிலம் ஸம்போ தவ ஆராதநம் || 4 ||

www.hindudevotionalblog.com

கர-சரண-க்ருதம் வா காயஜம் கர்மஜம் வா 

ச்ரவண-நயன-ஜம் வா மானஸம் வா-அபராதம் | 

விஹிதம் அவிஹிதம் வா ஸர்வம்-ஏதத்-க்ஷமஸ்வ 

ஜய ஜய கருணாப்தே ஶ்ரீ மஹாதேவ ஸம்போ || 5 ||


|| இதி ஸ்ரீ மச்சங்கராசார்ய விரசிதம் சிவமாநஸபூஜா ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் || 

சிவ மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம் Shiva Manasa Pooja Tamil Lyrics

--

Shiva Manasa Pooja in Other Languages

Shiva Manasa Pooja Malayalam Lyrics

Shiva Manasa Pooja Tamil Lyrics

Shiva Manasa Puja English Lyrics

Related Tamil Mantra Lyrics

ஆதித்ய ஹ்ருதயம்

ஹனூமத் பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாடல் வரிகள்

சிவன் அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *