கஜேந்திர மோக்ஷ ஸ்தோத்ரம் Gajendra Moksha Stotram Lyrics Tamil

கஜேந்திர மோக்ஷ ஸ்தோத்ரம் Gajendra Moksha Stotram Lyrics in Tamil language. Gajendra Moksha Stotra is taken from Bhagavad Purana. Gajendra Moksham is the story of Gajendra, the King of Elephants. When Gajendra started praying to Mahavishnu when a crocodile caught hold of him. Lord Vishnu came down to earth and protects Gajendra from the clutches of a crocodile. The beautiful verses from this stotra describes all pervading divine and a seekers surrender & upliftment. 

கஜேந்திர மோக்ஷ ஸ்தோத்ரம்

1. ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை யதஎத சிதத்மகம்,

புருஷா யாதி பீஜாய பறேசயாபிய் தீமஹி.


2. யாஸ்மின் இதம் யாத ச்செதம் தஎநேதம் யா இதம் ஸ்வயம்,

யோச்மத் பரசம்ச பரச்தம் ப்ரபத்யே ஸ்வயம்புவம்.


3. யா ச்வத்மநீதம் நிஜ மாயா அற்பிதம்,

க்வசித் விபாதம் கவா ச தத் திரோஹிதம்,

அவித்த திருக் சக்ஸ யுபாயம் ததீக்ஷதே ச,

ஆத்மா மூலோ அவது மாம் பராத்பர.


4. காலென பஞ்சத்வாமிதேஷு க்ருத்ச்னசாவ்,

லோகேஷு பலேஷு ச சர்வ ஹெதுஷு,

தமஸ் த்த ஆசீட் கஹனம் கப்ஹீரம்,

யச்தச்ய பறேபிய் விரஜதே விபு.


5. ந யஸ்ய தேவா ரிஷய படம் விது,

ஜந்து புன கோ அற்ஹதி கந்து மீரிதும்,

யதா நடச்ய ஆக்ருதிபீர் விசெஷ்டதோ,

துரத்திய அனுக்ரமான ச மாவது.


6. திட்ருக்ஷவோ யஸ்ய படம் சு மங்களம்,

விமுக்த சங்க்ஹா முனைய சுசாதவ,

சரண்த்ய லோக வறுத்த மவ்ரணம் வனே,

போஒதம பிஊதா ஸ்ருத் ச மே கதி.


7. ந வித்யதே யஸ்ய ச ஜன்ம கர்ம வா,

ந நாம ரூபே குண தோஷ ஏவ வா,

ததபி லோகாப்ய யா சம்பாவய யா,

சுவா மையாய தான்யுனுகள ம்ருச்சதி.


8. தஸ்மை நாம பறேசாய பிரமனே அந்த சக்தே,

அரூபா ரூபாய நாம ஆச்சார்யா கர்மனே.


9. நாம ஆத்மா பிரதீபய சக்ஷினே பரமாத்மனே,

நமோ கிராம் விதூறைய மானச ச்செதசம் அபி.


10. சத்வென பிரதி லபியாய நைஷ்கர்மஎன விபச்சித்த,

நாம கைவல்ய நாதாய நிர்வான சுக்ஹா சம்விதே.


11. நாம சந்தைய க்ஹோறைய, மூடைய குண தர்மினே,

நிர்விசெஷய சம்யாய நமோ ஜனன கணைய ச.

www.hindudevotionalblog.com

13. சர்வேன்ற்யே குண த்ருஷ்டே சர்வ ப்ரத்யய ஹெதவே,

அசதா ச்சாயா யோக்தய சடா பசாய தே நாம.


14. நமோல் நமஸ்தே அக்கிலா காரனைய நிஷ் காரனாய அத்புத காரனைய,

சர்வா கமாம்னைய மகார்னவய நமோ அபவர்கய பறையனைய.


15. குனரணி ச்சின்ன சிடூஷ்மபாய,

தத்க்ஷோபா விச்போஒர்ஜித மனசைய,

நைஷ்கர்ம்ய பாவென விவர்ஜிதகம,

ஸ்வயம் பிரகசைய நமஸ்கரோமி.


16. மதருக் பிரபன்ன பசு பாச விமொக்ஷனைய,

முகத்தைய பிஊறி கருணைய நமோ ஆலாய,

ச்வாம்சென சர்வ தாணு பருண் மனசி பிரதித,

பிரதிக் த்ருசே பகவதே ப்ருஹதே நமஸ்தே.


17. ஆத்மா அத்மஜாப்த கருக வித ஜநேஷு சாக்தை,

துஷ் ப்ராபானாய குண சங்க்ஹா விவர்ஜிதாய,

நுக்தாத்மபிய் ச்வஹ்ருடையே பரி பாவிதய,

ஜ்னனத்மனே பகவதே நாம இஸ்வறைய.


18. யாம் தர்ம கம அர்த்த விமுக்தி காம,

பாசந்த இஷ்டாம் கதி மாப்னுவந்தி,

கிம் த்வாசிஷோ ரத்யபி தேக மவ்யயம்,

கரோது மே அதா ப்ருதையோ விமொக்ஷனம்.


19. எகந்தினோ யஸ்ய ந கஞ்சனர்ர்தா,

வஞ்சச்ந்தி எ வை பகவத் பிரபன்ன,

அத்யட்புதம் தச்ச்சரிதம் சுமந்கலம்,

கயந்த ஆனந்த சமுத்ர மகனா.


20. தமக்ஷரம் பிரம்மா பரம் பரிசம்,

அவ்யக்த மாத்யாத்மிக யோகா கம்யம்,

அத்ஹீன்றியம் சூக்ஷ்ம மிவதி தூரம்,

அனந்த மாத்யம் பரிபூர்ண மீடே.


21. யஸ்ய பிராமடயோ தேவ லோக ச்ச்சரச்சற,

நாம ரூப விப்ஹீதீன ப்ஹல்க்வ்யா ச களைய கருத.


22. யதார்சிஷோ ஆக்னே சவிதர் கபாச்தயோ,

நிர்யந்தி சம்யாந்த்ய சக்றுத் ச்வரோசிஷா,

ததா யதொயம் குண சம்ப்ரவஹோ,

புதிர் மன காணி சரீர சர்கா.


23. ச வைன் எ தேவா அசுர மரத்தைய திர்யங்,

ந ஸ்திரீ ந சாண்டோ ந புமான் ந ஜந்து,

நாயம் குண கர்ம ந சன்ன ந சசத்,

நிஷேத செஷோ ஜெயத்ஹாத் அசேஷ.

www.hindudevotionalblog.com

24. ஜிஜி விஷே நாஹா மிஹாமுயா கிம்,

அந்தர் பஹி ச்ச்சவ்ருத எ பாயோன்யா,

இச்சாமி களென ந யஸ்ய விப்லவ,

தஸ்ய ஆத்மா லோக வரனச்ய மோக்ஷம்.


25. சொஹம் விஸ்வ ஸ்ருஜம் விஷமம் அவிஸ்வம் விஸ்வ வேதசம்,

விஸ்வதமணம் அசம் பிரம்மா ப்ரனதொச்மி பரம் படம்.


26. யோகா இந்தித கர்மானோ,

ஹ்ருதி யோகா விபாவிதே,

யோகினோ யாம் பிரபச்யந்தி,

யோகேசம் தம் நதொச்யம் அஹம்


27. நமோ நமஸ்துப்யம் அசஹ்ய வேதா ஷக்தி தரையாய அக்கிலாதி குனாய,

பிரபன்ன பாலய துறந்த சக்தே கதீன்றியானமான வபய வாத்மனே.


28. நயம் வேதா ச்வமாத்மானம் யச்ச்சக்த்யா ஹம்தியா ஹதம்,

தம் துரத்திய மாஹத்ம்யம் பகவந்த மீதோ அச்ம்யஹம்.

கஜேந்திர மோக்ஷ ஸ்தோத்ரம் Gajendra Moksha Stotram Lyrics Tamil

Gajendra Moksha Stotram Video Song


--

Gajendra Moksha Stotram in other Languages

Gajendra Moksha Stotram Lyrics in English

Gajendra Moksha Stotram Lyrics in Tamil

Gajendra Moksha Stotra Malayalam Lyrics

--

Comments

Search