പ്രഭാതത്തില്‍ വിളക്കു കൊളുത്തുമ്പോള്‍ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം Mantra while Lighting Lamp in Morning

പ്രഭാതത്തില്‍ വിളക്കു കൊളുത്തുമ്പോള്‍ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം - Mantra while Lighting Lamp in Morning lyrics by hindu devotional blog. സൂര്യോദയത്തിലും അസ്തമയ സമയത്തും  വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടതുണ്ട്. 

പ്രഭാതത്തില്‍ വിളക്കു കൊളുത്തുമ്പോള്‍

ശിവം കരോതി കല്യാണം

ആരോഗ്യം ധന സമ്പദഃ

ശത്രുബുദ്ധിവിനാശായ

ദീപജ്യോതിര്‍ നമോസ്തുതേ

www.hindudevotionalblog.com

പ്രഭാതത്തില്‍ വിളക്കു കൊളുത്തുമ്പോള്‍ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം Mantra while Lightning Lamp in Morning


Mantra while Lighting Lamp in Morning English Lyrics

--

ഹിന്ദു മന്ത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ--

Comments

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *

Search