ശ്രീ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Vishnu Ashtottara Shatanamavali Malayalam

ശ്രീ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി - Sri Vishnu Ashtottarashata Namavali lyrics in Malayalam. Hindu God Vishnu Ashtottara Shatanamavali is the 108 names mantra of Lord Vishnu. 

ശ്രീ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ ।

ഓം കേശവായ നമഃ ।

ഓം കേശിശത്രവേ നമഃ ।

ഓം സനാതനായ നമഃ ।

ഓം കംസാരയേ നമഃ ।

ഓം ധേനുകാരയേ നമഃ ।

ഓം ശിശുപാലരിപവേ നമഃ ।

ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।

ഓം യശോദാനന്ദനായ നമഃ ।

ഓം ശൌരയേ നമഃ । 10 ।


ഓം പുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണായ നമഃ ।

ഓം ദാമോദരായ നമഃ ।

ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ ।

ഓം ജഗത്പ്രിയായ നമഃ ।

ഓം നാരായണായ നമഃ ।

ഓം ബലിധ്വംസിനേ നമഃ ।

ഓം വാമനായ നമഃ ।

ഓം അദിതിനന്ദായ നമഃ ।

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ ।

ഓം യദുകുലശ്രേഷ്ഠായ നമഃ । 20 ।


ഓം വാസുദേവായ നമഃ ।

ഓം വസുപ്രദായ നമഃ ।

ഓം അനന്തായ നമഃ ।

ഓം കൈടഭാരയേ നമഃ ।

ഓം മല്ലജിതേ നമഃ ।

ഓം നരകാന്തായ നമഃ ।

ഓം അച്യുതായ നമഃ ।

ഓം ശ്രീധരായ നമഃ ।

ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।

ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ । 30 ।


ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ ।

ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ ।

ഓം വനമാലിനേ നമഃ ।

ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ ।

ഓം അഖിലാര്‍തിഘ്നേ നമഃ ।

ഓം നൃസിംഹായ നമഃ ।

ഓം ദൈത്യശത്രവേ നമഃ ।

ഓം മത്സ്യദേവായ നമഃ ।

ഓം ജഗന്‍മയായ നമഃ ।

ഓം ഭൂമിധാരിണേ നമഃ । 40 ।

www.hindudevotionalblog.com

ഓം മഹാകൂര്‍മായ നമഃ ।

ഓം വരാഹായ നമഃ ।

ഓം പൃഥിവീപതയേ നമഃ ।

ഓം വൈകുണ്ഠായ നമഃ ।

ഓം പീതവാസസേ നമഃ ।

ഓം ചക്രപാണയേ നമഃ ।

ഓം ഗദാധരായ നമഃ ।

ഓം ശങ്ഖഭൃതേ നമഃ ।

ഓം പദ്മപാണയേ നമഃ ।

ഓം നന്ദകിനേ നമഃ । 50 ।

Vishnu Ashtottara Shatanamavali Malayalam

ഓം ഗരുഡധ്വജായ നമഃ ।

ഓം ചതുര്‍ഭുജായ നമഃ ।

ഓം മഹാസത്ത്വായ നമഃ ।

ഓം മഹാബുദ്ധയേ നമഃ ।

ഓം മഹാഭുജായ നമഃ ।

ഓം മഹോത്സവായ നമഃ ।

ഓം മഹാതേജസേ നമഃ ।

ഓം മഹാബാഹുപ്രിയായ നമഃ ।

ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।

ഓം വിഷ്വക്സേനായ നമഃ । 60 ।


ഓം ശാര്‍ങ്ഗിണേ നമഃ ।

ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ ।

ഓം ജനാര്‍ദനായ നമഃ ।

ഓം തുലസീവല്ലഭായ നമഃ ।

ഓം അപാരായ നമഃ ।

ഓം പരേശായ നമഃ ।

ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ ।

ഓം പരമക്ലേശഹാരിണേ നമഃ ।

ഓം പരത്രസുഖായ നമഃ ।

ഓം പരസ്മൈ നമഃ । 70 ।


ഓം ഹൃദയസ്ഥായ നമഃ ।

ഓം അംബരസ്ഥായ നമഃ ।

ഓം അയായ നമഃ ।

ഓം മോഹദായ നമഃ ।

ഓം മോഹനാശനായ നമഃ ।

ഓം സമസ്തപാതകധ്വംസിനേ നമഃ ।

ഓം മഹാബലബലാന്തകായ നമഃ ।

ഓം രുക്മിണീരമണായ നമഃ ।

ഓം രുക്മിപ്രതിജ്ഞാഖണ്ഡനായ നമഃ ।

ഓം മഹതേ നമഃ । 80 ।

www.hindudevotionalblog.com

ഓം ദാമബദ്ധായ നമഃ ।

ഓം ക്ലേശഹാരിണേ നമഃ ।

ഓം ഗോവര്‍ധനധരായ നമഃ ।

ഓം ഹരയേ നമഃ ।

ഓം പൂതനാരയേ നമഃ ।

ഓം മുഷ്ടികാരയേ നമഃ ।

ഓം യമലാര്‍ജുണഭഞ്ജനായ നമഃ ।

ഓം ഉപേന്ദ്രായ നമഃ ।

ഓം വിശ്വമൂര്‍തയേ നമഃ ।

ഓം വ്യോമപാദായ നമഃ । 90 ।


ഓം സനാതനായ നമഃ ।

ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।

ഓം പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ നമഃ ।

ഓം പ്രണതാര്‍തിവിനാശനായ നമഃ ।

ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ ।

ഓം മഹാമായായ നമഃ ।

ഓം യോഗവിദേ നമഃ ।

ഓം വിഷ്ടരശ്രവസേ നമഃ ।

ഓം ശ്രീനിധയേ നമഃ ।

ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ । 100 ।

www.hindudevotionalblog.com

ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ നമഃ ।

ഓം സുഖപ്രദായ നമഃ ।

ഓം യജ്ഞേശ്വരായ നമഃ ।

ഓം രാവണാരയേ നമഃ ।

ഓം പ്രലംബഘ്നായ നമഃ ।

ഓം അക്ഷയായ നമഃ ।

ഓം അവ്യയായ നമഃ ।

ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ । 108 ।


ഇതി ശ്രീവിഷ്ണ്വഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമാപ്താ ॥


Related Vishnu Mantras in Malayalam

ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ശ്രീവിഷ്ണോഃ ഷോഡശനാമസ്തോത്രം

ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 

ശ്രീ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വരാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

നരസിംഹ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി

--

Comments

Search