അപരാജിത സ്തുതി Aparajita Stotram Malayalam Lyrics

അപരാജിത സ്തുതി Aparajita Stotram Malayalam Lyrics. അപരാജിത സ്തുതി - ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ നിന്ന്. Aparajita Stotram is the song of the Goddess who cannot be defeated, and purify your life. Lord Ram also performed Aparajita ritual before the war to conquer Ravana. 

അപരാജിത സ്തുതി

നമോ ദേവ്യൈ മഹാദേവ്യൈ

ശിവായൈ സതതം നമഃ

നമഃ പ്രകൃത്യൈ ഭദ്രായൈ

നിയതാഃ പ്രണതാഃ സ്മ താം


രൗദ്രായൈ നമോ നിത്യായൈ

ഗൗര്യൈ ധാത്ര്യൈ നമോ നമഃ

ജ്യോത്സ്നായൈചേന്ദുരൂപിണ്യൈ

സുഖായൈ സതതം നമഃ


കല്യാണ്യൈ പ്രണതാ വൃദ്ധ്യൈ

സിദ്ധ്യൈ കുർമോ നമോ നമഃ

നൈർ ഋത്യൈ ഭൂഭൃതാം ലക്ഷ്മ്യൈ

ശർവാണ്യൈ തേ നമോ നമഃ


ദുർഗ്ഗായൈ ദുർഗ്ഗപാരായൈ

സാരായൈ സർവ്വകാരിണ്യൈ

ഖ്യാത്യൈ തഥൈവ കൃഷ്ണായൈ

ധൂമ്രായൈ സതതം നമഃ


അതിസ്സൗമ്യാതിരൗദ്രായൈ

നതാസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ

നമോ ജഗത് പ്രതിഷ്ഠായൈ

ദേവ്യൈ കൃത്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

വിഷ്ണുമായേതി ശബ്ദിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ചേതനേത്യഭിധീയതേ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ബുദ്ധിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

നിദ്രാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ക്ഷുദ്ധാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ഛായാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ശക്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

തൃഷ്ണാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ക്ഷാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ജാതിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ലജ്ജാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ശാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ശ്രദ്ധാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

കാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ലക്ഷ്മീരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

വൃത്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

സ്മൃതിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ദയാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

തുഷ്ടിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


യാ ദേവീ സർവ്വഭൂതേഷു

ഭ്രാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ


ഇന്ദ്രിയാണാമധിഷ്ഠാന്ത്രി

ഭൂതാനാം ചാഖിലേഷു യാ

ഭൂതേഷു സതതം തസ്യൈ

വ്യാപ്തിദേവ്യൈ നമോ നമഃ


ചിതിരൂപേണ യാ കൃത്സ്നം

ഏതദ് വ്യാപ്യ സ്ഥിതാ ജഗത്

നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ

നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ 

അപരാജിത സ്തുതി Aparajita Stotram Malayalam Lyrics

--

ഹിന്ദു മന്ത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ


--

Comments

Search Hindu Devotional Topics

Contact Hindu Devotional Blog

Name

Email *

Message *