ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Sri Krishna 108 Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics

ശ്രീ കൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി - Sri Krishna 108 Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics hindu devotional blog. ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തരം - 108 കൃഷ്ണ നാമങ്ങള്‍

ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ

ഓം കമലാനാഥായ നമഃ

ഓം വാസുദേവായ നമഃ

ഓം സനാതനായ നമഃ

ഓം വസുദേവാത്മജായ നമഃ

ഓം പുണ്യായ നമഃ

ഓം ലീലാ മാനുഷ വിഗ്രഹായ നമഃ

ഓം ശ്രീവത്സ കൌസ്തുഭധരായ നമഃ

ഓം യശോദാ വസ്ത്സലായ നമഃ

ഓം ഹരയെ നമഃ 10


ഓം ചതുര്‍ഭുജത്ത ചക്രസി ഗദ ശങ്ഖാംബുജായുധായ നമഃ

ഓം ദേവകീനന്ദനായ നമഃ

ഓം ശ്രീശായ നമഃ

ഓം നന്ദഗോപപ്രിയാത്മജായ നമഃ

ഓം യമുനാവേഗ സംഹാരിനെ നമഃ

ഓം ബലഭദ്ര പ്രിയാനുജായ നമഃ

ഓം പൂതനാജീവിത ഹരായ നമഃ

ഓം ശകടാസുരഭംജനായ നമഃ

ഓം നന്ദവ്രജജനാനന്ദിനെ നമഃ

ഓം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹായ നമഃ 20 


ഓം നവനീത വിലീപ്താന്ഗായ നമഃ

ഓം നവനീതവരാഹായ നമഃ

ഓം അനഘായ നമഃ

ഓം നവനീതനടനായ നമഃ

ഓം മുചുകുംദപ്രസാദകായ നമഃ

ഓം ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രേശായ നമഃ

ഓം ത്രിഭംഗി മധുരാകൃതയെ നമഃ

ഓം സുഖവാഗാമൃതാബ്ധിന്ധാവേ നമഃ

ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ

ഓം യോഗിനാംപതയെ നമഃ 30 


ഓം വത്സപാലന സഞ്ചാരിനെ നമഃ

ഓം അനന്തായ നമഃ

ഓം ധേനുകാസുരമര്‍ദനായ നമഃ

ഓം ത്രണി കര്‍ത്താ തൃണവര്‍തായ നമഃ

ഓം യമലാര്‍ജുന ഭഞ്ഞനായ നമഃ

ഓം ഉത്താല താലഭേത്രേ നമഃ

ഓം തമലാശ്യമാലാകൃതയെ നമഃ

ഓം ഗോപഗോപീശ്വരായ നമഃ

ഓം യോഗിനേ നമഃ

ഓം കോടി സൂര്യസമപ്രഭായ നമഃ 40 

www.hindudevotionalblog.com

ഓം ഇളാപതയെ നമഃ

ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിസേ നമഃ

ഓം യാദവേന്ദ്രായ നമഃ

ഓം യദുദ്വഹായ നമഃ

ഓം വനമാലിനെ നമഃ

ഓം പീതവാസിനേ നമഃ

ഓം പരിജാതാപഹരകായ നമഃ

ഓം ഗോവര്ധനാ ചാലോദ്ധര്ത്രേ നമഃ

ഓം ഗോപാലായ നമഃ

ഓം സര്‍വപാലകായ നമഃ 50 


ഓം അജായ നമഃ

ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ

ഓം കാമജനകായ നമഃ

ഓം കംജലോചനായ നമഃ

ഓം മദുഘ്നേ നമഃ

ഓം മഥുരാനാഥായ നമഃ

ഓം ദ്വാരകാനായകായ നമഃ

ഓം ബലിനേ നമഃ

ഓം വൃന്ദാവനാന്തസഞ്ചാരിനെ നമഃ

ഓം തുളസിധാമ ഭുഷണായ നമഃ 60 


ഓം സ്യമന്തക -മണിര്‍ ഹരത്രെ നമഃ

ഓം നരനാരായണാത്മകായ നമഃ

ഓം കുബ്ജാകൃഷ്ണാംബരധരായ  നമഃ

ഓം മായിനെ നമഃ

ഓം പരമപുരുഷായ നമഃ

ഓം മുഷ്ടികാസുര -ചാണൂര -മല്ല -യുദ്ധ -വിശാരദായ നമഃ

ഓം സംസാരവൈരിനെ നമഃ

ഓം കംസാരയെ നമഃ

ഓം മുരാരയെ നമഃ

ഓം നരകാന്തകായ നമഃ 70 


ഓം അനാദിബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ

ഓം കൃഷ്ണ വ്യസനകര്‍ഷകായ നമഃ

ഓം ശിശുപാല ശിരസ് ച്ചെത്രെ നമഃ

ഓം ദുര്യോധനകുലാന്തകായ നമഃ

ഓം വിദുരാക്രൂരവരദായ നമഃ

ഓം വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകായ നമഃ

ഓം സത്യവാചേ നമഃ

ഓം സത്യാസങ്കല്പായ നമഃ

ഓം സത്യഭാമാരതായ നമഃ

ഓം ജയിനേ നമഃ 80


ഓം സുഭദ്രാപൂര്വജായ നമഃ

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ

ഓം ഭീഷ്മ മുക്തി പ്രദായകായ നമഃ

ഓം ജഗദ്‌ ഗുരവേ നമഃ

ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ

ഓം വേണുനാദവിശാരദായ നമഃ

ഓം വൃഷഭാസുര വിധ്വംസിനെ നമഃ

ഓം ബാണാസുരാന്തകായ നമഃ

ഓം യുധിഷ്ഠിര പ്രതിസ്ഥത്രേ നമഃ

ഓം ബര്‍ഹി -വര്ഹ വതാംഷകായ നമഃ 90 

www.hindudevotionalblog.com

ഓം പാര്‍ത്ഥസാരഥയെ നമഃ

ഓം അവ്യക്തായ നമഃ

ഓം ഗീതാമൃത മഹോദധയെ നമഃ

ഓം കാളീയഫണിമാണിക്യരംജിത ശ്രീ പാദാംബുജായ നമഃ

ഓം ദാമോദരായ നമഃ

ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ

ഓം ദാനവേന്ദ്ര -വിനാശകായ നമഃ

ഓം നാരായണായ നമഃ

ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

ഓം പന്നഗാശനവാഹനായ നമഃ 100 


ഓം ജലക്രീഡാ സമാസക്ത ഗോപീവസ്ത്രപഹാരകായ നമഃ

ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ

ഓം തീര്‍ത്ഥകാരായ നമഃ

ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ

ഓം ദയാനിധയെ നമഃ

ഓം സര്‍വഭൂതാത്മകായ നമഃ

ഓം സര്‍വാഗ്രഹരൂപിനെ നമഃ

ഓം പരാത്പരായ നമഃ 108


| ശ്രീ കൃഷ്ണാഷ്ടോത്തര ശതനാമവലീ സമ്പൂർണം ||

ശ്രീ കൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Sri Krishna 108 Ashtottara Shatanamavali

--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *