ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం Narasimha Runa Vimochana Stotram Telugu Lyrics

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం Sri Narasimha Runa Vimochana Stotram Telugu Lyrics. Runa Vimochana Narasimha Stotra is a powerful mantra which helps to get rid of the debt of Karma that have to be eliminated without which salvation cannot be achieved.

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం


దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్ |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 1


లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 2


ఆంత్ర మాలాధరం శంఖ చక్రాబ్జాయుధ ధారిణం |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 3


స్మరణాత్ సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనమ్ |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 4


సింహనాదేన మహతా దిగ్దంతిభయనాశనమ్ |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 5


ప్రహ్లాద వరదం శ్రీశం దైత్యేశ్వర విదారిణమ్ |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 6 


క్రూరగ్రహైః పీడితానాం భక్తానామభయప్రదమ్ |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 7

www.hindudevotionalblog.com

వేద వేదాంత యజ్ఞేశం బ్రహ్మ రుద్రాది వందితమ్ |

శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || 8 


య ఇదం పఠతే నిత్యం ఋణమోచన సంజ్ఞితమ్ |

అనృణే జాయతే సత్యో ధనం శీఘ్రమవాప్నుయాత్ || 9


ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం Narasimha Runa Vimochana Stotram Telugu Lyrics

Related Mantra in Telugu Language

సంకటనాశన గణేశస్తోత్రమ్

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి

దక్షిణామూర్త్యష్టకం

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం

శ్రీ కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామవళిః

--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *